Aktuelt
Publisert 28.04.2017
flagg.jpg

Program for 8. mai - frigjøringsdagen og Forsvarets veterandag

kl. 1200   Krans og tale ved minnebautaen v/Kystvakten
kl. 1230   Sosialt samvær i Blåboksen Kulturfabrikken. Enkel servering

Alle velkommen
 

 

Publisert 26.04.2017
Føtter skole.png

Onsdag 3. mai klokken 18.00–19.30 i Samfunnssalen i Rådhus II.

 

 

Publisert 25.04.2017
Klubbe4.jpg

Torsdag 27. april 2017 kl 14.00
i Samfunnssalen, Rådhus II.

Sakspapirene finner du her.

Publisert 24.04.2017
bredbånd.jpg

Sortland kommune skal søke om økonomisk tilskudd til utbygging av bredbånd. Før søknaden sendes skal kommunens planer ligge ute til høring.
Kommunen inviterer derfor innbyggerne til å komme med innspill.

Høringsfrist er 01.05. 2017.

 

Publisert 20.04.2017
Gatelys

Sortland kommune ber om at grunneiere selv fjerner vegetasjon og liknende på egen eiendom som kan skape problemer for ledningsnett, stolper eller armatur, eller som hindrer effektiv belysning og dermed bidrar til redusert trafikksikkerhet.

Feil på gatelysanlegg som skyldes vegetasjon blir ikke prioritert utbedret før dette er fjernet i tilstrekkelig grad.

Dersom grunneier selv ikke kan foreta utbedring bes det om at kommunen får beskjed slik at utbedring kan skje. Kostnader ved slik rydding henføres til grunneier.

Publisert 19.04.2017
Parkering

Næringslivet i Sortland sentrum og Sortland kommune samarbeider nå om å etablere en felles parkeringsløsning for sentrum. Den nye løsningen skal ivareta behovet for kundeparkering, ansattparkering, boligparkering og parkering for de med spesielle behov.

Grunneiere i sentrum inviteres til møte i kommunestyresalen (inngangen mot Vesterålsgata).

Publisert 18.04.2017
Klubbe4.jpg

Torsdag 20. april 2017 kl. 09.00

i Møterom I, Rådhus II.

Sakspapirene til møtet.

Publisert 11.04.2017
Strandheia

Torsdag 11. mai avholdes årsmøte i Sortland idrettsråd.

Møtet finner sted i Blåboksen, Kulturfabrikken kl. 18.30-20.30.
Saksliste sendes ut senest 1 uke før møtet.

Idrettsrådet minner også om at klubbenes deltakelse på årsmøte er kriterium for å bli innvilget LAM-midler.

Les innkalling til årsmøte her (PDF, 93 kB)

Mvh.
Sortland kommune og Sortland idrettsråd

 

Publisert 07.04.2017

Eidsfjord Sjøfarm AS har søkt Nordland fylkeskommune om arealutvidelse ved lokalitet  Innerbrokløysa i Sortland kommune.

Søknaden legges ut til offentlig innsyn i perioden 11.04. - 11.05.2017

Publisert 07.04.2017
Ivrige hender

Sortland kommune inviterer til rydding av søppel i nærmiljøet og langs de kommunale veiene før 17.mai.  

Publisert 06.04.2017
Herloy og Tove

KS` hedersbevis ble utdelt til Herløy Schultz Holm under dagens kommunestyremøte. Herløy har jobbet i Sortland kommune i 47 år.

Publisert 29.03.2017
Selnes bygdehus

Styret for Kulturfabrikken Sortland KF skal fordele til sammen kr. 200.000 i tilskudd til vedlikehold og mindre investeringer på grendehus i Sortland.

Publisert 29.03.2017
Klubbe4.jpg

Mandag 3. april kl 13.30

Møterom I, Rådhus II.

 

Sakslista til møtet (DOC, 47 kB)

Publisert 28.03.2017
Klubbe4.jpg

Torsdag 6. april kl. 10.00

I Kommunestyresalen, Rådhus I.

Sakspapirene til møtet finner du her.

