Enslige mindreårige flyktninger - EMF

Enslige mindreårige flyktninger er barn og ungdom som kommer til Norge uten foreldre eller andre som utøver foreldreansvar, og som er under 18 år ved ankomst.

Sortland kommune har siden 2010 bosatt enslige mindreårige flyktninger.
Bo- og omsorgstilbudet har sin hovedbase i Skogveien 11. Avdelingen består av 3 bofellesskap
hvorav 2 gir et botilbud til ungdom under 15 år og 1 bofellesskap gir botilbud til ungdom over 15 år.
Avdelingen har også oppfølging av ungdom som har sitt botilbud på hybler.
Pr dags dato har avdelingen ca. 40 ungdommer som får oppfølging.   

Avdelingen har ungdom som kommer fra Afghanistan, Syria, Sør-Sudan, Somalia og Eritrea.
Viktig samarbeidspartnere er Sortland ungdomsskole, Sortland voksenopplæring, frivillige lag og foreninger og lokalt næringsliv.

Kontaktinfo

Silje Holm
Nestleder Utsikten bofellesskap
952 64 324

Adresse

Bofellesskapet
Skogveien 11
8400 Sortland