Nærings- og miljøvirkemidler i landbruket

Ti kommuner i Lofoten og Vesterålen forvalter nærings- og miljøvirkemidler i landbruket etter vertskommunemodellen. Sortland kommune er vertskommune og samarbeidskommunene er Andøy, Bø, Flakstad, Hadsel, Lødingen, Moskenes, Vestvågøy, Vågan og Øksnes.

Kommunene forvalter nærings- og miljøvirkemidler i landbruket med hjemmel i to forskrifter:
- Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
- Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Eksempel på tiltak er rydding og inngjerding av beiteområder, tilrettelegging av områder for allmennheten, restaurering av gamle bygninger, tiltak for å redusere forurensing fra landbruk til vassdrag.

Nytt i 2019 er at det kan gis  tilskudd til tak over eksisterende gjødsellager.

Det kan også gis tilskott til planlegging av tiltak i et område, for eksempel et vassdrag. Foretak som er registrert i Enhetsregisteret eller eiere av landbrukseiendom der det er drift i form av slått eller beiting kan søke om midler.

Norsk landbruksrådgivning kan bistå med søknadshjelp ved henvendelse dit.

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
Eksempel på tiltak er fjerning av lauvskog i plantefelt, tynning i plantefelt, vern av skog som er viktige leveområder for sjeldne fuglearter.

Skogbruksveger
Tilskudd til skogsveger forvaltes av fylkesmannen på grunnlag av prioritering fra kommunene.

Retningslinjer for forskjellige tiltak
Kommunene i Lofoten og Vesterålen har utarbeidet en felles tiltaksstrategi for bruk av midlene. I planens kapittel 8 er det utarbeidet retningslinjer for forskjellige tiltak i Lofoten og Vesterålen, og hvilke tilskuddsbeløp en kan forvente. Dette kapitlet bør studeres nøye i forbindelse med utfylling av søknad.

Virkemiddelutvalget
Virkemiddelutvalget består av en representant hver fra Lofotrådet, Vesterålen regionråd, bondelagene i Vesterålen, bondelagene i Lofoten, bonde- og småbrukerlagene i Vesterålen, bonde- og småbrukerlagene i Lofoten og Vesterålen skogeierlag. Det kan oppnevnes en personlig vararepresentant.

Utvalget innkalles til behandling av årsrapport for virkemidlene, komme med uttalelser til saksbehandlingen og tildeling av midler i forhold til de føringer som ligger i strategisk plan. Det skal også gi innspill til sekretariatet om eventuelle justeringer av strategisk plan, forvaltningsregler, retningslinjer og tilskuddssatser. Virkemiddelutvalget skal påse at fordelingen av midler mellom kommunene over en femårsperiode utjevnes etter omforente kriterier for ”rettferdig” fordeling.


Søknadsskjema med dokumentasjon

Siden tilskuddsmidlene kan benyttes til ulike formål, er det forskjellige skjema som skal benyttes, alt etter formål:
Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket
Søknad om tilskudd til skogkultur


For å få en rask behandling må all nødvendig dokumentasjon medfølge:

  • Utsnitt av gårdskart eller lignende, med inntegning av, og forklaring på hvilke tiltak det søkes om.
  • Spesifisert kostnadsoverslag og finansieringsplan.
  • "Bruksavtale" eller "Jordleieavtale" dersom tiltaket skal skje på annen manns eiendom.
  • For fellestiltak skal det medfølge "Avtale om gjennomføring av felles tiltak".
     

Søknadsfrist SMIL-midler
For 2019 er det to søknadsfrister; 15. mars for å få vedtak før ferien, og 15. august for å få vedtak innenfor fristen til Fylkesmannen i november.

Du kan kontakte kommunens landbruksforvaltning for veiledning. Landbrukstjenesteren også behjelpelig med søknad for sine medlemmer.

Fra 2019 skal det søkes elektronisk via Altinn. Det betyr at søker må være et registrert foretak, men det er ikke krav om å være aktiv gårdbruker. Kravet er at det foregår landbruksdrift på eiendommen, for eksempel i form av slått eller beiting, men landbruksdrifta kan forestås av et annet foretak.

Kart over eiendommen
Kart over eiendommen kan du nå hente på gårdskart - NIBIO.
Eller på kommunenes karttjenester.

 

 
 

 

  

 
 

Kontaktinfo

Gjermund Pettersen
76 10 90 51