Reise og aktiviteter

Råd ved reiser 

Informasjon ved reiser

Ferie og reiser - 12. juni

Regjeringen besluttet 12. juni å åpne for reiser til og fra områder i Norden som har tilstrekkelig lav smitteforekomst til at innreise kan tillates uten pålegg om innreisekarantene fra 15. juni.

Smittevernråd for reiser og ferie

Reisende bør følge med på Utenriksdepartementets reiseinformasjon og nyheter, da rådene kan endre seg raskt. 

Smittevern i kollektivtransport og luftfarten

Veilederne er utgitt av Helsedirektoratet. Det faglige innholdet er levert av Folkehelseinstituttet.

Veiledere

Råd ved reiser

Om du har spørsmål om oppdaterte rutetider se de enkelte transportørers hjemmesider for mer informasjon.
I Nordland finner du mer informasjon på reisnordland.no

UDs reiseinformasjon

Reiseråd fra helsenorge.no

Turister og utenlandske statsborgere i Norge

Utenlandske statsborgere som er kommet til Norge fra utlandet og som derfor sitter i karantene, men ikke har utviklet symptomer på smitte, kan nå forlate Norge. Dersom de velger å forbli i Norge, må de sitte i karantene tiden ut.

Utenlandske statsborgere som sitter i karantene fordi de har vært i kontakt med smittede i Norge, må fortsatt sitte i karantene tiden ut.

Utreisen fra Norge forutsetter at transport fra karantenestedet til utreisestedet skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
Dette innebærer følgende:
Dersom du må benytte offentlig transport eller taxi for å komme til nærmeste flyplass, busstasjon, togstasjon eller grenseovergang, må du ha minst to meters avstand til nærmeste medpassasjerer.

Du må sikre god hånd- og hostehygiene.
På flyplassen med direktefly ut av Norge, vil det være personell fra kommunen som kan kontaktes hvis det oppstår problemer. Det er også anledning til å reise med innenriksfly dersom det er nødvendig. Her må også reisen skje på en smittefaglig forsvarlig måte. På innenriksflyplassene vil det imidlertid ikke være personell fra kommunen som kan kontaktes ved behov.

Man kan benytte egen bil for å reise ut av landet, men er selv ansvarlig for å sjekke hvilke grensepasseringssteder som er åpne.

Hvis du ønsker å forlate Norge med fly må du selv skaffe gyldig billett.
Flyplasser med direkte avganger ut av Norge er:

Gardermoen
Stavanger
Bergen
Trondheim
Tromsø
Torp

Dersom du blir syk eller utvikler symptomer under reise på vei ut av Norge, må du ringe helsetjenesten for hjelp på 116 117.

Vi understreker at dersom du har feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal du oppholde deg i isolering, og du kan da ikke forlate landet.

Forskrift om endring i forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge

Corona - Quarantine (English)

Foreign nationals who have come to Norway from abroad and are therefore quarantined, but have not developed infection symptoms, may now leave Norway.

If they choose to stay in Norway, they must remain in quarantine for the full period.

Foreign nationals in quarantine because they have been in contact with infected persons in Norway must remain in quarantine for the full period.

Departure from Norway is contingent on sound infection control measures being practiced during transport from the place of quarantine to the place of departure.

This entails the following:

If you have to use public transport or taxi to get to the nearest airport, bus station, railway station or border crossing, you must keep at least two meters’ distance between you and your nearest fellow passengers.

You must make sure to practice good hand and cough hygiene.

At airports with direct flights out of Norway, there will be municipal personnel on hand who can be contacted if problems arise. Travel on a domestic flight is possible if necessary, in which case sound infection control measures must be practiced. At domestic airports, however, there will be no municipal personnel who can be contacted.

You may use your own car to travel out of the country, but it is up to you to check which border crossing points are open.

If you want to leave Norway by air, you must obtain a valid ticket on your own. Airports with direct flights out of Norway are:

Gardermoen

Stavanger

Bergen

Trondheim

Tromsø

Torp

If you become ill or develop symptoms while on your way out of Norway, call the health service for help at Tel. 116 117.

We emphasise that if you have a fever or respiratory symptoms such as coughing or shortness of breath, you must remain in isolation, and you may not leave the country.

Read the full Regulations at Lovdata.

Ministry of Health and Care Services

Ministry of Foreign Affairs

 


Arrangement og fritidsaktiviteter

Arrangement eller forsamlinger

Slik gjennomfører du arrangementer - 12. juni

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Det er opp til arrangøren å sikre at arrangementet er forsvarlig! 

Folkehelseinstituttet har en egen side for med råd og anbefalinger for gjennomføringen av arrangementer:
FHI - råd og anbefalinger for arrangementer
 

Hva menes med arrangement?

► Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.
► Kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.
► Andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.

