Kunngjøringer

 

Kunngjøringer, høringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn

Innspill og merknader

Innspill og merknader til høringene må være skriftlige og skal sendes til:

Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland

eller postmottak@sortland.kommune.no 

Du kan også bruke dette elektroniske skjema.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sist endret 10.02.2017
Publisert 24.04.2017
bredbånd.jpg

Sortland kommune skal søke om økonomisk tilskudd til utbygging av bredbånd. Før søknaden sendes skal kommunens planer ligge ute til høring.
Kommunen inviterer derfor innbyggerne til å komme med innspill.

Høringsfrist er 01.05. 2017.

 

Publisert 07.04.2017

Eidsfjord Sjøfarm AS har søkt Nordland fylkeskommune om arealutvidelse ved lokalitet  Innerbrokløysa i Sortland kommune.

Søknaden legges ut til offentlig innsyn i perioden 11.04. - 11.05.2017

Publisert 10.03.2017
IMG_0328.jpg

Forslag til planprogran for kommunedelplan for skolestruktur i Sortland legges ut til høring.

Høringsfristen er satt til  28 april 2017.

Høringsuttalelser skal sendes
Sortland kommune,
Boks 117
8401 Sortland

eller

postmottak@sortland.kommune.no

Høringsuttalelser skal merkes:  Sak 16/1600.  

Høringsdokumentet (PDF, 780 kB)

 

 

Publisert 07.03.2017
reguleringsplan2

Sortland formannskap vedtok i møte 23.02.17 sak 026/17 å legge forslag til ny arealplan (kommuneplanens arealdel 2017-2029) ut til 2. gangs offentlig ettersyn. 

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Publisert 06.03.2017
reguleringsplan2

Forslag til regulerigsplan for Skogveien 9 og 11 med Skogveien legges ut til offentlig ettersyn i prioden 03.03. - 20.04.2017. 

Publisert 06.03.2017
reguleringsplan2

Forslag til regulerigsplan for Kjempenhøy 9 legges ut til offentlig ettersyn i prioden 03.03. - 20.04.2017. 

Publisert 01.03.2017
Torget skilt

Sortland formannskap vedtok forslag til kommunal planstrategi i møte 23.02.2017 i sak 033/17. 

Publisert 16.02.2017
reguleringsplan1

 Statens vegvesen legger ut reguleringsplaner for fv. 82 Sortland - Holmen og Reinsnes/Åsvatnet - Forfjord til høring og offentlig ettersyn i perioden 30.01.-13.03.2017.

Plandokumenter 

Plandokumentene er også tilgjengelig i papirformat på Servicetorget, Rådhus I.

Publisert 09.02.2017
Rådhusgata 2

Vei- og områdenavn i Sortland kommune som tidligere ikke har vært på høring legges ut på høring i perioden 16.12.2016 til 15.01.2017.
Sortland kommune ønsker tilbakemeldinger på navneforslagene innen høringsfristen 15. januar 2017.

Publisert 08.02.2017
Kunngjøringer 2.jpg

Helse og omsorg ønsker å etablere brukerutvalg for på en systematisk måte å gjøre bruk av brukere og pårørendes erfaringer til forbedring av tjenestene.

 

Publisert 02.01.2017
hålogalandsvegen.jpg

Statens vegvesen har nå lagt Reguleringsplan for Hålogalandsvegen ut til offentlig ettersyn. Frist for å levere merknad er 10. februar 2017.

Les mer på Vegvesenets internettside .

For Sortland vil det bli avholdt åpnet møte på Kulturfabrikken 3. januar kl. 18:00 og kontordag på kommunens servicetorg 4. januar kl. 10:00-14:00.

 

Publisert 23.08.2016
Flyfoto Alf Oxem.jpg

Det varsles, i samsvar med i plan- og bygningslovens § 12-8, om oppstart av arbeid med regulering av krysstilknytning mellom Kjempenhøy og Vesterålsgata og mellom Kjempenhøy og Strandgata med mere.

 

Formålet med utarbeiding av ny reguleringsplanen er følgende:

Ny kryssutforming mellom Kjempenhøy og Vesterålsgata.

Ny kryssutforming mellom Kjempenhøy og Strandgata.

Nytt fortau langs med Kjempenhøy, mellom Strandgata og Vesterålsgata.
Side av veien avklares i prosessen.

Eiendommene I Vesterålsgata 78, 80 og 82 vurderes endret til sentrumsformål (blandet formål),
ihh til Byplanen.

Reguleringsplanen vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning, ihht til forskriften.

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i planarbeidet,
kan sende disse til Multiconsult AS, postboks 2274, 9269 Tromsø innen 02.09.2016.

Opplysninger om planarbeidet kan fås pr. telefon 77 62 26 00.

Dokument (PDF, 428 kB) (PDF, 428 kB)

 

Publisert 20.07.2016
Flyfoto

Sortland formannskap vedtok i møte 09.06.16 sak 061/16 å legge forslag til kommuneplanen arealdel for 2016 – 2028 ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen, rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommuneplanlegger Rune Stigen Kvannli på e-post:
rune.kvannli@sortland.kommune.no


Eventuelle merknader sendes innen 09.09.16 på e-post eller i papir til:
 

postmottak@sortland.kommune.no


Sortland kommune
postboks 117
8401 Sortland

 

Sending merkes:
Merknad ved offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2016 – 2028 Arkivsak: 16/1392

 

Dokumenter:

Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)

Planbestemmelser (PDF, 887 kB)

Plankart (PDF, 8 MB)

ROS_vedtatt i KS (PDF, 9 MB)

Saksfremlegg off.ettersyn (PDF, 533 kB)

Sigerfjord beskrivelse og strategi (PDF, 3 MB)

 

 

Publisert 19.07.2016
Kleiva

Sortland kommune har lagt ut reguleringsplan for Strandskogjordet til offentlig ettersyn; 2. gangs utlysing.

Det er utarbeidet forslag til utbyggingsavtale mellom Sortland kommune og utbygger. Dette forslag publiseres med dette, og er tilgjengelig for offentlig ettersyn i 30 dager.

Frist for å komme med innspill er 15. august 2016. Merk eventueller innspill/merknader med "sak 16/823", og send innspillet til postmottak@sortland.kommune.no

Aktuelle dokumenter i saken:

Saksfremlegg

Forslag til utbyggingsavtale 

Vedlegg 1 - plankart 

Vedlegg 2 - beskrivelse til plankartet 

Vedlegg 3 - k-sak  030/94 - utbyggingsreglement 

 

Publisert 18.02.2013
sykkelby

Planforslag for sammenhengende sykkelveinett i Sortland kommune, del I, legges ut til offentlig høring i perioden 24.01. – 24.02.2013.

Planforslaget med kart som viser status for gang- og sykkelveier i Sortland og resultat av spørreundersøkelsen høsten 2012 er utlagt på Servicetorget, Rådhus I og er tilgjengelig via filer nedenfor. 

Innspill sendes Sortland kommune, postboks 117, 8401 Sortland eller til postmottak@sortland.kommune.no  og merkes 12/937 innen 24.02.2013.