Pågående prosjekter i Sortland kommune

Kommunedelplan for avløp og vannmiljø - 2021-2033
 

Klikk for stort bildeSortland kommune startet tidligere i år med utarbeidelse av Kommunedelplan Avløp og Vannmiljø 2021-2033, og er nå kommet godt i gang med arbeidet.

Planen forventes vedtatt i 2021.

Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling
 

Klikk for stort bildeHvordan kan man samordne areal-, transport- og sentrumsutvikling på en måte som bidrar til framtidsrettet stedsutvikling på mindre tettsteder?

Sortland er en av fire kommuner i Norge som skal bidra til å svare på dette gjennom piloter og tiltak. 

Prosjektperioden er 2019-2022.

 

Frydenlundparken - samskapning om de grønne møteplassene i den blå byen
 

Klikk for stort bildeSortland ønsker å være en attraktiv by med gode møteplasser for befolkningen og besøkende. Gjennom prosjektet skapes grønne møteplasser ved å videreutvikle Frydenlundparken. 

Prosjektet ledes av Sortland kommune og utføres i samarbeid med næringsliv og frivillige aktører. Prosjektet mottok stedsutviklingsmidler fra Nordland fylkeskommune i 2018. 

Kystsoneplan for Vesterålen
 

Klikk for stort bildeVesterålen regionråd vedtok på årsmøtet i 2016
å sette i gang prosjekt for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen. Prosjektet startet høsten 2018 og prosjektperioden er to år.

Kulturminneplan for Sortland kommune
 

Klikk for stort bildeFormannskapet i Sortland vedtok i januar 2017 planprogram for utarbeiding av kulturminneplan for Sortland. Arbeidsgruppen som leder prosessen tar sikte på å legge frem planforslag i løpet av høsten 2019.

Trafikkanalyse med mulighetsstudie/handelsanalyse for Sortland kommune
 

Klikk for stort bildeBehov for kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlag, gjorde at det i 2017-2018 ble utført en handelsanalyse, trafikkanalyse og mulighetsstudie av Fv.82. Norconsult utførte oppdraget.

Arbeidet ble ledet av Sortland kommune og utført i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen. 

 

Helsehus i Sortland

Klikk for stort bildeFormannskapet vedtok i møte 14.04.16 å igangsette arbeidet med utredning av helsehus på Sortland.