Publisert 24.03.2017
Avtale

Få nyttig informasjon fra Samordna innkjøp i Salten (SIIS). Samfunnssalen, Rådhus II - onsdag 29. mars kl 18.30.

 

Publisert 21.03.2017
Vegarbeid_skilt.jpg

På grunn av arbeid med privat vannledning, blir Sigerfjordveien ved kryss Revhaugveien noe innsnevret i perioden
17.03. kl 08.00 til 31.03. kl. 16.00.

Arbeidsområdet er skiltet.

 

 

Publisert 10.03.2017
Skolebarn

Sortland kommunes trafikksikkerhetsplan er gjeldende fra 2014 og ut 2017. Det er igangsatt et arbeid for å revidere planen, og det tas sikte på at ny plan skal behandles politisk i løpet av høsten 2017.

Ny plan vil blant annet legge grunnlag for at kommunen kan beholde status som "Trafikksikker kommune". Planen skal også danne grunnlag for å søke om trafikksikkerhetsmidler til ulike tiltak, foruten at den skal hjelpe organisasjonen til å ha et tilstrekkelig fokus på trafikksikkerhetsarbeidet.

Publisert 10.03.2017
IMG_0328.jpg

Forslag til planprogran for kommunedelplan for skolestruktur i Sortland legges ut til høring.

Høringsfristen er satt til  28 april 2017.

Høringsuttalelser skal sendes
Sortland kommune,
Boks 117
8401 Sortland

eller

postmottak@sortland.kommune.no

Høringsuttalelser skal merkes:  Sak 16/1600.  

Høringsdokumentet (PDF, 780 kB)

 

 

Publisert 07.03.2017
reguleringsplan2

Sortland formannskap vedtok i møte 23.02.17 sak 026/17 å legge forslag til ny arealplan (kommuneplanens arealdel 2017-2029) ut til 2. gangs offentlig ettersyn. 

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Publisert 06.03.2017
reguleringsplan2

Forslag til regulerigsplan for Skogveien 9 og 11 med Skogveien legges ut til offentlig ettersyn i prioden 03.03. - 20.04.2017. 

Publisert 06.03.2017
reguleringsplan2

Forslag til regulerigsplan for Kjempenhøy 9 legges ut til offentlig ettersyn i prioden 03.03. - 20.04.2017. 

Publisert 03.03.2017
Lam smalt

Det er nå mulighet for å søke om SMIL-midler. Som i fjor blir det to søknadsfrister, 1. april og 15. august. Søker du innen 1. april kan du regne med å få svar innen 1. juli, og søker du innen 15. august kan du få svar innen 10. november.

Publisert 01.03.2017
Torget skilt

Sortland formannskap vedtok forslag til kommunal planstrategi i møte 23.02.2017 i sak 033/17. 

Publisert 21.02.2017
Strandrydding2016

Reno-Vest åpner opp for å ta i mot avfall fra strandrydding allerede nå. 

Publisert 16.02.2017
reguleringsplan1

 Statens vegvesen legger ut reguleringsplaner for fv. 82 Sortland - Holmen og Reinsnes/Åsvatnet - Forfjord til høring og offentlig ettersyn i perioden 30.01.-13.03.2017.

Plandokumenter 

Plandokumentene er også tilgjengelig i papirformat på Servicetorget, Rådhus I.

Publisert 16.02.2017
reguleringsplan1

Statens vegvesen inviterer til åpent møte på Kulturfabrikken Sortland 20. februar kl. 18.00. 

 

Publisert 14.02.2017
Klubbe4.jpg

Torsdag 23. februar kl. 09.00 i Møterom I, Rådhus II.

Sakspapirene til møtet

Publisert 09.02.2017
Føtter skole.png

Sortland kommune ønsker nye førsteklassinger velkommen til første år i grunnskolen.

 

Publisert 09.02.2017
Direktesending

Kommunestyre har møte i dag 09.02.17.

Her kan du se livetracking av møte

 

Publisert 08.02.2017
Kunngjøringer 2.jpg

Helse og omsorg ønsker å etablere brukerutvalg for på en systematisk måte å gjøre bruk av brukere og pårørendes erfaringer til forbedring av tjenestene.

