Publisert 14.05.2020

Har du glemt den gamle bilen som du avskiltet i fjor? 

Publisert 11.05.2020

Svært mye post sendes nå digitalt. Dette er raskt, sikkert og miljøvennlig.

Du som mottar digital post, logger inn gjennom ID-porten for å lese posten din. Dersom kontaktinformasjonen din er korrekt i «Kontakt og reservasjonsregisteret», får du varsel om at det er kommet post.

 

Publisert 30.04.2020

Dette er en oppfordring til innbyggere i Sortland kommune om å sjekke at de bruker riktig adresse, og huske å markere boligen tydelig med husnummer.

  

Publisert 30.04.2020
Hvis du skal gå i gang med et byggetiltak, må du i de fleste tilfeller ha tillatelse fra kommunen. Les mer om hvordan du går frem her.
 


 

 

Publisert 27.04.2020

Melding om feiing og tilsyn vil nå bli sendt som SMS til eier, dersom eier har registrert telefonnummer i DIFI sitt kontaktregister (samme som benyttes av bl.a. Skatteetaten). Har ikke eier registrert telefonnummer i kontaktregisteret vil varsel om feiing/tilsyn bli sendt som brev.

 

Publisert 08.04.2020

Formannskapet i Sortland kommune vedtok i møte den 2. april 2020 å sende bevillingsreglement for alkoholsaker 2020 – 2024 og rusmiddelpolitisk handlingsplan ut på høring/offentlig ettersyn.

Alle inviteres til å komme med innspill, med frist 1. mai 2020.

Bevillingsreglement for alkoholsaker

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

 

Publisert 03.04.2020

Innbyggere i Sortland kommune kan nå velge å søke sosialhjelp digitalt i stedet for på papirskjema. Den nye løsningen gjør at innbyggerne kan søke hjemmefra hele døgnet, også via mobilen sin.  

 

  

 

 

Publisert 23.03.2020

Nå kan du melde fra om du har symptomer på koronavirus.

 

Publisert 18.03.2020

På grunn av koronavirustiltakene ber Reno-Vest IKS om at ingen setter i gang med lokale strandryddeaksjoner i Vesterålen. 

Publisert 12.02.2020

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!

Søknadsfrist 10. mars 2020.

Publisert 06.01.2020

Etter at kommunene overtok ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler 1. januar 2018, har Sortland kommune hatt 38 vigsler så langt.

Publisert 13.12.2019

Etter vannlekkasje, med påfølgende vannavstenging av kommunalt ledningsnett, ber vi våre abonnenter:

Publisert 28.09.2018

Norconsult har levert en handelsanalyse til Sortland kommune. Analysen er et faktagrunnlag som skal benyttes for å sette rammer for fremtidig handel. Den viser at Sortland stadig dominerer innen handel i Nordland.

Publisert 30.07.2018
FKB A-B

Sortland kommune har oppdatert basiskart og flybilder i sentrum og tettstedene - se oversiktsbilde. 

 

 

 

 

 

Publisert 04.12.2017

Sortland kommune har bekreftet hvilke kartgrunnlag som skal brukes i kommunens plan- og byggesaksarbeid.

 

Mer informasjon om det offentlige kartgrunnlaget i Sortland.

 

 

 

 

 

 

Publisert 02.01.2017

Brøyting iverksettes utfra utløsende standard:

Vei inklusive gang- og sykkelvei: 5 cm sørpe/10 cm snø.

Alle områder skal holdes ryddig i det tidsrom som er vanlig for alminnelig ferdsel, det vil si fra kl. 07.00 til 23.00.

Ved snøvær om kvelden/natten skal roden være gjennombrøytet innen kl. 07.00.

Snørydding/brøyting mellom kl. 23.00 og kl. 05.00 begrenses til et minimum på grunn av hensynet til vanlig nattero. De samme tidsfrister gjelder for gang- og sykkelveier.

 

Strøing:

Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy å komme opp bakker etc. skal det strøs (friksjonskoeffisient under ca. 0,25).

Strøing utføres som punktstrøing i vanskelig stigninger, kurver og mot vegkryss. Når friksjonskravene tilsier det, skal all strøing være utfør innen henholdsvis kl. 06.30 og 15.00.

Fortau og gang- og sykkelveier skal strøs minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.

Strøing skal også utføres på busslommer, parkeringsplasser og torg.

Det skal ikke strøs på rette, flate strekninger, med mindre veikryss eller annet gjør strøing nødvendig.
 

Brøyting i Sortland (kart)