Pågående prosjekter i Sortland kommune

 

Skogveien

Skogveien er under utbedring. Veien, som er en del av trafikksikker gjennomfartsåre i Sortland, har fått nye lys. Asfalt kommer på plass i den nordre delen av Skogveien i august 2022.

Sortland boligstiftelse har et byggeprosjekt i søndre del av veien. Av den årsak avventes asfaltering her; denne asfalten antas å komme på plass høsten 2023.

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er utførende entreprenør.

Ny teknisk utebase i Vestmarka

Sortland kommune har startet prosessen med å etablere en ny base for kommunens utestyrke; det er en målsetting å samle alle som er ansatt innenfor renhold, byggdrift, park, vei, vann og avløp på ett sted. Tomta er ferdig utgravd og delvis ferdig fylt opp.

I byggetrinn I er det to plasthaller som tidligere var montert på tidligere Norturaeiendommen som skal opp - en miljøbevisst handling med å bruke på nytt noe som er brukbart.

Kai & Anlegg AS er valgt som utførende entreprenør for remontering av hallene. Arbeidene vil foregå i august - september 2022.

Sortland sykehjem, Lamarka

 Sortland kommune bygger nytt sykehjem på Lamarka. Plasseringen er sør for/nær Lamarktunet.

Ottar Bergersen & Sønner AS er valgt som utførende for grunnarbeidene; uttrauing av myr. Kontrakt er inngått med Consto Nord AS om prosjektering for bygging.

Arbeidene påbegynnes i august-september 2022. Bygging av sykehjemmet vil deretter foregå i 2023 og 2024.

Asfaltering av kommunale veier 2022

Flere kommunale veier skal asfalteres innenfor en budsjettramme på 6,5 mill. kr eks mva. Illustrasjonsbildet fra Sigerfjord forteller noe om behovet. Det kan bli noe ventetid og/eller omkjøringer i denne forbindelse.

Nord Vei & Anlegg AS er valgt som utførende. Arbeidene skjer i august-september 2022.

Se egen artikkel.

​​

Skifting av stikkrenner - Langbakkveien og Sigerfjordveien


Det blir foretatt utskifting av stikkrenner både i Sigerfjordveien og Langbakkveien. Mens arbeidet pågår - i alt 12 steder - blir omkjøring skiltet. Arbeidene vil foregå på dagtid, og det er en målsetting å utbedre en stikkrenne pr dag.

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er valgt som utførende. Arbeidet skjer i august 2022.

Langbakkveien i Sigerfjord - rehabilitering av toppdekke

Toppdekket i øvre del av Langbakkveien blir rehabilitert i høst. Metoden er fresing med tilbakelegging av frest masse og valsing. I forkant av dette skal det skiftes stikkrenner.

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er valgt som utførende. Arbeidet skjer høsten 2022.

Sammenknytning Bjørklundveien - Vesterveien

Formannskapet har vedtatt at sammenknytningen skal gjennomføres i tråd med gjeldende, vedtatte reguleringsplan fra 2015. Administrasjonen gjør nå, med ekstern bistand, en prosjekteringsjobb for å avklare gjennomførbarhet samt søke bedre sikkerhet for det økonomiske anslag for hva sammenknytningen vil koste.

Norconsult AS er valgt som prosjekterende, og det skal etter planen foreligge et materiale som grunnlag for videre beslutning i månedsskiftet september/oktober 2022.

​​

Sigerfjord barnehage

Barnehagen står foran en liten oppgradering; noe ombygging, noe tilbygg - alt for å bedre forholdene for barn og personale.

Sortland Entreprenør AS er valgt som utførende i en samhandlingskontrakt. Arbeidene skal gjennomføres i 2. halvår 2022.

Fortau i Nordre Frydenlund allé

Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges fortau i Nordre Frydenlund allé mellom Kjøpmannsgata og Vesterålsgata.

Ottar Bergersen & Sønner AS er valgt som entreprenør, og arbeidene ventes utført i perioden august - oktober 2022.

Ny barneskole og hallstruktur i Sortland

Målet er å skape et fremtidsrettet skoleområde og en hallstruktur med høy kvalitet innenfor bærekraftige rammer. Det fokuseres på hvordan denne investeringen på best mulig måte kan bidra til en attraktiv stedsutvikling for Sortland og gi merverdi for Sortland.

Her kan du følge prosjektet.

 

Kommunedelplan for avløp og vannmiljø - 2022-2034
 

Sortland kommune startet sommeren 2020 med utarbeidelse av Kommunedelplan Avløp og Vannmiljø 2022-2034, og resultatet av arbeidet er lagt frem for politisk behandling, 1. gang.

Formannskapet vedtok den 22.06.2022 å legge planen ut til høring i  minimum 6 uker. Se egen artikkel.

 

Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling
 

Hvordan kan man samordne areal-, transport- og sentrumsutvikling på en måte som bidrar til framtidsrettet stedsutvikling på mindre tettsteder?

Sortland er en av fire kommuner i Norge som skal bidra til å svare på dette gjennom piloter og tiltak. 

Prosjektperioden er 2019-2022.

 

 

Kystsoneplan for Vesterålen
 

Vesterålen regionråd vedtok på årsmøtet i 2016 å sette i gang prosjekt for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen. Prosjektet startet høsten 2018 og våren 2022 forventes politisk behandling i kommunene.