Publisert 17.02.2020
Video 3 enheter

Alt du trenger er en smarttelefon, et nettbrett eller en datamaskin.
Ingen nedlastning eller registrering nødvendig.

Publisert 17.02.2020
Arbeidere_smalt

Det vil i uke 8 bli oppstart av opparbeidelse av parkeringsplasser og ambulanseinngang til nytt legekontor i Rådhus II.

I den forbindelse må det påregnes noe støy og anleggstrafikk. De som ferdes i området bes være oppmerksomme på, og respektere evnt sperringer og anvisning på hvor det er trygt å ferdes. Arbeidet vil pågå 6-7 uker.

Publisert 13.02.2020
Eldre par

Demensteamet i Sortland starter Pårørendeskole med oppstart tirsdag 10. mars 2020.
Felles forelesning og gruppesamtaler i mindre grupper. Velkommen!

 

 

Publisert 12.02.2020
Sykling_2

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!

Søknadsfrist 10. mars 2020.

Publisert 12.02.2020
Frisiktsone

Vegetasjon langs kommunale veier og i kryss og avkjørsler kan være en fare for myke og harde trafikanter samt vanskeliggjøre vedlikehold og framkommelighet. I Sortland kommune er rundt 1400 elever ute på veiene i skolesammenheng. 
Vi oppfordrer grunneiere til å rydde vegetasjon på egen eiendom. Dette gjelder også for vegetasjon langs gatelystraseer.

 

 

 

Publisert 10.02.2020
Presentasjon_ med logo

Sortland kommune ønsker å presentere prosjektet Vannledning til Eidbukt for grunneiere og abonnenter.
I møtet vil prosjektleder og representanter fra Kommunalteknikk være til stede.

 

Publisert 10.02.2020
Sankegrind - Holand

Fylkesmannen har tidligere hatt ansvaret for denne ordninga, men ordninga er fra og med 2020 overført til kommunene som en del av regionreformen.

Søknad sendes inn elektronisk via Altinn
Tilskudd til tiltak i beiteområder på altinn.no

Søknadsfrist: 15. mars

 

Publisert 05.02.2020
Dommer

Sortland kommune skal velge meddommere til Vesterålen tingrett, Hålogaland lagmannsrett, forliksrådet, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer.
Personene velges for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024. 

 

Publisert 04.02.2020
Kunngjøringer ny

Sortland formannskap vedtok i møte 30.01.20 sak 008/20 å legge forslag til reguleringsplan for Utvidelse av Vestmarka næringsområde - Sørvest, ut til høring og offentlig ettersyn.