Tjenestenivå

Det er viktig at tjenestene i kommunen samhandler  og deler informasjon og kunnskap til det beste for alle barn, unge og familier, men særskilt for utsatte barn, unge og familier. Målet med samhandlingen er å gi et godt tilbud, på et tidlig tidspunkt og på lavest mulig nivå.

Samhandling for å forebygge

Alle barn og unge skal bli sett og få den hjelpen de trenger, når de trenger den. Dette innebærer at alle ansatte i alle sektorer som arbeider med barn og unge må ha kultur for inkludering, sette søkelys på forebyggende og systematisk arbeid i hele oppvekstløpet.  Kompetansen bør være så nær barna som mulig, og vi må arbeide systematisk med kompetanseheving i alle profesjonsfelleskap. Alle aktører i Laget rundt barnet må ha god samarbeidskompetanse og trekke i samme retning som er barnets og familiens beste til hver tid. Foreldresamarbeid som bygger på tillit og medvirkning er en av grunnleggende faktorene til at vi lykkes med en god samhandling i Laget rundt barnet.

Vi vil bygge et lag rundt barna og elevene som blant annet inkluderer lærere, pedagogiske medarbeidere, spesialpedagogiske ressurser, PP-tjenesten, barnevern, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og andre medlemmer i «landsbyen» Sortland.  

Tverrfaglig samhandling

På tjenestenivå er det flere tverrfaglige møteplasser mellom de ulike tjenestene som arbeider med barn og unge. Per dags dato har vi disse samhandlingsarenaene mellom tjenestene:

Samhandlingsarenaer tjenestenivå
Møte/ aktivitet Deltagere Møtefrekvens
Forbus - forebyggende forum for arbeidet med barn og unge Kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef helse, leder NAV, folkehelsekoordinator, leder PPD, SLT-koordinator 2-3 ganger årlig
Laget rundt barnet Sammensatt gruppe av ledere og ansatte i skole, barnehage, helse, PPD, barnevern og NAV. 2 ganger årlig
Arbeidsutvalg Laget rundt barnet Representanter fra barnehage, skole, helse, barnevern, PPD, SLT koordinator,ogoppvekst 4 ganger årlig
Konsultasjonssteam vold og overgrep SLT-koordinator, Kommuneoverlege, Psykisk helsetjeneste, Helsesykepleier (leder), Kommunepsykolog Jevnlig
Ledermøter Styrermøter/rektormøter/andre? Månedlig
Ressursdager 1.klasser - foreslått tiltak PPD, skole, helsesykepleier, fysioterapaut Ved skolestart.
Overgangsmøter Barnehage, skole, PPD, helsesykepleier 2 ganger i året.
Spes.ped./Sos.ped. team skoler Skole, PPD 2-4 ganger i halvåret.
Lavterskelteam Spesialpedagog oppvekst, logoped oppvekst, barnepsykolog, SLT-koordinator, helsesykelpleier, PPD og barnevern Uavklart, men teamet involveres fast i barnehage på nivå 1 i BTI handlingsveileder.

 

Rutiner og verktøy som sikrer samhandling mellom tjenestene

BTI handlingsveileder skal være kommunes viktigste rutine og verktøy i arbeidet med barn og unge som det er knyttet en uro eller bekymring til. Veilederen viser ansatte hvordan de skal gå frem med sin uro eller bekymring, hvordan de skal gå fra bekymring til handling og hvordan de ulike tjenestene skal samhandle og koordinere hjelpen som gis til det enkelte barn. 

Tjenester for barn og unge

Her finner du tjenester for barn og unge i Sortland:

Tjenester for barn og unge
Tilbud Telefon
Helsestasjon 76 10 92 30
Skolehelsetjenesten Se egen oversikt på side
Helsestasjon for ungdom 952 64 238
Barnevernet i Vesterålen 979 93 800
Familievernkontoret 466 15 660
PPD Vesterålen 76 11 32 20
Alarmtelefon barn og unge 116111
SLT koordinator 451 71 747
Legekontor 76 10 90 00
Legevakt 116117
Konsultasjonsteam ved vold og seksuelle overgrep 952 64 236
Psykisk helse og rus 952 64 357

 

Medvirkning

Medvirkning på tjenestenivå handler om at barn og unge skal få muligheten til å være med på å medvirke i utformingen av tjenestetilbudet i kommunen rettet mot dem.

I Sortland kommune gjøres dette for eksempel gjennom Ungdomsrådet, elevrådene ved skoler, elevundersøkelsen og ungdataundersøkelsen. Foreldre og foresatte har mulighet til å påvirke gjennom FAU og SU ved skolene og gjennom deltakelse i samarbeidsutvalgene i barnehagene.

Evaluering

Rutiner for systematisk evaluering av kommunens tjenester står sentralt i Laget rundt barnet. Det er viktig å evaluere tjenestene vi tilbyr for å sikre gode tjenester som tilbyr riktig hjelp til riktig tid. Under følger eksempler på evaluering på tjenestenivå:

  • Alle virksomhetene benytter et felles kvalitets- og avvikssystem (Compilo).
  • Evaluering av kommunens tjenester er tema på personal- og foreldremøter. 
  • Kommunen gjennomfører ulike brukerundersøkelser, blant annet en innbyggerundersøkelse som har som mål å bedre kvaliteten på tjenestene som gis. 
  • Evaluering skjer gjennom de enkelte virksomhetenes kompetanseplaner
  • Evaluering skjer også gjennom budsjettarbeid og arbeid med årsrapport.