Aktuelle og kommende anbud

Sortland kommune benytter Mercell sitt KGV-verktøy i sin anskaffelsesprosess. Om du er interessert i ulike anbud fra kommunen kan du selv følge med på mercell.com, eller ganske enkelt abonnere på søk som er av særlig interesse.

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. I all hovedsak vil konkurranser som er publisert i Mercell også havne på Doffin.

Aktuelle anbud

Overføringsledning avløp Myrland

Avløpsprosjektet på Myrland - Strandskog som i hovedsak omhandler en overføringsledning på Myrland, er lagt ut på anbud med frist 09.02.2023.

 

 

Gjerde rundt Storvatnet

Uttransport av gjerdemateriell, montering av gjerde, fjerning og inntransport av gammelt gjerde. Uttransport vinter 2023, utførelse i barmarksperioden 2023. Skoging må påregnes. 

Tilbudsfrist er 06.02.2023.

 

Kommende anbud: Steiroveien; rehabilitering ca 200 meter, fortau og VA.

 Rehabilitering av vei, noe VA-anlegg, og fortau mellom Elvebakken og anleggsveien.

Oppdraget lyses ut via Mercell og Doffin i åpen tilbudskonkurranse på vanlig måte. Antatt utlysningsperiode er januar/februar 2023.

 

Kommende anbud: Demontering og remontering av stålhall

Sortland kommune planlegger å demontere en stålhall på 625 m2, flytte den og montere hallen på nytt.

Hallen, en tidligere frysehall, står i dag i det tidligere Norturakomplekset, og skal bli lagerhall på kommunens nye utebase i Vestmarka. Oppgaven vil, i tillegg til å demontere og remontere hallen, være betong-/fundamenteringsarbeider, fyllingsarbeider og asfaltering samt noe grøftearbeid inne på tomta.

Anbud planlegges i 2023.

Kommende anbud: Gatelysinvesteringer 2023

Sortland kommune har i sin økonomiplan avsatt et beløp årlig til investeringer i gatelysnettet. Beløpet er pt 2,2 mill. for 2023.

Utbedringene skjer strekningsvis. I praksis skiftes alle armaturer, og stolper, ledninger og armer til armaturer samt skap skiftes der det er behov. Målsettingen er at "vi skal ikke tilbake for å gjøre noe med dette anlegget på 30 år".

Administrasjonen forbereder investeringen for det kommende år. Antatt utlysningstidspunkt er i perioden desember 22 - februar 23.

Kommende anbud: Gang-/sykkelvei Sigerfjord, etappe 1

Sortland kommune planlegger å bygge gang-/sykkelvei - den første etappen - mellom Sigerfjord skole og Langbakken. Ettersom det er begrenset plass på denne aktuelle strekningen vil løsningen bli fortau i stedet for gang-/sykkelvei. Bygging er avhengig av at reguleringsplanen er godkjent, og at rettigheter til grunn er avklart.

Det antas at prosjektet gjennomføres i 2024, potensielt med utlysning av entreprise på høst 2023.

 

Kontaktinfo

Brynjulv Øverby
Enhetsleder Prosjekt og utvikling
95730976