Aktuelle og kommende anbud

Sortland kommune benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Om du er interessert i ulike anbud fra kommunen kan du selv følge med på mercell.com, eller ganske enkelt abonnere på søk som er av særlig interesse.

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. I all hovedsak vil konkurranser som er publisert i Mercell også havne på Doffin.

Aktuelle anbud

Reguleringsplanlegging Bjørklundveien, nedre del

Sortland kommune planlegger å bygge nedre del av Bjørklundveien samt nytt kryss med Vesterålsgata i 2024. Dette arbeidet sees i sammenheng med sammenknytning mot Vestmarka, boligområder mot Rundheia, og den videre utvikling på Lamarka.

Tilbudsfrist er mandag 22.05.2023 kl 12:00. Informasjon om konkurransen finnes/tilbud leveres på mercell.com.

Kommende anbud: Gatelysinvesteringer 2023

Sortland kommune har i sin økonomiplan avsatt et beløp årlig til investeringer i gatelysnettet. Beløpet er pt 1,5 mill. kr for 2023.

Utbedringene skjer strekningsvis. I praksis skiftes alle armaturer, og stolper, ledninger og armer til armaturer samt skap skiftes der det er behov. Målsettingen er at "vi skal ikke tilbake for å gjøre noe med dette anlegget på 30 år".

Administrasjonen forbereder investeringen for 2023. Antatt utlysningstidspunkt er april 2023.

Kommende anbud: Demontering og remontering av stålhall

Sortland kommune planlegger å demontere en stålhall på 625 m2, flytte den og montere hallen på nytt.

Hallen, en tidligere frysehall, står i dag i det tidligere Norturakomplekset, og skal bli lagerhall på kommunens nye utebase i Vestmarka. Oppgaven vil, i tillegg til å demontere og remontere hallen, være betong-/fundamenteringsarbeider, fyllingsarbeider og asfaltering samt noe grøftearbeid inne på tomta.

Anbud planlegges i 2023.

Kommende anbud: Gang-/sykkelvei Sigerfjord, etappe 1

Sortland kommune planlegger å bygge gang-/sykkelvei - den første etappen - mellom Sigerfjord skole og Langbakken. Ettersom det er begrenset plass på denne aktuelle strekningen vil løsningen bli fortau i stedet for gang-/sykkelvei. Bygging er avhengig av at reguleringsplanen er godkjent, og at rettigheter til grunn er avklart.

Det antas at prosjektet gjennomføres i 2024, potensielt med utlysning av entreprise på høst 2023.

 

Kontaktinfo

Brynjulv Øverby
Enhetsleder
95730976