Søknad om redusert foreldrebetaling

Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage:

 • Familier trenger ikke å betale mer enn 6 % av husholdningens inntekt for en barnehageplass.
 • Fra august 2017 kunne alle 3-4- og 5 åringer i familier med lav inntekt få gratis 20 timer i barnehagen.
  Det samme gjelder barn med utsatt skolestart. Fra august -19 er ordningen utvidet til også å gjelde 2-åringer.
 •  I 2020 vil samlet inntekt i husholdningen lavere enn kr. 574.750,- gi rett til redusert foreldrebetaling, og inntekter under kr. 548.500 vil også gi rett til gratis kjernetid. Satsene for inntekst i forhold til gratis kjernetid endres fra 1. august 2020 til kr. 556.100,-


Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt.
Foresatt som søker må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet. Det er kommunen barnet er folke-registrert i det skal søkes til.
Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra måneden etter søknaden mottas av Sortland kommune. Søknaden må være mottatt innen den 10. hver måned.

Link til elektronisk søknadsskjema

Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/ eller i familiesituasjonen. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

For å få registrert endring i faktura fra og med august 2020 (nytt barnehageår), må søknad være sendt innen 10. juni 2020, eller så snart som mulig.

Hvordan beregnes års-inntekt:

 • Husholdninger med samlet årsinntekt under 574.750,- kan søke om redusert foreldrebetaling
 • Husholdninger med årsinntekt under 566.100,- kan i tillegg søke om 20 gratis-timer i uken for barn født i 2015, 2016, 2017 og 2018 og barn med utsatt skolestart.
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn.
 • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet

Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nummer to skal det betales 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 50 % av det den betaler for det første barnet.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden:

 • Ordningene er søknadsbasert og det må søkes for hvert barnehageår
 • Siste års selvangivelse må legges ved søknaden, samt lønnsslipper for de 2 siste månedene.

Eksempler på dokumentasjon som kan brukes i tillegg eller i stedet for skattemeldingen er:

Arbeidstaker:

 • Kopi av siste måneds lønnslipp
 • Kopi av arbeidskontrakt der lønn og stillingsstørrelse fremkommer
 • Dokumentasjon på ulønnet permisjon
 • Selvstendig næringsdrivende: Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt(både person inntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen)

 Arbeidsledige:

 • Kopi av siste utbetaling fra NAV
 • Hjemmeværende: skriv hjemmeværende på søknaden

 Studenter:

 • Kopi av studentbevis eller bekreftelse fra skolen om skoleplass
 • Dokumentasjon på overgangsstønad
   

    Sosialhjelpsmottakere/flyktninger:

 • Kopi av siste utbetaling introduksjonssøknad/kvalifiseringsstønad
 • Kopi av vedtak fra NAV om økonomisk sosialhjelp eller annet vedtak hvor inntektsgrunnlaget framkommer.


► Viktig informasjon

På grunn av ny «Forskrift om foreldrebetaling i barnehager» fra Kunnskapsdepartementet, ber vi om at ovennevnte dokumentasjoner i forhold til inntekt, blir levert på kommunens Servicetorg, eller på Oppvekst, Kystnæringsentret 3.etg.
 

Nyttige lenker