Pågående prosjekter i Sortland kommune

Ny barneskole og hallstruktur i Sortland

Målet er å skape et fremtidsrettet skoleområde og en hallstruktur med høy kvalitet innenfor bærekraftige rammer. Det fokuseres på hvordan denne investeringen på best mulig måte kan bidra til en attraktiv stedsutvikling for Sortland og gi merverdi for Sortland.

Her kan du følge prosjektet.

 

Kommunedelplan for avløp og vannmiljø - 2022-2034
 

Sortland kommune startet sommeren 2020 med utarbeidelse av Kommunedelplan Avløp og Vannmiljø 2022-2034, og er nå nesten ferdig med arbeidet.

Planen forventes vedtatt i løpet av vår/sommer 2022.

Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling
 

Hvordan kan man samordne areal-, transport- og sentrumsutvikling på en måte som bidrar til framtidsrettet stedsutvikling på mindre tettsteder?

Sortland er en av fire kommuner i Norge som skal bidra til å svare på dette gjennom piloter og tiltak. 

Prosjektperioden er 2019-2022.

 

 

Kystsoneplan for Vesterålen
 

Vesterålen regionråd vedtok på årsmøtet i 2016 å sette i gang prosjekt for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen. Prosjektet startet høsten 2018 og våren 2022 forventes politisk behandling i kommunene. 

Kulturminneplan for Sortland kommune
 

Formannskapet i Sortland vedtok i januar 2017 planprogram for utarbeiding av kulturminneplan for Sortland. 

Planarbeidet ble sluttført våren 2020 og kommunestyret vedtok planen i sitt møte 11.06.2020 i sak 034/20. 

Vedtatt plan