 

Publisert 08.02.2017
Barnehage.jpg

Nytt barnehageår starter 21.august 2017. Foreldre som ønsker barnehageplass for sine barn fra høsten, må søke innen 15.mars. 

 

Publisert 03.02.2017
Jenter spiller

Kulturprisen skal være en honnør til personer eller lag og foreninger for fortjenestefullt arbeid og innsats i èn eller flere kultur- eller idrettsaktiviteter.

Publisert 02.02.2017
Klubbe4.jpg

Torsdag 9. februar i Kommunestyresalen, Rådhus I.

Sakspapirer til møtet finner du her.

Publisert 25.01.2017
Sykling

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken.

Publisert 20.01.2017
Trafikkskilt.jpg

Tilskuddsordningen for lokale trafikksikkerhetstiltak skal bidra til å styrke lokalt trafikksikkerhetsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, interessegrupper, kommuner og andre lokale aktører.

 

Publisert 19.01.2017
Demens.jpg

Demensteamet i Sortland starter pårørendeskolen for deg som er voksen pårørende til en person med demenssykdom. Oppstart 31. januar 2017. 

Publisert 18.01.2017
Klubbe4.jpg

Torsdag 26. januar kl. 09.00 i Møterom I, Rådhus II.

Sakspapirer til møtet.

Publisert 09.01.2017
Rosasløyfe.jpg

Alle kvinner i Sortland kommune som er født i perioden 1947-1966, vil bli invitert til mammografi i perioden 16. januar - 4. april 2017.
Bussen står på parkeringsplassen mellom Rådhus I og Rådhus II i Sortland. 

Publisert 02.01.2017
Fra Strand

Brøyting iverksettes utfra utløsende standard:

Vei inklusive gang- og sykkelvei: 5 cm sørpe/10 cm snø.

Alle områder skal holdes ryddig i det tidsrom som er vanlig for alminnelig ferdsel, det vil si fra kl. 07.00 til 23.00.

Ved snøvær om kvelden/natten skal roden være gjennombrøytet innen kl. 07.00.

Snørydding/brøyting mellom kl. 23.00 og kl. 05.00 begrenses til et minimum på grunn av hensynet til vanlig nattero. De samme tidsfrister gjelder for gang- og sykkelveier.

 

Strøing:

Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy å komme opp bakker etc. skal det strøs (friksjonskoeffisient under ca. 0,25).

Strøing utføres som punktstrøing i vanskelig stigninger, kurver og mot vegkryss. Når friksjonskravene tilsier det, skal all strøing være utfør innen henholdsvis kl. 06.30 og 15.00.

Fortau og gang- og sykkelveier skal strøs minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.

Strøing skal også utføres på busslommer, parkeringsplasser og torg.

Det skal ikke strøs på rette, flate strekninger, med mindre veikryss eller annet gjør strøing nødvendig.

 

Publisert 02.01.2017
Kirkåsveien

Sortland kommune har fått henvendelser om biler som står parkert på kommunale veier.

Hensetting og parkering av kjøretøy/tilsvarende må ikke skje på eller langs kommunale veier, slik at det på noen måte er til hinder for allmenn ferdsel og vedlikehold av veier.

Hvis kjøretøy er parkert slik at brøyting hindres, kan kjøretøyet bli borttauet for eiers regning, jf. Vegtrafikkloven.

Sortland kommune kan også i konkrete tilfeller informere politiet om at kjøretøy er parkert på kommunale veier.

 

Publisert 02.01.2017
hålogalandsvegen.jpg

Statens vegvesen har nå lagt Reguleringsplan for Hålogalandsvegen ut til offentlig ettersyn. Frist for å levere merknad er 10. februar 2017.

Les mer på Vegvesenets internettside .

For Sortland vil det bli avholdt åpnet møte på Kulturfabrikken 3. januar kl. 18:00 og kontordag på kommunens servicetorg 4. januar kl. 10:00-14:00.

