Aktuelle og kommende anbud

Sortland kommune benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Om du er interessert i ulike anbud fra kommunen kan du selv følge med på mercell.com, eller ganske enkelt abonnere på søk som er av særlig interesse.

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. I all hovedsak vil konkurranser som er publisert i Mercell også havne på Doffin.

Aktuelle anbud

Vannledning Lilandsvannet til Holmen - 2. gangs utlysning

Det er besluttet å lyse ut konkurransen på nytt. Årsak er feil i konkurransegrunnlaget.

Oppdraget lyses ut via Mercell og Doffin i åpen tilbudskonkurranse på vanlig måte. Utlyst 05. september 2022 med tilbudsfrist 03.10.2022.

Lysanlegg Sortland idrettspark

Sortland kommune vil bygge lysanlegg på fotballbanen nord for Blåbyhallen.

Anbudsfrist er 04.10.2022.

Kommende anbud: Vintervedlikehold av kommunale veier

Femårig driftsavtale.

Forventet utlysning er månedsskiftet september/oktober.

Kommende anbud: Overføringsledning avløp Myrland

Avløpsprosjektet på Myrland - Strandskog kommer på anbud oktober 2022. Hovedelementet i prosjektets del I er overførings- og oppsamlingsledning.

 

 

Kommende anbud: Steiroveien; rehabilitering ca 200 meter, fortau og VA.

 Rehabilitering av vei, noe VA-anlegg, og fortau mellom Elvebakken og anleggsveien.

Oppdraget lyses ut via Mercell og Doffin i åpen tilbudskonkurranse på vanlig måte. Antatt utlysningsperiode er august-september 2022.

 

Kommende anbud: Svømmebasseng Maurnes - rehabilitering

Sortland kommunestyre har vedtatt at bassenget ved Maurnes skole skal rehabiliteres.

Anbudskonkurranse forventes i perioden september - oktober 2022.

Kommende anbud: Demontering og remontering av stålhall

Sortland kommune planlegger å demontere en stålhall på 625 m2, flytte den og montere hallen på nytt.

Hallen, en tidligere frysehall, står i dag i det tidligere Norturakomplekset, og skal bli lagerhall på kommunens nye utebase i Vestmarka. Oppgaven vil, i tillegg til å demontere og remontere hallen, være betong-/fundamenteringsarbeider, fyllingsarbeider og asfaltering samt noe grøftearbeid inne på tomta.

Anbud planlegges høsten 2022.

Kommende anbud: Gatelysinvesteringer 2023

Sortland kommune har i sin økonomiplan avsatt et beløp årlig til investeringer i gatelysnettet. Beløpet er pt 2,2 mill. for 2023.

Utbedringene skjer strekningsvis. I praksis skiftes alle armaturer, og stolper, ledninger og armer til armaturer samt skap skiftes der det er behov. Målsettingen er at "vi skal ikke tilbake for å gjøre noe med dette anlegget på 30 år".

Administrasjonen forbereder investeringen for det kommende år. Antatt utlysningstidspunkt er i perioden desember 22 - februar 23.

Kommende anbud: Gang-/sykkelvei Sigerfjord, etappe 1

Sortland kommune planlegger å bygge gang-/sykkelvei - den første etappen - mellom Sigerfjord skole og Langbakken. Ettersom det er begrenset plass på denne aktuelle strekningen vil løsningen bli fortau i stedet for gang-/sykkelvei. Bygging er avhengig av at reguleringsplanen er godkjent, og at rettigheter til grunn er avklart.

Prosjektet gjennomføres tidligst i 2023, potensielt med utlysning av entreprise på nyåret 2023.

 

Kontaktinfo

Brynjulv Øverby
Enhetsleder Prosjekt og utvikling
95730976