Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten skal bosette og integrere flyktninger lokalt. Kommunen tar i mot flyktninger etter forespørsel fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet – IMDi og etter gjeldende kommunestyrevedtak. I tillegg har flyktningetjenesten ansvaret for driften av introduksjonsprogrammet.

 

Flyktningetjenesten i Sortland er lokalisert i NAV og har ansvar for den individuelle oppfølgingen og veiledningen av bosatte flyktninger. Dette gjelder både de som er i introduksjonsprogrammet og deres familiemedlemmer, samt flyktninger som ikke deltar i introduksjonsprogrammet. Oppfølgingsarbeidet til Flyktningetjenesten begrenses til to år etter bosetting, eller til endt deltakelse i introduksjonsprogrammet.

Flyktningetjenesten består av teamleder, programveiledere og miljøarbeider. De ansatte arbeider dagtid, men kan også etter avtale delta i møter på ettermiddag/kveldstid.

 

Lovhjemmel for arbeidet

Flyktningetjenestens virksomhet reguleres i hovedsak av lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) samt evt. kommunale vedtekter som berører driften.

I arbeidet med målgruppen enslige mindreårige flyktninger (der Barnevernet er vedtaksmyndighet) gir Flyktningetjenesten tilbud hjemlet i lov om barneverntjeneste.

Enhetens hovedoppgave er å koordinere kommunalt mottak, bosetting og integrering av innvandrere med flyktningsbakgrunn. Dette koordineringsansvaret er tidsbegrenset.
 

Flyktningenes førkunnskap?

Hva vet de som kommer; om Norge; hva vet de om den kommunen de skal til?
I asylperioden gir UDI mye forberedende informasjon.
 

Bosettingsprosessen

Hvordan foregår så planlegging og bosetting; hvem gjør avtaler med hvem, hvem kommer, når kommer de osv?
 

Introduksjonsloven

Kontaktinfo

Line Blix
Teamleder
75 42 74 35
911 03 895

Adresse

Besøksadresse:
NAV Sortland
Strandgata 30
8400 Sortland

Postadresse:
NAV Sortland
Postboks 203
8401 Sortland

Åpningstider

Betjent publikumsmottak
12.00 - 14.00: mandag, tirsdag, torsdag.
Åpent for timeavtaler alle dager.