Varsel om utvidet plangrense og høring av revidert planprogram - N71 Holmen-Nord

Rambøll varsler på vegne av Sortland kommune om utvidet plangrense og høring av revidert planprogram. Frist for å sende merknader  til planarbeidet er 11.5.2021.Klikk for stort bilde 

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 ble det varslet igangsetting av detaljregulering og høring av planprogram for Holmen industriområde 30.04.20 med frist for å komme med innspill 15.06.20.

Det varsles med dette om at planområdet utvides med ca. 172 daa. Bakgrunnen for utvidelsen er å legge til rette for ventemerd i sjø med forankring utenfor Holmøy Maritime sine arealer regulert som N_2 i reguleringsplan Holmen industriområde (planID: 1870_2016334) vedtatt i 2018.

Det er kun arealformål for ventemerd i sjø som er endringen fra tidligere varsling. Grunnen til at det varsles et større område er for å kunne utrede og beskrive helhetlig hvilken påvirkning ventemerd har på sjøtrafikken i området.

 

Spørsmål eller merknader?

Merknader til planarbeidet kan sendes Rambøll v/ P.b. 9420 Torgarden, 7493 Trondheim, eller christian.furuly@ramboll.no innen 11.05.2021.

 

Dokumenter i saken: