Skal du bygge?

Her finner du informasjon om hvordan du må søke og hvordan søkeprosessen er.

Bygge, rive eller endre

Bygge uten å søke

Etter 1. juli 2015 kan du bygge en rekke tiltak uten å søke.

Du som skal bygge, har imidlertid selv ansvar for å sjekke at det du planlegger å bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldene planer eller annet regelverk.

Det du skal bygge må:

 • være i samsvar med arealplanen og planbestemmelser for området
 • ikke være i strid med planformål, utnyttingsgrad, byggegrenser, avstands- og høydebestemmelser, krav til utforming (tilpasning til omgivelsene) m.m.
Hva skal du bygge?

Vi har laget en oversikt over enkelte typer byggetiltak, med tips om hva du bør vite før du setter i gang, hvilke papirer og hvilken dokumentasjon som må fremskaffes og lignende.

Jeg vil bygge:

Jeg skal bygge...

Avkjørsel

Kommunen behandler og godkjenner søknad som gjelder avkjørsel fra kommunal vei:
• Bygging av ny avkjørsel 
• Flytting av avkjørsel 
• Endret bruk av avkjørsel

Dette gjelder avkjørsel som ikke er del av en byggesak. I så fall behandles den i byggesaken. For avkjørsel fra fylkesvei og riksvei sendes søknad til Statens vegvesen

Avkjørsel er enhver tilknytning mellom offentlig vei og privat eiendom, dvs. området fra veikanten til tilstøtende privat terreng. Som avkjørsel regnes også tilknytning for fotgjengere. Avkjørselen må bygges i henhold til reguleringsplan og retningslinjer gitt av staten og kommunen. Veimyndighetene legger en bred sikkerhetsvurdering til grunn. Hvis området ikke er regulert, eller planen ikke inneholder avkjørsler, behandles søknaden etter veglovens bestemmelser.

Se reguleringsplan for området om avkjørsel er regulert eller ikke.

Basseng, brønn eller dam

Unntatt søknadsplikt

Basseng er unntatt fra søknads- og meldeplikt dersom:

Bassenget er mindre 20 cm dypt

Bassenget er plassert oppå terrenget (uten inngrep i terrenget)

Tiltaket ikke kommer i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Midlertidig basseng - under to måneder

Basseng som skal plasseres midlertidig på eiendommen, og som ikke skal stå lengre enn to måneder, er unntatt søknadsplikt, jf. plan- og bygningsloven § 20-5.

Søker må alltid følge alle bestemmelser i plan- og bygningsloven, forskrifter, regulerings- og kommuneplan og liknende. Kommunen må alltid behandle plasseringen dersom det er ønskelig å plassere basseng i strid med byggegrensen eller mindre enn fire meter fra nabogrensen jf. pbl. § 29-4.


Midlertidig basseng - mellom to måneder og to år

Dersom det er ønskelig å plassere et basseng midlertidig, for en periode lengre enn to måneder, men kortere enn to år er det søknadspliktig jf. pbl. § 20-4 første ledd bokstav c.


Permanent basseng

Oppføring av permanent basseng er søknadspliktig jf. plan- og bygningsloven § 20-1, og skal forestås av foretak med ansvarsrett jf. § 20-3.

Ved søknad om svømmebasseng kreves følgende tilleggsdokumentasjon:

En redegjørelse angående tilknytning til ledningsnett. For basseng som ikke er tilknyttet avløpsledning må avløpsvannet disponeres på egen grunn. Vannsig som er til sjenanse for nabo tillates ikke.

En redegjørelse for sikring av basseng jf. TEK17 § 8-3

På snitt-tegningen skal det vises fundamentering, eksisterende og fremtidige terrenglinjer.

På plantegning skal det vises platting, terrasse, sikkerhetsgjerde, innhengning, maskinrom, og lignende.

På situasjonskart skal bassenget med tilhørende konstruksjoner (platting, terrasse, maskinrom, gjerder og lignende) inntegnes og målsettes. Avstand til nabo og vei må vises.

Bassengets maskinrom (renseanlegg) skal bygges og plasseres slik at driften ikke er til ulempe for naboer. Redegjørelse om plassering skal følge søknaden.

Avstandskrav for basseng

Avstand til nabogrense skal være minimum fire meter jf. pbl § 29-4. Kommunen kan godkjenne svømmebasseng plassert nærmere eiendomsgrensen dersom det foreligger skriftlig samtykke fra berørt nabo.


