Varsel om vedtak av reguleringsplan for Lykkentreffveien 2b

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres at Sortland kommunestyre  i sak 04/19 datert 24.01.19 vedtok Reguleringsplan for Lykkentreffveien 2B.
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge arealer for boligbygging med tilhørende infrastruktur og lekeplass.

 

Eventuelle krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 eller krav om innløsning
etter § 15-2 må være framstilt for Sortland kommune innen 3 år fra kunngjøringsdato. Vedtaket kan påklages av part eller annen med rettslig klageinteresse (Forvaltningsloven § 28).
 
Eventuelle merknader til forslag til reguleringsplan kan innen 3 uker fra kunngjøringsdato sendes på e-post til: postmottak@sortland.kommune.no
eller i papirformat til:
 
Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland
 
Skriftlige henvendelser i saken bes merket med saksnummer 16/1186
 

Dokumenter i saken: