Barnehagevedtekter

 

Vedtekter for kommunale barnehager i Sortland kommune.

§ 1 EIER

Barnehagen eies og drives av Sortland kommune.

§2 OPPTAKSKRETS

Opptakskrets for Sortland kommunes barnehager er Sortland kommune.

§ 3 FORMÅL

Barnehagens formål er å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med de kristne grunnverdier.

§ 4 LOV OG REGELVERK

De kommunale barnehagene i Sortland skal drives i samsvar med "Lov om barnehager", departementets forskrifter og retningslinjer, samt kommunale vedtak, serviceerklæring og årsplan for den enkelte barnehage.

§ 5 FORVALTNING AV BARNEHAGENE

Forvaltningen av og tilsynet med Sortland kommunes barnehager er delegert av kommunestyret til Oppvekst- og kulturutvalget. Barnehagene er organisert i en egen resultatenhet, enhet Barnehage.

§ 6 ANSVAR

Styreren har det administrative og pedagogiske ansvaret for driften av barnehagen.
Personalet har ansvar for barnet den tiden det oppholder seg i barnehagen og når det deltar i aktiviteter i barnehagens regi.
Foreldrene sørger selv for henting/ bringing av barna.

Forsikring
Sortland kommune har tegnet ansvars- og ulykkesforsikring i den tiden barnet oppholder seg i barnehagen, på direkte vei mellom hjem og barnehage, samt på utflukter i barnehagens regi.

Internkontroll
Alle barnehager skal ha tilgjengelig dokumentasjon for et systematisk helsemiljø og sikkerhetsarbeid i samsvar med Internkontrollforskriften.

§ 7 FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver enkelt barnehage ha et samarbeidsutvalg og et foreldreråd.
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte.
Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte, ansatte i barnehagen og eier, slik at hver gruppe er likt representert.
Oppvekst- og kulturutvalget oppnevner kommunens eierrepresentant.
Kommunens representant oppnevnes for 4 år om gangen.
Foreldre-og personalrepresentantene velges vanligvis for 1 år om gangen.

§ 8 OPPTAK AV BARN

Opptak av barn gjennomføres etter Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak av barn, jfr Lov om barnehager §12.

Styrer i den enkelte barnehage foretar opptak av barn til kommunens barnehager. Ved tildeling av plass følges søkernes prioriterte ønsker og høyest mulig ønske tildeles.

Klageinstans består av 3 medlemmer av Oppvekst- og kulturutvalget. Det foretas et hovedopptak hvert år med søknadsfrist 15.mars. Søknad på fastsatte skjema sendes innen søknadsfristen.

Barnehagene skal ta opp barn i de aldersgrupper de er godkjent for. Ved hovedopptak regnes barnet som 3-åring det kalenderår det fyller 3 år. Barna tildeles plass i barnehage fram til skolestart.

Ved suppleringsopptak i løpet av året tilbys søkere fra søkerlisten plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene.

Eventuell klage over opptak må være mottatt 3 uker etter at vedtak om opptak er gjort kjent for søkeren.

Særskilt klagenemnd for klager ved opptak i SFO og barnehager er endelig klageinstans.

§ 9 OPPTAKSKRITERIER

Følgende kriterier legges i prioritert rekkefølge til grunn ved opptak:

  • 1. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Det skal framlegges sakkyndig vurdering / dokumentasjon.
  • 2. Barn i familier der det er ekstraordinære belastninger
  • 3. Minoritetsspråklige barn .
  • 4. 5-åringer
  • 5. Barn som har søsken i barnehagen
  • 6. Barnegruppas sammensetning, der det tilstrebes en best mulig fordeling i alder og kjønn.

Søkere som ikke kommer inn under disse punktene rangeres etter dato for innkommet søknad.

§ 10 PERMISJON FRA BARNEHAGEPLASS

Det kan søkes om permisjon fra barnehageplassen. Permisjonen er begrenset til maksimalt ett barnehageår . Det kan ikke søkes om permisjon fra en barnehageplass etter 1. mars hvert barnehageår.

Det gis permisjon i spesielle situasjoner hvor for eksempel en av de foresatte er midlertidig hjemmeværende eller ved midlertidig flytting. Det gis ikke permisjon fra barnehageplass som ikke er tatt i bruk. Oppstart etter permisjon må være ved barnehageårets begynnelse. Søknader som kommer inn under vedtektenes bestemmelser innvilges. Rettighet til plass i samme barnehage opprettholdes dersom det er ledige plasser. Dersom det ikke er ledige plasser, får barnet tilbud om plass i en av de øvrige kommunale barnehagene.

Permisjon fra hel til delt plass innvilges ut fra styrers vurdering om rimelighet i forhold til fordeling mellom hele og delte plasser, samt for stabilitet i barnegruppen. Søknaden sendes til barnehagen minimum en måned før ønsket permisjonsstart. Vedtak fattes av enhet Barnehage.

Klage på avgjørelsen sendes til klagenemnda for SFO og barnehager i kommunen.

§ 11 ÅPNINGSTIDER

Åpningstiden tilpasses lokale forhold innenfor rammen av gjeldende godkjenning. Barnehagene har vanligvis åpent fra kl 07.30 til kl 16.30. Innenfor rammen av den enkelte barnehages budsjett, kan åpningstiden ved behov utvides. Ingen barn skal ha lengre oppholdstid enn 9 timer pr. dag. Lørdager er barnehagene stengt. Julaften, nyttårsaften, og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl.12.00.

Barnehageåret regnes fra skolestart i grunnskolen, ca 20.august. Barnehagene har i løpet av driftsåret 5 planleggings-/kursdager. De 2 siste dagene før skolestart om høsten ,de 2 første arbeidsdagene etter nyttår og 1 dag på våren avsettes til dette. Den siste planleggingsdagen skal være fastsatt ved oppstart av nytt barnehageår. Disse dagene har barnehagene stengt.

§ 12 FERIE

Barnehagene er som hovedregel åpne hele sommeren. Barna skal ha ferie i 4 uker, hvorav minst 3 uker sammenhengende i løpet av barnehageåret. Barnehagen må ha skriftlig melding om barnas ferie så snart ferien er fastsatt og senest innen 15.mai når det gjelder sommerferie.

§ 13 BETALING

Sortland kommunestyre fastsetter betalingssatsene for barnehagene. Nye satser trer som hovedregel i kraft fra januar hvert år. Ved endring i betalingssatsene gis skriftlig melding 1 måned i forveien. Det gis søskenmoderasjon. Dette gjelder også når søsken har plass i forskjellige barnehager. Når søsken har heldagsplass og deltidsplass, gis moderasjon på sistnevnte plass. Det betales fullt ut for 11 måneder. Juli er betalingsfri måned. Det gis ingen reduksjon for fravær eller sykdom. Beløpet betales senest den 20. i hver måned.

Sortland kommune tildeler ikke friplasser i barnehagene. Det kan likevel søkes om hel eller delvis dekning av foreldrebetalingen etter Lov om barnevern eller

Lov om sosial omsorg
Søknaden avgjøres i utvalg for Helse/Sosial /Omsorg etter en samlet vurdering av familiens totale situasjon.

Dersom det ikke er betalt for opphold innen 14 dager etter forfall, iverksettes innfordringsrutinene og barnet kan miste plassen .

§ 14 OPPSIGELSE

De foresatte kan i løpet av driftsåret si opp plassen med 1 mnds. varsel. Oppsigelsen skal være skriftlig og stilet til Sortland kommune, enhet Barnehage. Det må betales for opphold i oppsigelsestiden, også for ubenyttet plass. Dersom plassen sies opp etter 1.mars, kreves betaling for plassen ut driftsåret, med mindre barnet flytter fra kommunen før driftsårets slutt eller rammes av langvarig sykdom. Dersom ubenyttet plass blir besatt i løpet av oppsigelsestiden og etter avtale med oppsiger, faller betalingen bort.

§ 15 HELSEKONTROLL

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse på fastsatt helseskjema. Ved smittsomme sykdommer skal barnet holdes hjemme og barnehagen underrettes. Barn som ikke kan delta i uteaktiviteter, må holdes hjemme. Helse- og hygieniske tilsyn skjer i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

§ 16 PERSONALET

Personale i enavdelings barnehager skal være 1 styrer (100%), 1 pedagogisk leder (100%) og 170% stillinger øvrig personale. I fleravdelingsbarnehager skal det i tillegg til styrer være følgende personale pr. avdeling: 1 pedagogisk leder(100%) og 2 stillinger (200%) øvrig personale.

§ 17 TAUSHETSPLIKT

For politikere, medlemmer av klagenemnd, samarbeidsutvalg og barnehagens ansatte gjelder reglene om taushetsplikt i Forvaltningsloven.

§ 18 BRUK AV BARNEHAGELOKALER

Barnehagens lokaler bør kunne stilles til disposisjon for områdets befolkning etter nærmere avtale med barnehagens styrer etter regler fastsatt av oppvekst- og kulturutvalget. Der andre enn kommunen er eier av lokalene forutsettes eiers samtykke til utleie.

§ 19 AREALUTNYTTING

Netto leke- og oppholdsareal skal være minimum 4 m² for barn over 3 år og 5,3 m² for barn under 3 år.

§ 20 ØVINGSOPPLÆRING

Barnehagen stilles til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar førskolelærerutdanning. Barnehagens styrer og pedagogiske veiledere plikter å veilede studenter i slik øvingsopplæring. Barnehagen kan ta imot andre studenter til øvingsopplæring i den grad det etter styrers vurdering er faglig forsvarlig.

§ 21 IKRAFTTREDEN

Vedtekter for kommunale barnehager i Sortland kommune gjøres gjeldende fra 01.01.2008.