Planveileder

Planveilederen skal vise en enkel oversikt med fasene i en planprosess. Målsettingen med en veileder er at man skal få en forutsigbar og effektiv prosess, samt at saksgangen blir lik for alle.
 

Det gjøres oppmerksom på at veilederen er under utvikling.

 

Forslagsstiller er ansvarlig for å sende inn nødvendig dokumentasjon etter krav til innhold og utforming av plandokumenter fra kommunen, herunder plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Planen kan ikke fremmes politisk før disse kravene er oppfylt. Kartgrunnlaget skal ikke være eldre enn 6 måneder.
 

Første uformelle kontakt

 • Ingen krav til levering av materiale.
   

Oppstartsmøte

 • Ferdig utfylt skjema med:
  - kartskisse med forslag til planavgrensning
  - skisser/illustrasjoner av tiltaket (dersom det foreligger)
  - enkel beskrivelse og eventuelle problemstillinger
  - vurderinger i forbindelse med konsekvensutredning

  sendes til kommunen innen 5 virkedager før møtedato.

   
 • Etter møtet skriver kommunen møtereferat.
   

Oppstartsmelding

 • Forslagsstiller sender inn planavgrensning (sosi- og pdf-format) og annonsetekst (word-format) til saksbehandler for reguleringssaken
 • Forslagsstiller skal varsle planarbeidet med brev til grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte, samt Sortland kommune med liste over høringsinstanser
 • Forslaget kunngjøres i aktuelle aviser, og sendes kommunen for annonsering på kommunens hjemmeside, med orientering om dagens- og fremtidig planstatus og formål
   

Innsending av planforslag til politisk behandling og offentlig ettersyn

 • Plankart (pdf) i egnet målestokk
 • Plankart i SOSI-format siste versjon
 • Bestemmelser (pdf og wordformat)
 • Planbeskrivelse med illustrasjoner, ROS-analyse og nødvendige utredninger (pdf)
 • Skriftlige innspill til oppstart med kommentarer fra forslagsstiller
   

Offentlig ettersyn/høring

 • Justerte dokumenter som følge av planutvalgets vedtak ved  behandling
   

Merknadsbehandling og planvedtak

Før politisk merknadsbehandling må det etter avtale med planavdelingen leveres følgende:

 • Eventuelle endringer av planmaterialet etter høringsperioden
 • Skriftlige kommentarer til innkomne merknader
 • Plankart (pdf- og SOSI-format, med endringer)
   

Før annonsering av vedtatt plan

Før kommunen annonserer den vedtatte planen må forslagsstiller levere:

 • Vedtatt plankart med vedtaksdato (pdf/SOSI-format). Er plankartet vedtatt av kommunestyret med endringer må det leveres revidert plankart (pdf/SOSI-format)
 • Vedtatte bestemmelser med vedtaksdato (pdf og word-format)
   

Plandokumentenes form og innhold

Plankartet skal konstrueres i henhold til
Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledere og leveres i hht. 
kommunal kravspesifikasjon (PDF, 55 kB)

Kartdata for konstruksjon av plankart bestilles på egen kartbestillingsportal

Veilederne er basert på sosi-standarden og det er et krav at digitale plankart leveres etter nevnte standarder. Planen kan ikke fremmes politisk før kravet er oppfylt.

Bestemmelsene formuleres på en entydig og etterprøvbar måte. Unødvendig å sette krav som er sikret av annet lovverk.

Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Visse planer krever en særskilt vurdering og beskrivelse -  konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn. Krav om konsekvensutredning blir gjennomgått på oppstartsmøtet.

Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) skal gjennomføres for hver plan etter mal for Risiko- og sårbarhetsanalyse.
Medfører planen risiko for uønskede hendelser må det i planforslaget defineres tiltak som reduserer risikoen.

 

Mindre endringer

I henhold til loven kan det gjennomføres mindre endringer av vedtatte reguleringsplaner. Her finner du mal til planbeskrivelse.  Planbeskrivelsen skal vise gjeldende situasjon, beskrivelse av endringen, og situasjon etter endring. Forslagsstiller er ansvarlig for varsling av berørte parter. Anmodning om behandling av endring sendes kommunen med følgende dokumenter:

 • Ferdig utfylt planbeskrivelse (word og pdf)
 • Innkomne merknader til varselet
 • Plankart (pdf og SOSI)
 • Eventuelle endringer i bestemmelser (word)
 • Liste over varslede parter
   

Nyttige lenker: