Varsel om planoppstart

Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles det at Asplan Viak AS på vegne av Inge Jensen Maskin AS starter opp arbeidet med detaljregulering for masseuttak Vikeidet, Sortland kommune.

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende masseuttak.

PLANID: 2019351

Kunngjøringer, høring, ropert - Klikk for stort bilde  

Planområdet er på ca. 112 daa. Av dette er 20 daa et eksisterende masseuttak (regulert i KP arealdel som R12). Ca. 48 daa vil bli regulert til utvidelse. Resterende arealer vil forbli LNF og vei areal.

Planlagt fremtidig etterbruk er jordbruksareal.

Oppstartsmøte gjennomført 22.11.2019 – vedlagt møtereferat og planinitiativ

Oppstart av planarbeid vedtatt i Formannskapsmøte 27.2.2020 – vedlagt møtereferat

Behov for konsekvensutredning – oppsummering fra Sortland kommune:
På grunnlag av at planområdet i stor grad avviker fra gjeldende arealplan, samt andre helhetlige hensyn som listes opp under, er det administrasjonens vurdering at tiltakshaver må konsekvensutrede tema som ansees som særlig aktuelle og som ellers ville blitt avklart i arealplan. Av særlig aktuelle tema nevnes:

  • virkninger for landskap
  • støy
  • avrenning/forurensing
  • konsekvenser for nærmiljø/friluftsliv
  • risiko og sårbarhet

Administrasjonen vil ikke tilråde at det skal utarbeides planprogram, men at ovenfor nevnte utredningstema legges til grunn for innstillingen og ivaretas gjennom planprosessen.»

Innspill og merknader sendes til:
Asplan Viak AS
Søndregata 34
8450 Stokmarknes
eller dagmar.kristiansen@asplanviak.no   innen 1. mai 2020.

Spørsmål om planarbeid kan rettes til Dagmar Kristiansen tlf. 922 02 321.
 

Planinitiativ (PDF, 2 MB)

Varsel -planoppstart (DOCX, 449 kB)

Vedtak (PDF, 388 kB)

Oppstartsmøte (PDF, 291 kB)

Planavgrensning (PDF, 93 kB)