VA-norm for Sortland kommune

Vann- og avløpsnorm for Sortland kommune er fastsatt den 27.11.2014 i delegasjonssak 529/14. Normen er gjeldende fra denne dato.

Det vises til arkivsak 14/903.

Normen skal nyttes av enhver som prosjekterer og bygger offentlige anlegg - vann, avløp og overvann - i Sortland kommune. Avvik fra normen skal begrunnes, og avklares med VA-ansvarlig i Sortland kommune.

Normen bygger på Norsk Vann sin standard, og Sortland kommune har i tillegg laget enkelte lokale særbestemmelser. Normen kalles ofte kommunalteknisk norm, men denne omhandler dog kun vann, avløp, og overvann.

Endringer i normen skal dokumenteres og gjenfinnes i sak 14/903.

Normen finnes under adressen www.va-norm.no
Søk opp Sortland, og lagre.

 

Den nåværende vann- og avløpsnormen til Sortland kommune utløper 31.12.2024. Fra 01.01.2025 inngår Sortland kommune medlemskap i Vannstandard, med dets tilhørende VA-norm.  Vannstandard er utviklet av Norsk vann, en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen i Norge, med i hovedsak kommuner og kommunale foretak som medlemmer.  
Formålet med Vannstandard er blant annet å gi et simplere oppslagsverk for brukere,  med veiledning for hvordan krav innfris. Det skal gi forutsigbarhet for entreprenører, rådgivere og andre aktører. Det skal være et tidsbesparende system for den som skal beskrive, bestille, regne på og gjennomføre arbeid. 

Ved spørsmål knyttet til Vannstandard, ber vi det henvendes til Per-Arne Østensen, avdelingsleder Kommunalteknikk ved per-arne.ostensen@sortland.kommune.no