Spørsmål og svar om arrangementer:

Arrangementer og virksomheter som skal holde stengt


Smittevernlegene i Lofoten og Vesterålen råder alle arrangører av offentlige og private tilstelninger om å følge med på smitteutviklingen i Norge, og oppdatere seg om råd gitt av Helsedirektoratet.

 

Kultur- og idrettsarrangementer

Forbudet mot kultur- og idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravene i covid-19-forskriften vil gjelde frem til 15. juni 2020.
For perioden 15. juni til 31. august 2020 fraråder Helsedirektoratet kultur- og idrettsarrangementer med mer enn 500 deltakere. Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobber nå med råd for arrangementer med under 500 deltakere.

Åpning for aktivitet i Sortlandshallen - 14. mai

Etter regjeringens signaler i forrige uke og Idrettsforbundet og Helsedirektoratets veileder denne uken er det nå åpnet opp for mer aktivitet. Vi jobber nå med planlegging av forsiktig og kontrollert åpning for aktivitet i Sortlandshallen og har fokus på å sikre at aktiviteten kan skje i trygge rammer.

Svømmehallen åpner ikke før ved skolestart i august.

Slik blir opplegget fremover: 

- Det er satt opp ekstra antibac-dispensere rundt i Sortlandshallen og ved salene.

- I tiden framover legger vi opp til ekstra renhold, særlig ved felles kontaktflater.

- I henhold til de nasjonale bestemmelsene er det ennå ikke åpnet for å bruke garderober til dusjing, klesskift, etc. Det er imidlertid åpnet for å bruke toalettene i garderobene. Tilgjengelig toalett vil bli merket

- Vi ber om at alle - så langt det lar seg gjøre - ankommer ferdig skiftet og klar til trening og forlater rett etter trening.

- Se oppslag fra Norges Idrettsforbund og særforbundene som henger på veggene ved salene + i foajéen. Lagene plikter å gjøre seg kjent med disse og følge bestemmelsene for sin idrett.

- Hallen åpnes nå kun for planlagt, organisert treningsaktivitet, ingen annen bruk. Heller ikke kafédrift.

- Personer som ikke inngår i en treningsgruppe kan ikke oppholde seg i hallen.

- Videre gjelder fortsatt de sentrale bestemmelsene:  Hold avstand - ikke nærmere enn 1 meter.
Fysisk kontakt/nærkontakt/kamp om ball er ikke tillatt. Max 20 personer pr gruppe.

- Vi ber lagene ta med egen antibac til trening for bruk ved behov.

- Hver treningsgruppe skal ha en korona-ansvarlig som påser at reglene følges. Dette kan f.eks. være trener.

- På grunn av smittesporing er det nødvendig med en oversikt over hvem som har trent når/hvor.
Denne listen må avleveres av trener/lagleder etter hver treningsøkt/dag.

- Baller og annet fellesutstyr skal vaskes mellom treningsøktene/dagene. 

- Har du spørsmål under trening kan du stille disse til driftspersonell i hallen på telefon 76 10 90 99.
 

Lagene må planlegge
► Før Sortlandshallen åpner for bruk ber vi lagene planlegge godt internt, med fokus på hvordan man kan organisere treninger på en smittevernmessig forsvarlig måte. Planlegg slik at dere unngår opphopning, fortetting, etc.

► Vi ber dere også drøfte hvilke grupper som bør prioriteres fra deres hold. Det er viktig at hver klubb setter seg godt inn i sitt forbunds veileder, samt den generelle veilederen fra Idrettsforbundet.

► Oppstart av trening forutsetter gode rutiner utarbeidet av hvert lag og bevisstgjøring knyttet til viktigheten av å følge disse. Oppstart forutsetter også at mengden aktivitet holder seg innenfor et gjennomførbart nivå med tanke på renholds- og driftskapasitet.


Ved åpning vil vi komme tilbake med oppdaterte punkter for Sortlandshallen.
Ordningen vil følges tett og evalueres fortløpende.
 

Tilbakemelding fra idrettslagene

  • Vi ønsker nå tilbakemelding fra idrettslagene om hvordan man ønsker å starte opp med aktivitet og i hvilken form/omfang. 
  • Vi ber samtidig lagene sende over navn på kontaktperson/koordinator fra hvert lag.

Vi ser fram til tilbakemelding fra dere og er klar for tett dialog før vi etter planen begynner å åpne for aktivitet fra 18. mai.

Velkommen!

Ny smittevernveileder for idretten - 11. mai

En ny veileder for idretten gir råd om hvordan idrettslag og foreninger kan ivareta smittevernet og forebygge korona-smitte.

Smittevernveileder for idretten

Blåbyhallen åpner for organisert aktivitet 20. april

Sortland kommune og Sortland idretts- og fritidspark AS starter nå prøveprosjekt for gradvis åpning av Blåbyhallen for organisert idrettsaktivitet.

All idrett er, som resten av samfunnet, underlagt et strengt smittevernregime i situasjonen vi nå er inne i. Oppstart av treningsaktivitet forutsetter at gode rutiner innarbeides av hvert lag, samt bevisstgjøring knyttet til viktigheten  av å følge disse. Rutinene regulerer både antallet mennesker på trening og kontakten/avstanden mellom disse. Dette er forankret i i avtalen mellom Norges Idrettsforbund og Helsedirektoratet og i NFF sine koronavettregler (PDF, 51 kB).

Fra Blåbyhallen informeres det om følgende rutineendringer og krav til idrettslagene i perioden framover: 

Hallen vil kun være åpen for organisert aktivitet. Personer som ikke tilhører organisert treningsgruppe vil ikke kunne bruke Blåbyhallen.

► Det er satt opp antibac-dispensere til venstre for dør ned til hallen. Det samme gjelder nede i hallen til høyre ved hovedutgangsdør. Disse er skiltet.

►  Info knyttet til smittevernregler både fra Folkehelseinstituttet og Norges Fotballforbund er lett synlig i hallen, både i plakatform, på tv-skjermer og projektor.

►  Rengjøring vil intensiveres og da med hovedfokus på hyppig rengjøring av naturlige berøringsflater.

►  Garderober vil ikke kunne benyttes. Det samme gjelder cafe nede i hallen.

►  Hallen vil kun være åpen for organisert aktivitet. Dvs. at personer som ikke tilhører en organisert treningsgruppe  vil ikke kunne bruke Blåbyhallen. Ref. egentrening mm.

►  Blåbyhallen legger til rette for såpevask av fotballer før og etter bruk.

►  I tillegg til dette skal lagene bringe med antibac til trening

►  Lagene og trenerne skal holde seg oppdatert på siste rutiner fra Norges Fotballforbund / fotball.no


Åpning av Blåbyhallen er et tidlig steg mot letting av strenge og nødvendige koronarestriksjoner, og er en prøveordning som vil bli fulgt fortløpende, og evaluert etter noen uker med aktivitet. 

Lag som er interesserte i å innføre treningsaktivitet bes ta kontakt med daglig leder
Bernt-Åge Johnsen
Telefon 977 40 145

eller post@blabyhallen.no

Smittevern for musikkøvelser

Norsk musikkråd har laget ei veileder i samarbeid med representanter fra kor, korps, band og orkester. Veilederen er vurdert og godkjent av Helsedirektoratet den 22. april og gyldig fra samme dato.

Smittevern for musikkøvelser

Kor og korona - oppdaterte råd

Norsk musikkråds veileder for musikkøvelser er nå godkjent av Helsedirektoratet

Hva gjør vi med korøvelser?
 

Dette er et supplement til veilederen "Smittevern for musikkøvelser" utarbeidet av helsemyndighetene og Norsk musikkråd, gjeldende fra 22. april 2020: 

Hvordan gjennomføre øvelser for voksenkor i koronatiden?

Det er lov å trene - Oppdatert 15. april

Mange barn, unge og voksne har lengtet etter å få lov til å møtes og drive med idrett i lag. Koronapandemien er nå som kjent under kontroll, men forutsettingen for at vi fortsatt skal ha kontroll er at hver enkelt følger de smittevernråd som fortsatt gjelder som handler om god hygiene og redusert kontakt. Det gjelder i høyeste grad også ved idrettsaktiviteter.

Både innendørs- og utendørsaktivitet er tillat med en absolutt forutsetning om at deltakerne holder minst 2 meters avstand, og at det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.

I tillegg gjelder følgende regler anbefalt fra Norges idrettsforbund:

Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.

► Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

► Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.

Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.

Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

Særforbundenes retningslinjer for egen idrett skal gjelde i de tilfeller der disse er sterkere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF.

Det er idrettslagenes ansvar å sjekke særforbundenes anbefalinger.

Hvis spørsmål kan idrettslagene kontakte fritidsleder
Øystein Bjørstad Lindbeck
oystein@kulturfabrikkensortland.no

Vennlig hilsen
Mette Røkenes
Kommuneoverlege

Fritidsaktiviteter nå

Svømmehall, fritidsaktiviteter og bibliotek stenges fra 12. mars.
Kulturfabrikken stenges for vanlig drift.
 

Andre aktiviteter nå

Har sjekket Kulturfabrikkens virtuelle tilbud?

Sortland bibliotek
En bibliotekar kommer hjem til deg å leser!
For voksne:
Stein Rivertons "Jernvognen"

For barn:
Eventyret om kveia fra Ringelihorn av Regine Normann
Den lille røde høna


Turer i nærområdet
Sortland kommune har et fantastisk turterreng som passer for alle.

Det er viktig å bruke naturen nå i disse koronatider, når hodet og kroppen trenger noe annet å tenke på.
Vær aktiv - i små grupper - god tur!