Reise, arrangement og aktiviteter

Råd ved reiser 

Råd ved reiser

Reiser

Karanteneregler og råd for smittevern ved reiser oppdateres fortløpende.

► Smittevernråd for reiser og innreisekarantene ved ankomst Norge

Oversikt over nasjonale tiltak

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Reisende bør følge med på Utenriksdepartementets reiseinformasjon og nyheter, da rådene kan endre seg raskt. 

Smittevern i kollektivtransport og luftfarten

Veilederne er utgitt av Helsedirektoratet. Det faglige innholdet er levert av Folkehelseinstituttet.

Veiledere


Arrangement og fritidsaktiviteter

Arrangement og fritidsaktiviteter

Oversikt over nasjonale tiltak
Varsel om tilsyn ved arrangement i Sortland kommune

Varsel om tilsyn

Sortland kommune varsler herved om uanmeldt tilsyn med arrangement etter Covid-19-forskriften.

Formål med tilsynet:

  • Hindre mulighet for spredning Covid-19 på arrangement i Sortland  kommune.
  • Sikre smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementer ved hjelp av veiledning.

Gjennomføring av tilsyn:
Det vil bli ført uanmeldte, stedlige tilsyn med arrangement i Sortland kommune i forbindelse med Covid-19-pandemien. Tilsynene vil ha en veiledende karakter.

Tilsynsmyndigheten vil informere om at det er tilsyn ved arrangementet og vil legitimere seg. Videre vil formålet med tilsynet bli meddelt og hjemmelen for det vil bli opplyst.

Tidspunkt for tilsyn, og hvem som representerer tilsynsmyndigheten, vil være formelt planlagt internt i kommunen før gjennomføring. Det kan bli tatt foto som dokumentasjon.

Følgende paragrafer vil bli vektlagt under tilsynet:  Gjennomføring av arrangement der personer møter fysisk  (Covid-19- forskriftens §13)

Oppfølging/tilsynsrapport:
Tilsynsmyndigheten skriver oppsummeringsrapporter etter tilsyn, basert på sjekklisten som brukes under tilsynet. Rapportene lagres i kommunens saksbehandlingssystem.

Lovverk:
Covid-19-forskriften
Smittevernloven

Andre relevante dokument:
FHI-Arrangementer, samlinger og aktiviteter
Helsedirektoratets veileder om arrangement

 

Slik gjennomfører du arrangementer, private feiringer og sammenkomster

Folkehelseinstituttet har en egen side med råd og anbefalinger for gjennomføringen av arrangementer:

FHI - råd og anbefalinger for arrangementer

Arrangementer og andre private sammenkomster - spørsmål og svar 

Smittevernlegene i Lofoten og Vesterålen råder alle arrangører av offentlige og private tilstelninger om å følge med på smitteutviklingen i Norge, og oppdatere seg om råd gitt av Helsedirektoratet.

Sortlandshallen - aktiviteter

Sortlandshallen

- Det er satt opp ekstra antibac-dispensere i Sortlandshallen.

- I tiden framover legger vi opp til ekstra renhold, særlig ved felles kontaktflater.

- Vi ber om at alle - så langt det lar seg gjøre - ankommer ferdig skiftet og klar til trening og forlater rett etter trening.

- Se oppslag fra Norges Idrettsforbund og særforbundene som henger på veggene ved salene + i foajéen. Lagene plikter å gjøre seg kjent med disse og følge bestemmelsene for sin idrett.

- Hallen åpnes nå kun for planlagt, organisert treningsaktivitet, ingen annen bruk. Heller ikke kafédrift.

- Personer som ikke inngår i en treningsgruppe kan ikke oppholde seg i hallen.

- Videre gjelder fortsatt de sentrale bestemmelsene: 

  • Hold avstand - ikke nærmere enn 1 meter.
  • Max 20 personer pr gruppe.

- Vi ber lagene ta med egen antibac til trening for bruk ved behov.

- Hver treningsgruppe skal ha en korona-ansvarlig som påser at reglene følges. Dette kan f.eks. være trener.

- På grunn av smittesporing er det nødvendig med en oversikt over hvem som har trent når/hvor.
Denne listen må avleveres av trener/lagleder etter hver treningsøkt/dag.

- Baller og annet fellesutstyr skal vaskes mellom treningsøktene/dagene. 

- Har du spørsmål under trening, kontakt driftspersonell i hallen på telefon 76 10 90 99.
 

Lagene må planlegge
► Før bruk av Sortlandshallen  ber vi lagene planlegge godt internt, med fokus på hvordan man kan organisere treninger på en smittevernmessig forsvarlig måte. Planlegg slik at dere unngår opphopning, fortetting, etc.

► Vi ber dere også drøfte hvilke grupper som bør prioriteres fra deres hold. Det er viktig at hver klubb setter seg godt inn i sitt forbunds veileder, samt den generelle veilederen fra Idrettsforbundet.

► All trening forutsetter gode rutiner utarbeidet av hvert lag og bevisstgjøring knyttet til viktigheten av å følge disse. All trening forutsetter også at mengden aktivitet holder seg innenfor et gjennomførbart nivå med tanke på renholds- og driftskapasitet.

Ordningen vil følges tett og evalueres fortløpende.
 

Tilbakemelding fra idrettslagene

  • Vi ønsker nå tilbakemelding fra idrettslagene om hvordan man ønsker å starte opp med aktivitet og i hvilken form/omfang. 
  • Vi ber samtidig lagene sende over navn på kontaktperson/koordinator fra hvert lag.

Vi ser fram til tilbakemelding fra dere og er klar for tett dialog

Velkommen!

 

Smittevern for musikkøvelser

Norsk musikkråd har laget ei veileder i samarbeid med representanter fra kor, korps, band og orkester. Veilederen er vurdert og godkjent av Helsedirektoratet den 22. april og gyldig fra samme dato.

Smittevern for musikkøvelser

Kor og korona - oppdaterte råd

Norsk musikkråds veileder for musikkøvelser er nå godkjent av Helsedirektoratet:

Hva gjør vi med korøvelser?
 

Dette er et supplement til veilederen "Smittevern for musikkøvelser" utarbeidet av helsemyndighetene og Norsk musikkråd, gjeldende fra 22. april 2020: 

Hvordan gjennomføre øvelser for voksenkor i koronatiden?

Smittevernveileder for idretten

En ny veileder for idretten gir råd om hvordan idrettslag og foreninger kan ivareta smittevernet og forebygge korona-smitte.

Smittevernveileder for idretten