Flyktningehelsetjenesten

Tilbud til alle enslige mindreårige og bosatte flyktninger og asylsøkere

  • Fremme fysisk og psykisk helse
  • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
  • Forebygge sykdommer og skader

Flyktninghelsetjenesten ved Sortland helsestasjon har et tilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente.

 

Vi tilbyr

Helsesamtale på helsestasjon – gjennomføres til alle nybosatte innen 1 mnd etter bosetting, minimum 2 samtaler

  • Kartlegge fysisk, psykisk, sosial helse, familiehelse og helseadferd
  • Fange opp helseplager/negativ helseadferd, veilede og henvise til hjelpeinstanser
  • Fysisk helse: vekt, høyde, syn, hørsel, vekst og utvikling, sykdom i familien, levevaner, kosthold, døgnrytme, kjønnslemlestelse
  • Psykisk helse: migrasjonsprosess, opplevelse av tidligere traumer, flukt, bosetting, nå-situasjon
  • Foreldrerolle: å være foreldre i Norge, barneoppdragelse, vold i nære relasjoner, kjønnslemlestelse
  • Vaksinasjon: etterregistrere vaksiner satt i hjemland, tilby fullvaksinering etter anbefalt vaksinasjonsprogram

Kontaktinfo

Marianne Solvang
Flyktningehelsesøster
76 10 92 28
952 64 231