Du er her: Skip Navigation LinksSortland kommune
Publisert 29.07.2015

I hht. plan- og bygningsloven § 12-12  kunngjøres vedtak av reguleringsplan

Sammenknytning av Bjørklundveien og Vesterveien

Publisert 28.07.2015

Grunnskolene i Sortland har skolestart for elevene mandag 17. august 2015, til følgende tider:

Publisert 28.07.2015
MI.jpg

 Vi ønsker velkommen til en filmhøst med mange godbiter. Først ut er Mission: Impossible - Rouge Nation med Tom Cruise i hovedrollen.

Publisert 10.07.2015

Sortland kommune vil fra juli til oktober 2015 etablere gatelys på 6 kommunale veier og gater i tråd med politiske budsjettvedtak og prioriteringer.

Det er firmaet El-Team AS som er valgt som utførende entreprenør etter gjennomført konkurranse.

Etablering av gatelys omfatter nedenstående veistrekninger, og her angis omtrentlige tidspunkter for de ulike arbeidsoppgavene.

 

Det gjøres særlig oppmerksom på at både gravearbeidet og elektroarbeidet medfører at det vil pågå arbeid i og ved veien/gata.

Innsnevring av veibanen vil gjelde alle veiene og gatene.

Alle som berøres av dette oppfordres til å vise smidighet overfor denne løsningen - det står ikke lenge på uansett, og resultatet blir bra!

Publisert 10.07.2015

Sortland videgregående skole søker om samlokalisering av undervisningstillatelse for akvakultur for matfisk av laks og ørret på lokalitet 11410 Litleøya, nord for Blokken, som Akvakultur i Vesterålen AS har tillatelse til matfiskproduksjon til visningsformål på.  Dette forutsetter en økning av MTB med 780 tonn på lokaliteten, som fra før har tillatelse til 500 tonn MTB.

Søknaden legges ut til offentlig innsyn i perioden 16. juli - 13. august.

 

 

Publisert 09.07.2015

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen er innført fra 1. mai 2015. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
Ordningen er regulert i forskrift til Barnehageloven, om foreldrebetaling i barnehager.

Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for denne ordningen, men endringene i forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager

Ordningen er søknadsbasert, foreldre/foresatte som mener de har krav på redusert oppholdsbetaling sender søknad til Sortland kommune om dette på eget elektronisk skjema inkl dokumentasjon for inntekt. Skjemaet finnes på kommunens hjemmeside.

Hver barnehage regulerer betalingskrav til foresatte i samsvar med vedtak, og barnehagen får refundert sitt inntektstap gjennom en egen ordning.

Sortland kommune – rutine for søknad og saksbehandling

Søknad:
Her er lenke til elektronisk søknadsskjema: barnehage_redusert _foreldrebetaling

 •     Søknaden skal inneholde opplysninger om hver forelder /foresatt/samboer /partner i husholdningen
 •     Husholdningens bruttoinntekt legges til grunn for behandling av søknaden
 •     Vedlegg som dokumenterer inntektsopplysninger skal følge søknaden eller ettersendes pr post.
 •     Det skal leveres kopi av siste selvangivelse for alle i husholdningen,
      Er foreldrene samboere, gift eller har registrert partnerskap - eller
      bor barnet sammen med en forelder og dennes samboer eller partner
      skal det leveres dokumentasjon for begge.
     Som samboer regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i   et    ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 mnd, eller har felles barn.

Dokumentasjon av inntekt

Inntekt dokumenteres normalt med kopi av selvangivelsen. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det i søknaden.  

I søknad om reduksjon i foreldrebetaling skal inntektsgrunnlaget gjenspeile den faktiske skattepliktige person- og kapitalinntekten. Her følger en oversikt over skattbar og ikke skattbar inntekt (henvisning Skatteloven §12 og Udir: Merknader til forskrift)

Personinntekt omfatter (henvisning Skatteloven §12):

 •     beregnet personinntekt
 •     fordel vunnet ved arbeid (frynsegoder)
 •     pensjon i og utenfor arbeidsforhold, føderåd, livrente som er ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold   og engangs- og avløsningsbeløp for slike ytelser.
 •     arbeidsavklaringspenger
 •     engangsutbetaling fra individuell pensjonsavtale
 •     engangsutbetaling fra pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven.
 •     godtgjørelse til deltaker for arbeidsinnsats i deltakerlignet selskap,
 •     introduksjonsstønad beregnet etter lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere kapittel 3 og kvalifiseringsstønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
 •     støtte etter lov om supplerende stønad til personer med kort botid i Norge.
 •     uføretrygd etter folketrygdloven kapittel 12 og uføreytelser fra andre ordninger.

Følgende regnes ikke som skattbar personinntekt:

 •     barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd m.m.
 •     barnepensjon til barn som ikke er fylt 17 år ved utløpet av inntektsåret
 •     etterlønn og etterpensjon
 •     utbetaling fra kollektiv livrente i arbeidsforhold opprettet etter inntektsåret 2006

Skattbar kapitalinntekt er bl.a:

 •     renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendeler.

Dersom du ikke har en selvangivelse

Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge ved annen dokumentasjon for inntekt.

