Søknad om redusert foreldrebetaling

Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage:

 • Familier trenger ikke å betale mer enn 6 % av husholdningens inntekt for en barnehageplass.
   
 • Alle 3-, 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt kan få 20 gratis timer i uken i barnehagen fra 1. august 2017.  Det samme gjelder barn med utsatt skolestart.
   
 • For året 2018 vil inntekter under kr. 533.500 gi rett til redusert foreldrebetaling, inntekter under kr. 450.000 vil også gi rett til gratis kjernetid for 3-5 åringer. 
   

Dette kreves:

 • Ordningene er søknadsbasert og det må søkes for hvert barnehageår
 • Siste års selvangivelse og lønnsslipp for de 2 siste måneder må legges ved søknaden

Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt.
Foresatt som søker må bo på samme folkeregistrert adresse som barnet. Det er kommunen barnet er folkeregistrert i det skal søkes til.
Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra måneden etter søknaden mottas av Sortland kommune. Søknaden må være mottatt innen den 10. hver måned.

Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/ eller i familiesituasjonen. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

Her finner du søknadsskjema

For å få registrert endring i faktura fra og med august, må søknad være sendt innen 8. juni 2018, eller så snart som mulig.


Hvordan beregne årsinntekt

 • Husholdninger med samlet årsinntekt under kr 533.500 kan søke om redusert foreldrebetaling
   
 • Husholdninger med årsinntekt under kr 450.000 kan i tillegg søke om 20 gratis-timer i uken for barn født i 2013, 2014 og 2015 og barn med utsatt skolestart (tre siste år i barnehagen).
   
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn.
   
 • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.
   
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna. Det vil si at for barn nummer to skal det betales 70 % av det husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 50 % av det den betaler for det første barnet.
   

Dokumentasjon

 • Dokumentasjonskrav er siste års selvangivelse, samt lønnsslipp for de 2 siste måneder
   
 • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske skattepliktige inntektene. Dersom søker har skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen er man pliktig til å opplyse om dette.
   
 • Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse må annen dokumentasjon leveres. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de 2 siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV

Dokumentasjonen vedlegges den elektroniske søknaden eller ettersendes til Sortland kommune, Postmottak, Postboks 117, 8401 Sortland.

Dersom du ettersender vedlegg, må disse merkes med hva saken gjelder, navn og referanse-id som du får frem på skjermen når søknaden er sendt.
Saken vil ikke bli behandlet før vedleggene har kommet frem til mottaker.

 

Nyttige lenker
 

Reduksjon i foreldrebetaling

Gratis kjernetid