VA-norm for Sortland kommune

Vann- og avløpsnorm for Sortland kommune er fastsatt den 27.11.2014 i delegasjonssak 529/14. Normen er gjeldende fra denne dato.

Det vises til arkivsak 14/903.

Normen skal nyttes av enhver som prosjekterer og bygger offentlige anlegg - vann, avløp og overvann - i Sortland kommune. Avvik fra normen skal begrunnes, og avklares med VA-ansvarlig i Sortland kommune.

Normen bygger på Norsk Vann sin standard, og Sortland kommune har i tillegg laget enkelte lokale særbestemmelser. Normen kalles ofte kommunalteknisk norm, men denne omhandler dog kun vann, avløp, og overvann.

Endringer i normen skal dokumenteres og gjenfinnes i sak 14/903.

Normen finnes under adressen www.va-norm.no
Søk opp Sortland, og lagre.