Søker kan også legge frem annen dokumentasjon for inntekt som grunnlag for søknad om endring i løpet av året dersom det er en vesentlig eller varig endring i inntekten i husholdningen.

For arbeidstaker:

 •     Kopi av siste mnd lønnsslipp
 •     Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer
 •     Dokumentasjon på ulønnet permisjon

For selvstendig næringsdrivende:

 •     Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt
 •     Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen

For arbeidsledige:

 •     Kopi av siste utbetaling fra Nav

For hjemmeværende:

    Skriv «hjemmeværende» i rubrikk for arbeidsgivers navn

For studenter:

 •     Kopi av studentbevis eller
 •     bekreftelse fra skolen vedrørende studieplass
 •     Dokumentasjon på overgangsstønad

For sosialklienter / flyktninger:

 •     Kopi av siste utbetaling av kvalifiseringsstønad / introduksjonsstønad
 •     Dersom sosialhjelp eller stønad til flyktninger i introduksjonsprogram er eneste inntekt, skal dette bekreftes av Nav / flyktningetjenesten.

Dokumentasjon på inntekt skal ikke være eldre enn 1 måned.

Søknadsfrist

 • For barn som tildeles plass i hovedopptak, og plassen tas i bruk i august, må søknad om redusert foreldrebetaling med dokumentasjon være sendt Sortland kommune innen 1. juni, dersom en skal være sikret redusert faktura i august.
 • Det kan søkes om redusert betaling fra det tidspunktet husholdningen har en inntekt som er under fastsatt maksimalgrense for foreldrebetaling
 • Det beregnes en måned saksbehandlingstid, søknaden gis ikke tilbakevirkende kraft.
 • Dersom husholdningens sammensetting endres i løpet av vedtaksperioden, og dette gir vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekter, kan det søkes om endring av tidligere vedtak.
 • Den som innvilges redusert foreldrebetaling plikter å opplyse om vesentlige og varige endringer som fører til at grunnlaget for redusert foreldrebetaling i vedtaksperioden faller bort.
 • Sortland kommune kan stille regresskrav dersom noen har fått redusert betaling og ikke lenger har krav på dette.

Vedtak om endret foreldrebetaling
Inntil søknad og inntektsdokumentasjon og kommunens vedtak foreligger, forblir betalingssatsen uendret.
Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt, og har ikke tilbakevirkende kraft.

Klage på vedtak:

Vedtak om fastsettelse av redusert oppholdsbetaling er enkeltvedtak som kan påklages. Det gis informasjon om dette i vedtaket som sendes foresatte med kopi til barnehagen.

Eventuelle klager sendes skriftlig til Sortland  kommune som vil vurdere vedtaket på nytt i lys av klagen.

Unntak - oppstartsordning
Som en oppstarts-overgangsordning vil vedtak kunne ha tilbakevirkende kraft fom 01.05.2015 inntil ordningen er igangsatt. Frist for å utløse vedtak fra 1.mai og/eller fra august 2015 er 1.9.2015.

Det kan også være behov for utvidet saksbehandlingstid i oppstartsfasen.

Publisert 03.07.2015
Strandgata ved torget, mai 2015

I uke 28/15 fullføres Strandgata: Etter at krysset Strandgata/Kjøpmannsgata ble satt i stand, og strekningene ved kvartal 13 (bildet) og tidligere Nortura er asfaltert, gjenstår nå partiet ved Skipsgården. En del av dette er istandsetting av krysset Strandgata/Rådhusgata.

Dette krysset sperres helt eller delvis i perioden 8. juli til 10. juli. Se detaljer her (PDF, 2 MB).

I løpet av fredag 10. juli 2015 vil asfaltdekket i Strandgata være komplett fra sør til nord.

Publisert 25.06.2015

I perioden 20.06 til 17.08 kan i hallen, unntatt svømmehallen, leies.
All leie, uansett alder eller grupper, faktureres etter ordinære satser.

Det skal søkes en uke i forveien om ønskede dager der tidspunkt angis med klokkeslett.

Hallen er tilgjengelig for leie mellom kl. 08.00 og 20.00 mandag-fredag.

 Her kan du søke https://www.sortland.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/sortlandshallen/

Publisert 18.06.2015

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,2 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2015.

Mange som ikke søker
Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Vi ønsker å nå flere
Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger. Vi prøver derfor å nå ut til disse gjennom kommunene og fylkeskommunene, og ber om hjelp til å formidle informasjonen i denne e-posten til lag og organisasjoner i din kommune/distrikt.

Dere kan lese mer om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettsidene våre www.momskompensasjon.no. Her finner du også søknadsskjema.

Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med oss pr. e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Minstegrenser
For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrensen 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader.
Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.

Søknadsfrister
Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2015.

Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

 

Publisert 18.06.2015
Rådhuset.jpg

Kommunestyremøtet i dag 18. juni kl 1000 kan du se på linken under.

Linken vil fungere fra kl. 1000.

Se kommunestyremøtet (fungerer ikke før kl 10:00)

Sortland kommune, Vesterålsg. 57, 8401 Sortland Telefon 76 10 90 00 E-post til Sortland kommune
padlock padlock