Bebygdareal, bruksareal og uteoppholdsareal

Svømmebasseng som ikke er overbygget og som ikke eller bare ubetydelig går over ferdig planert terreng (mindre enn 50 cm) skal ikke medregnes i bebygd areal. Svømmebasseng utgjør ikke bruksareal.

Svømmebasseng som ikke er overbygget regnes med i uteoppholdsarealet.

Krav til sikring

Basseng, brønn eller lignende i uteoppholdsarealer skal sikres med gjerde, overdekking eller tilsvarende avstenging for å hindre at personer faller i dem.

Overdekking, overbygging, lokk, lås og gjerde med port eller grind må holdes i forsvarlig stand.

Krav til overdekking eller overbygging

 • Overdekking eller overbygging av basseng, brønn eller åpen beholder for væske må være utført av solide materialer og være godt festet til forsvarlig fundament. Dersom trevirke benyttes til overdekking, må dekket være utført av planker som tåler hendelig belastning, for eksempel barns lek.

Krav til lokk/dør
Har overdekkingen eller overbyggingen lokk (dør), må dette være utført i solide materialer og være forsynt med forsvarlig lås eller annet stengsel, slik at det ikke lett kan løftes av eller skyves til side.

Krav til gjerde
Gjerde rundt basseng, brønn eller åpen beholder for væske bør gå helt ned til marken, være minst 1,50 m høyt og ha solid fundament. Port eller grind bør ha solid lås eller annen lukningsanordning. Gjerde med port eller grind, må være utført av solide materialer og være så tett at barn ikke kan komme gjennom det.

Ansvarsforhold
Grunneieren er ansvarlig for at anlegg er sikret, jamfør plan- og bygningsloven § 28-6, annet ledd.

Er grunnen bortleid mer enn 2 år, påhviler ansvaret leieren (festeren).

Blir anleggene kun brukt av noen som ikke er ansvarlig etter foranstående regler, er det brukeren som har ansvaret. 

Biloppstillingsplass/parkering

Unntatt fra søknad

Følgende tiltak er unntatt søknad:

 • intern vei på tomt
 • biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep

<Les mer om unntak fra søknad>

Søknad med ansvar

Følgende tiltak krever søknad med ansvar:

 • Andre veier
 • Større plasser
 • Plasser der det er nødvendig med større terrenginngrep

<Les mer om søknad med ansvar>

Krav til antall parkeringsplasser

Det er i kommunal forskrift av 29.10.2009 stilt krav om minimums parkeringsdekning.For biloppstillingsplass på terreng skal det medregnes minimum 18 m2 pr. plass. Parkeringsplasser må ha et minimums areal på 2,5 x 5 m.

Det er følgende krav til parkeringsdekning for boliger:

Senterområde i kommuneplan:

 • Boenhet større enn 80 m² BRA - 1 parkeringsplass for bil, 2 plasser for sykkel
 • Boenhet fra 60 til 80m² BRA - 1 parkeringsplass for bil, 2 plasser for sykkel
 • Boenhet mindre enn 60 m² BRA - 1 parkeringsplass for bil, 1 plass for sykkel

Annet byggeområde i kommuneplan

 • Boenhet større enn 80 m² BRA - 2 parkeringsplasser for bil, 2 plasser for sykkel
 • Boenhet fra 60 til 80m² BRA - 1 parkeringsplass for bil, 2 plasser for sykkel
 • Boenhet mindre enn 60 m² BRA - 1 parkeringsplass for bil, 1 plass for sykkel

Annet område

 • Boenhet større enn 80 m² BRA - 2 parkeringsplasser for bil, 2 plasser for sykkel
 • Boenhet fra 60 til 80m² BRA - 2 parkeringsplass for bil, 2 plasser for sykkel
 • Boenhet mindre enn 60 m² BRA - 1 parkeringsplass for bil, 1 plass for sykkel

Reguleringsbestemmelser kan stille andre krav til parkering enn det som fremkommer ovenfor. De sist vedtatte bestemmelser gjelder.

Sjekk reguleringsplanen for hva som gjelder for din eiendom. Ta gjerne kontakt med vår byggesaksvakt for veiledning.

Areal som er nødvendig for å dekke parkeringsbehovet på en tomt skal medregnes i bebygd areal/ bruksareal som legges til grunn ved beregning av grad av utnytting. Dette gjelder uavhengig av om parkeringsbehovet dekkes ved oppføring av garasjeanlegg, carport eller om parkering skjer på terreng uten overbygging. Jf. Grad av utnytting § 3- 12.