3D-modell av Sortland kommune

I 2021 laget Kommunal- og moderniseringsdepartementet en veileder for strandsone i 3D. For å teste veilederen ble flere kommuner invitert inn i prosjekt for 3D-visualisering av strandsonen, og Sortland var blant disse kommunene. Les mer om prosjektet og resultatene her. 

Sortland har laget en 3D-modell av hele byen som er åpen for alle. Det er en beta-versjon som fremdeles har rom for forbedringer. Modellen kan testes her: 

Sortland kommune i 3D 

     

I søknaden om å delta i prosjektet, la Sortland kommune vekt på sin stabile befolkningsvekst og stor utbyggingsaktivitet spesielt i strandsonen. Ettersom sentrum i Sortland befinner seg i strandsonen, er det viktig å kunne visualisere mulighetsrom og begrensninger av byggehøyder nettopp her. En 3D-modell vil også kunne benyttes som et viktig beslutningsgrunnlag for både innbyggere og politikere som skal ta stilling til større kommende prosjekter i byen vår.

Resultatet av prosjektet ble presentert for KMD i mai 2021. 

Andre kommuner som er valgt ut til å delta i prosjektet:

Alta, Asker, Bodø, Fredrikstad, Frøya, Heim, Orkland, Sveio og Ålesund