Skoleskyss

 

Alle elever fra 2. til 10. trinn har rett til fri skoleskyss når skoleveien er mer enn fire kilometer lang. For elever i 1. klasse er grensen for skoleskyss to kilometer.

Skoleveien regnes som korteste strekning målt fra dør til dør mellom skole og hjem

Som hjem eller bosted regnes vanligvis elevens folkeregistrerte adresse. Det er denne adressen som fastsetter hvilken skole som er å betrakte som elevens nærskole.

 

Særlige regler - søknad sendes skolen

Funksjonshemmede elever har rett til skyss til skolen og SFO, uavhengig av hvor lang skoleveien er. Elever kan også få innvilget skyss av sosial- eller spesialpedagogiske årsaker. Elever som er syke eller har skadet seg, kan få skoleskyss på bakgrunn av legeattest.

 

Andre bestemmelser

Elever som har foreldre med delt omsorg, kan få skoleskyss til ett, eller begge bostedene. Det gjelder kun daglig skyss til og fra skolen, ikke skyss i forbindelse med besøk eller samvær med den av foreldrene som ikke har det daglige ansvaret. Søknad sendes skolen. Elever som har fått innvilget skoleplass utenfor skolekretsen, kan søke skolen om skoleskyss.

 

Rettighet til skyss

De viktigste paragrafer i Opplæringsloven

 

Vedtaksmyndighet

Av lovverket framgår det at det er kommunen som skal fatte vedtak i saker som gjelder:

  • § 7-1: rett til skyss pga særlig farlig eller vanskelig skolevei (hvis avstanden er kortere enn grensen på 4 (2) km).
  • § 7-3: Rett til skyss pga medisinske behov.

Fylkeskommunen er vedtaksmyndighet i alle andre skoleskyssaker.

Har dere spørsmål i forbindelse med skyss, kan dere kontakte skolen eller Sortland kommune Oppvekst.

Kontaktinfo

Erik Strand
Kommunalsjef
474 62 694