Behandlingstid

Den generelle saksbehandlingsfristen er 12 uker fra søknaden er komplett. Fristen løper ikke mens søknaden er på høring hos andre myndigheter. Overskrides fristen blir gebyret redusert med 25 % pr. påbegynt uke.

Det foreligger særregler i plan- og bygningsloven § 21-7, 2. og 3. ledd for hvilke saker som har 3 ukers frist.

Sitat fra bestemmelsen:

"Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-3 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt.

Søknad om tillatelse til tiltak som omfattes av § 20-4 der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres av kommunen innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt."
 

Frister

  • Fristen for behandling av søknad om igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse og
    ferdigattest er 3 uker.
  • Fristen for å avholde forhåndskonferanse er 2 uker.