Pågående prosjekter i Sortland kommune

Ny barneskole og hallstruktur i Sortland

Klikk for stort bildeMålet er å skape et fremtidsrettet skoleområde og en hallstruktur med høy kvalitet innenfor bærekraftige rammer. Det fokuseres på hvordan denne investeringen på best mulig måte kan bidra til en attraktiv stedsutvikling for Sortland og gi merverdi for Sortland.

Her kan du følge prosjektet.

Hvordan skape en mer attraktiv by? (PDF, 701 kB)

Klikk for stort bildeDette ble synliggjort gjennom prosjekter fra 36 landskapsarkitekt-studentene fra UMB som jobbet et semester i 2012 med utvikling av Sortland tettsted. Tema var “Blå-grønne strukturer”.

Studentene gjorde analyser og utarbeide prosjekter som viste potensialet for byens rom og dens sammenhenger, torget, sjøfronten osv.

Prosjektene ble viktige innspill til byplanen. 

3D-visualisering av egen strandsone
 

Klikk for stort bilde Sortland kommune v/Geodata deltar i prosjekt for å teste veileder for visualisering av egen strandsone i 3D. Prosjektet arrangeres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og skal presenteres i mai 2021. Målet med prosjektet er å forenkle forvaltningen av strandsonen.

Felles velferdsteknologiske løsninger i Vesterålen/Lødingen
 

Klikk for stort bilde Felles velferdsteknologiske løsninger i Vesterålen/Lødingen er et interkommunalt prosjekt for kommunene; Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Hadsel.
Prosjektet ble startet opp i 2016 og koordineres av RKK (regionalt kompetansekontor) som er en del av Vesterålen regionråd.

Kommunedelplan for avløp og vannmiljø - 2021-2033
 

Klikk for stort bildeSortland kommune startet tidligere i år med utarbeidelse av Kommunedelplan Avløp og Vannmiljø 2021-2033, og er nå kommet godt i gang med arbeidet.

Planen forventes vedtatt i 2021.

Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling
 

Klikk for stort bildeHvordan kan man samordne areal-, transport- og sentrumsutvikling på en måte som bidrar til framtidsrettet stedsutvikling på mindre tettsteder?

Sortland er en av fire kommuner i Norge som skal bidra til å svare på dette gjennom piloter og tiltak. 

Prosjektperioden er 2019-2022.

 

Frydenlundparken - samskapning om de grønne møteplassene i den blå byen
 

Klikk for stort bildeSortland ønsker å være en attraktiv by med gode møteplasser for befolkningen og besøkende. Gjennom prosjektet skapes grønne møteplasser ved å videreutvikle Frydenlundparken. 

Prosjektet ledes av Sortland kommune og utføres i samarbeid med næringsliv og frivillige aktører. Prosjektet mottok stedsutviklingsmidler fra Nordland fylkeskommune i 2018. 

Kystsoneplan for Vesterålen
 

Klikk for stort bildeVesterålen regionråd vedtok på årsmøtet i 2016
å sette i gang prosjekt for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen. Prosjektet startet høsten 2018 og prosjektperioden er to år.

Kulturminneplan for Sortland kommune
 

Klikk for stort bildeFormannskapet i Sortland vedtok i januar 2017 planprogram for utarbeiding av kulturminneplan for Sortland. Arbeidsgruppen som leder prosessen tar sikte på å legge frem planforslag i løpet av høsten 2019.

Trafikkanalyse med mulighetsstudie/handelsanalyse for Sortland kommune
 

Klikk for stort bildeBehov for kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlag, gjorde at det i 2017-2018 ble utført en handelsanalyse, trafikkanalyse og mulighetsstudie av Fv.82. Norconsult utførte oppdraget.

Arbeidet ble ledet av Sortland kommune og utført i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen. 

Helsehus i Sortland

Klikk for stort bildeFormannskapet vedtok i møte 14.04.16 å igangsette arbeidet med utredning av helsehus på Sortland.