Varsel om oppstart og høring av planprogram for Gullkista masseuttak

Rambøll varsler oppstart av planarbeid og høring av planprogram for Gullkista masseuttak. Planområdet ligger i Sortland kommune, på Hinnøya, ca. 2 km fra bygda Blokken, ved Fiskefjorden og Rødbergbukta. Frist for å gi innspill er 30.9.2020.

 Klikk for stort bilde 
 

I medhold av § 12-8 i Plan- og bygningsloven, kunngjøres herved at det igangsettes reguleringsarbeid for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Gullkista masseuttak i Sortland kommune. Planarbeidet utføres av Rambøll Norge AS på vegne av Gunnar Holth Grusforretning AS.

Hensikt

Formålet med planarbeidet er å utvide Gullkista steinbrudd, for å kunne fortsette driften i forekomst som er vurdert som regionalt viktig. Utvidelsen vil være mot øst i deler av området som i en tidligere reguleringsplan var avsatt til uttaksområde.


Planområde

Planområdet ligger i Sortland kommune, på Hinnøya, ca. 2 km fra bygda Blokken, ved Fiskefjorden og Rødbergbukta. Forslag til planområde dekker et areal på 652 daa. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 9/14, 9/16, 9/1 og deler av 9/2, 9/5 og 9/15.

 

Konsekvensutredning og planprogram

Planen er vurdert ut ifra Forskrift om konsekvensutredning av 21.06.2017:

Planen kommer inn under planer som alltid skal konsekvensutredes jf. § 6 bokstav b) jf. vedlegg I pkt. 19: Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m³ masse, eller uttak av torv på et område større enn 200 dekar. Mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 2a.

Forslaget til planprogram er utarbeidet i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger og sendes, samtidig med varsel om oppstart, ut på offentlig ettersyn. Innkomne uttalelser vil bli vurdert og kan medføre endringer i planprogrammet, i tillegg til at det tas med i det videre planarbeidet. Ansvarlig myndighet, Sortland kommune, fastsetter det endelige planprogrammet.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved Line Bjørnstad Grønlie, tlf. 48 21 69 49, line.gronlie@ramboll.no.

 

Merknader eller innspill

Merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til
line.gronlie@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer.

Frist for å sende merknader eller innspill til varsel om oppstart og forslag til planprogram er 30.september 2020. 

 

Dokumenter i saken: