Gebyr for plansaker

Forskrift om gebyr for plan- og byggesaker og saker etter forurensingsforskriften er vedtatt av Sortland kommunestyre 17.12.2020. Revisjon vedtatt 15.12.2022.

  Last ned "Gebyrforskrift - Byggesak, regulering og forurensingsforskriften - 2023" (PDF, 160 kB)

Type behandling

Pris

Oppstartsmøte / politisk forhåndsuttalelse

14 360 kr

Tillegg dersom spørsmålet ønskes fremmet for kommunestyret

8 510 kr

Behandling og fastsetting av planprogram 21 420 kr
Mindre endring av reguleringsplan, med annonsering 21 420 kr
Mindre endring av reguleringsplan, uten annonsering  15 240 kr
Behandling av reguleringsplan* 48 910 kr

 

Tilleggskostnader 

 • I tillegg betales det kr 4,36 pr. m2 for de første 10 000 m2 og kr 2,16 pr. m2 for overskytende areal.
   
 • Det betales ikke gebyr for planutkast eller den del av planutkastet som omfatter vernehensyn, offentlige friområder, friluftsområder, landbruksområder, kommunale anlegg og byggeområder, allmennyttige formål og offentlige trafikkområder.
   
 • Dersom kommunen utvider planområdet skal det kun betales gebyr for den del søker ønsker å regulere.
   
 • Dersom eiendomsidenten er punktfeste betales kr 4 200 pr. punkt.
   
 • For næringsbygg i sentrum betales tillegg kr 4,65 pr. m2 BRA.
   
 • Dersom kommunen skal besørge oppstartannonse betales et tillegg på kr 3 540 pluss annonsekostnad.

 

Dispensasjon fra plan, lov eller forskrift

Der søknaden/tiltaket betinger dispensasjon, skal det betales gebyr for dispensasjonsbehandlingen etter satsene under.

Type behandling

Pris

Behandling av dispensasjon som ikke krever ekstern høring

2 880 kr

Behandling av dispensasjon som krever ekstern høring, hvor vedtaket fattes administrativt (ikke prinsipiell)

6 080 kr

Behandling av dispensasjon som krever ekstern høring, hvor saken behandles politisk (prinsipiell) 9 610 kr
For dispensasjon fra flere bestemmelser gitt i eller i medhold av Plan- og bygningsloven, beregnes det gebyr pr. dispensasjon 2 760 kr