Varsel om planoppstart, og høring av forslag til planprogram - Interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok 6/12-2019 å varsle om planoppstart for ny interkommunal kystsoneplan for Vesterålen. Samtidig sluttet arbeidsutvalget seg til forslag til planprogram og legger dette ut til høring i 7 uker. 

Klikk for stort bilde

Den interkommunale kystsoneplanen vil gjelde for Andøy, Bø, Øksnes, Sortland, Lødingen og Hadsel kommuner som hver for seg skal vedta planen. Hensikten med planen er å legge til rette for en:

- Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling i kommunene

- Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer arealbruk i sjø

- Mer bærekraftig verdiskaping i det sjøbaserte næringslivet

- Økt kunnskap om ulike interessenters (planer om) bruk av sjøområdene i regionen

Planprogrammet som nå legges ut på høring er en slags oppskrift for det videre planarbeidet, og vi ønsker innspill på om planprogrammet er dekkende i forhold til de emner som skal utredes. Når planforslaget er klart, vil det bli lagt ut på høring og da vil det bli gitt anledning til å komme med innspill til konkrete tiltak.

Forsalg til planprogram interkommunal kystsoneplan for Vesterålen

Innspill sendes:
Vesterålen regionråd
Postboks 243
8401 SORTLAND

alternativt epost: postmottak@vestreg.no

Frist for innspill er satt til den 07.02.2020.