Arbeidet med kommunedelplan for avløp og vannmiljø 2022-2034

Sortland kommune startet sommeren 2020 med utarbeidelse av Kommunedelplan Avløp og Vannmiljø 2022-2034, og er nå nesten ferdig med arbeidet. Planen forventes vedtatt i løpet av vår/sommer 2022. 

    

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å få en overordnet og helhetlig styring av avløpshåndteringen i kommunen, og planen skal omhandle både de kommunale avløpsanleggene, spredt avløp og avrenning fra landbruk. Hittil har det blant annet blitt jobbet med kartlegging av avløpsituasjonen i kommunen og det har blitt utarbeidet temakart som viser alder og tilstand til det kommunale ledningsnettet.

Planen skal også ivareta de krav og forventninger som Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland 2016-2021 har til Sortland kommune, og vil følge EUs vanndirektiv og den norske vannforskriften.

Parallelt med kommunedelplan for avløp og vannmiljø samarbeider kommunene i Lofoten og Vesterålen om en lokal forskrift for spredte avløp. 

 

Større fokus på vannmiljø

Vannkvalitet i vassdrag er svært viktig for helse, miljø og naturmangfold. Det er derfor av alles interesse at vassdragene i regionen blir ivaretatt og overvåket tilstrekkelig, slik at tilreisende og innbyggere i Sortland kommune kan nyte godt av vassdragene. Det generelle målet er å oppnå eller opprettholde god miljøtilstand for vannforekomster i kommunen. Vannforekomster er delt inn i elvevann, innsjøer og kystvann. I løpet av arbeidet med ny kommunedelplan er det blant annet tatt bunndyrprøver fra aktuelle vassdrag for å kartlegge økologisk tilstand, samt vannprøver fra enkelte vassdrag for å kartlegge vannkvalitet og kjemisk tilstand.

Faktorer som kan påvirke tilstanden til vannforekomster er for eksempel: landbruk, avløp, industri, regulering av vassdrag, oppdrett, veifylling og fiskevandringshinder. Ved å kartlegge dagens tilstand i vannforekomster, kan man foreslå konkrete tiltak som kan bedre tilstanden der det er nødvendig.

 

Se vedtatt planprogram for mer utdypende informasjon om arbeidet med kommunedelplanen.

 

FNs bærekraftsmål, vedtatt i 2015, inneholder flere mål og delmål som er svært relevante for arbeid med vannforvaltningsplaner.


De aller viktigste i forbindelse med Kommunedelplan avløp og vannmiljø er følgende: