Skoler og barnehager

Alle landets barnehager er stengt til og med 17. april.
Den 20. april åpner barnehagene igjen. Foreldre og foresatte vil bli holdt orientert om hvordan åpning og oppstart vil foregå, av sin barnehage.

Alle skoler er stengt til og med 24. april.
Fra og med 27. april åpner skolene for 1.-4. trinn og SFO.
Nærmere informasjon vil bli gitt.
For elever på 5.-10. trinn er skolene fortsatt stengt også etter den 27. april.

Informasjon fra regjeringen 7. april

Tiltak påsken
I forbindelse med håndtering av koronaviruset og mulig ekstraordinært behov for tilsyn av barn dette medfører, har Sortland kommune etablert en tilsynsordning i påsken ved Vestmarka barnehage og Sortland barneskole.

Tilbudet gjelder der begge foresatte/enslig forsørger er ansatt innen:

  • Helse og omsorg
  • Politi
  • Brann/redning
  • Jobber i turnusordning.

Tilbudet gjelder også særlig sårbare barn.

For å ivareta små barns behov for trygghet og omsorg, vil det for barn med innvilget søknad fra andre barnehager enn Vestmarka, legges til rette for at også disse blir møtt og ivaretatt av en kjent ansatt fra egen barnehage. Det vil også legges til rette for at søsken i størst mulig grad får tilbud på samme sted.

Familier som kommer inn under ordningen, bes om å søke snarest og seinest mandag den 6. april.
De som allerede har fått innvilget plass utenom påske, må også søke særskilt for denne perioden.

Søknadsskjema sendes til styrer/rektor i den barnehage/skole barnet tilhører.

Søknadsskjema (PDF, 142 kB)

For nærmere informasjon, kontakt styrer/rektor i barnehagen/skolen der ditt barn hører til.

 

Informasjon om skoler og barnehager

Skoler og barnehager

Skoler og barnehager holder stengt

Alle skoler og barnehager holder stengt for ordinær drift fra og med fredag 13. mars.
For å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner, vil det for barn med tilsynsbehov hvor begge foresatte innehar slike funksjoner, bli gitt særskilt tilbud. Det vil bli gitt tilbakemelding til foresatte om hvilke barn dette gjelder.
Vurdering foretas med bakgrunn i innsendt skjema:

Søknadsskjema


Det kan også søkes om plass for barn med særlige omsorgsbehov. Ta kontakt med aktuell barnehage/skole.

Når det gjelder undervisningstilbud og øvrige detaljer om tilbud i skole og barnehage, vises det til direkte informasjon til foresatte fra skolen/barnehagen.

Primært bes det om at omsorgsbehov løses privat, men uten bruk av personer i risikogrupper slik som eldre besteforeldre og syke.

Oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Er det vanskelig for deg å bli hjemme med barna av økonomiske årsaker? Rettigheter ved stengte skoler og barnehager.

Betaling for SFO og barnehager

Myndighetene har besluttet at foreldre skal slippe å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt grunnet koronautbruddet.
Fritaket gjelder også foreldrebetaling for barn som av ulike grunner mottar et tilbud i denne perioden. 

Har barnet ditt plass i barnehage eller SFO, skal du betale faktura for mars måned som vanlig. Inntil videre vil det ikke bli fakturert for april. Dersom barnehage og skole åpnes etter påske, vil allerede betalt beløp for mars, komme til fradrag. Mer presis informasjon vil bli gitt så snart myndighetene har besluttet åpning eller videre stenging. 

Betalingsfritak ved stengt barnehage gjelder både kommunale og private barnehager.

Sortland kommune følger de nasjonale retningslinjene og vil fortløpende legge ut mer informasjon.

Hold barn i mindre grupper

Da det er veldig viktig å bryte smittekjeden i samfunnet ber vi om at dere ikke samler barna i grupper nå da skoler og barnehager er stengt. Friske barn kan være sammen, men kun i små grupper. Det er mindre smitterisiko ute enn inne, så vær gjerne mye ute. Og som alltid: god hånd- og hostehygiene er det absolutt viktigste tiltaket for å hindre smittespredning.