Nærings- og miljøvirkemidler i landbruket

Ti kommuner i Lofoten og Vesterålen forvalter nærings- og miljøvirkemidler i landbruket etter vertskommunemodellen. Sortland kommune er vertskommune og samarbeidskommunene er Andøy, Bø, Flakstad, Hadsel, Lødingen, Moskenes, Vestvågøy, Vågan og Øksnes.

Kommunene forvalter nærings- og miljøvirkemidler i landbruket med hjemmel i to forskrifter:
- Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
- Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Eksempel på tiltak er rydding og inngjerding av beiteområder, tilrettelegging av områder for allmennheten, restaurering av gamle bygninger, tiltak for å redusere forurensing fra landbruk til vassdrag.

Det kan også gis tilskott til planlegging av tiltak i et område, for eksempel et vassdrag. Foretak som er registrert i Enhetsregisteret eller eier av landbrukseiendom der det er drift i form av slått eller beiting kan søke om midler.

Norsk landbruksrådgivning kan bistå med søknadshjelp ved henvendelse dit.

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
Eksempel på tiltak er planting, fjerning av lauvskog i plantefelt, tynning i plantefelt, vern av skog som er viktige leveområder for sjeldne fuglearter.

Skogbruksveger
Tilskudd til skogsveger forvaltes også av kommunen.

Retningslinjer for forskjellige tiltak
Kommunene i Lofoten og Vesterålen har utarbeidet en felles tiltaksstrategi for bruk av midlene. I planens kapittel 8 er det utarbeidet retningslinjer for forskjellige tiltak i Lofoten og Vesterålen, og hvilke tilskuddsbeløp en kan forvente. Dette kapittelet bør studeres nøye i forbindelse med utfylling av søknad.

Virkemiddelutvalget
Virkemiddelutvalget består av en representant hver fra Lofotrådet, Vesterålen regionråd, bondelagene i Vesterålen, bondelagene i Lofoten, bonde- og småbrukerlagene i Vesterålen, bonde- og småbrukerlagene i Lofoten og Vesterålen skogeierlag. Det kan oppnevnes en personlig vararepresentant.

Utvalget innkalles til behandling av årsrapport for virkemidlene, kommer med uttalelser til saksbehandlingen og tildeling av midler i forhold til de føringer som ligger i strategisk plan. Det skal også gi innspill til sekretariatet om eventuelle justeringer av strategisk plan, forvaltningsregler, retningslinjer og tilskuddssatser. Virkemiddelutvalget skal påse at fordelingen av midler mellom kommunene over en femårsperiode utjevnes etter omforente kriterier for ”rettferdig” fordeling.


Søknadsskjema med dokumentasjon

Siden tilskuddsmidlene kan benyttes til ulike formål, er det forskjellige skjema som skal benyttes, alt etter formål:
Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket
Søknad om tilskudd til skogkultur


For å få en rask behandling må all nødvendig dokumentasjon medfølge:

  • Utsnitt av gårdskart eller lignende, med inntegning av, og forklaring på hvilke tiltak det søkes om.
  • Spesifisert kostnadsoverslag og finansieringsplan.
  • "Bruksavtale" eller "Jordleieavtale" dersom tiltaket skal skje på annen manns eiendom.
  • For fellestiltak skal det medfølge "Avtale om gjennomføring av felles tiltak".
     

Søknadsfrist SMIL-midler
For 2023 er det to søknadsfrister; 15. mars for å få vedtak før 1. juli, og 15. august for å få vedtak innenfor fristen til statsforvalteren i november.

Du kan kontakte kommunens landbruksforvaltning for veiledning. Landbrukstjenesteren også behjelpelig med søknad for sine medlemmer.

Søknader om SMIL-midler skal søkes via Altinn. Det samme gjelder uttak av skogfondsmidler. For tilskudd til skogtiltak kontaktes Sortland kommune.

Kart over eiendommen
Kart over eiendommen kan du nå hente på gårdskart - NIBIO.
Eller på kommunenes karttjenester.

 

Søknadsskjema SMIL og maler for dokumentasjon
Søknadsskjema SMIL og maler for dokumentasjon
Søknadsskjema
Bruksavtale
Avtale om felles tiltak
Jordleieavtale
Forskrift og gjeldende planer
Forskrift og gjeldende planer
Strategisk plan for Lofoten og Vesterålen (PDF, 3 MB)
Statsforvalterens side om miljøtiltak i jordbruket
Forskrift om SMIL-midler
Relevante linker
Relevante lenker
Norsk landbruksrådgivning
Gårdskart på nett
Norsk kulturlandskapsforbund
Vedtak på SMIL søknader
Vedtak på søknader
Vedtak 2022
Vedtak 2021 (PDF, 102 kB)
Vedtak 2020 (PDF, 424 kB)
Vedtak 2019 (PDF, 98 kB)
Vedtak 2018 (PDF, 97 kB)
Vedtak 2017 (PDF, 70 kB)

Kontaktinfo

Jon Ødegård
Skog- og viltforvalter
95264491