 

Publisert 18.11.2016
Budsjett 2017.JPG

Rådmannens forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-20 skal behandles i formannskapet 1. desember og i kommunestyret 15. desember 2016.

Budsjettforslag (PDF, 2 MB)

 

Publisert 07.11.2016
Kulturfabrikkunst.jpg

Vi ønsker å ha et godt samarbeid med det frivillige kulturlivet, og inviterer derfor lag og foreninger til dialogmøte onsdag 23.11. kl. 18 - 20 i Lanterna på kulturfabrikken.

Dialogmøtet arrangeres årlig og vi har fått mange gode innspill fra dere på de tidligere møtene. Vi håper derfor dere vil møte opp så vi kan fortsette den gode dialogen og samarbeidet!

 

 

Publisert 04.11.2016
Helsehus_karusell.jpg

Bakgrunnen for vedtaket er Kommunedelplan for Helse, omsorg og folkehelse 2014-2030 som ble vedtatt i kommunestyret 16.04.15. I planen er nytt helsehus som rommer frisklivssentral, legesenter (offentlig /privat), helsestasjon, samt utleiemuligheter beskrevet som et av de tre mest betydningsfulle tiltakene for helsetjenestene i Sortland.

Publisert 05.09.2016
digital_postkasse_illustrasjonsbilde_1.jpg

1. september er første arbeidsdag for Randi Gregersen som er ny rådmann i Sortland kommune. Gregersen har vært rådmann i Røst kommune siden januar 2011 og er opprinnelig fra Flakstadvåg i Lofoten.  

Publisert 05.09.2016
Brannstasjon blå

I medhold av PBL § 12-8 varsles det om oppstart av reguleringsarbeid, områderegulering jf. PBL § 12-2 for Sortland brannstasjon, Sortland kommune (Gnr/Bnr 15/531, Nortura/Strandgata 46). 

Publisert 23.08.2016
Holand skole2

Grunnskolene i Sortland har skolestart for elevene mandag 22. august, til følgende tider:

Skolestart
  Holand skole   Alle kl. 09.00
  Holmstad skole   Alle kl. 08.10
  Lamarka skole   Alle kl. 08.30
  Maurnes skole   Alle kl. 08.00
  Sortland barneskole   Alle kl. 08.30
  Sortland ungdomsskole   Alle kl. 08.30
  Sigerfjord skole   1. trinn kl. 09:00
    2.-7.trinn kl. 08:15
  Strand skole   1. trinn kl. 10.30
    2.-7.trinn kl. 08.30

 

Publisert 23.08.2016
Blåbyhallen

Frist for å søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, nærmiljøanlegg, m.m.,  er 1. oktober. 

Det kan søkes om tilskudd til:
• Ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet
• Nærmiljøanlegg
• Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i fjellet, ved kysten og i lavlandet

 

 

Publisert 23.08.2016
Flyfoto Alf Oxem.jpg

Det varsles, i samsvar med i plan- og bygningslovens § 12-8, om oppstart av arbeid med regulering av krysstilknytning mellom Kjempenhøy og Vesterålsgata og mellom Kjempenhøy og Strandgata med mere.

 

Formålet med utarbeiding av ny reguleringsplanen er følgende:

Ny kryssutforming mellom Kjempenhøy og Vesterålsgata.

Ny kryssutforming mellom Kjempenhøy og Strandgata.

Nytt fortau langs med Kjempenhøy, mellom Strandgata og Vesterålsgata.
Side av veien avklares i prosessen.

Eiendommene I Vesterålsgata 78, 80 og 82 vurderes endret til sentrumsformål (blandet formål),
ihh til Byplanen.

Reguleringsplanen vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning, ihht til forskriften.

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i planarbeidet,
kan sende disse til Multiconsult AS, postboks 2274, 9269 Tromsø innen 02.09.2016.

Opplysninger om planarbeidet kan fås pr. telefon 77 62 26 00.

Dokument (PDF, 428 kB) (PDF, 428 kB)

 

Publisert 20.07.2016
Flyfoto

Sortland formannskap vedtok i møte 09.06.16 sak 061/16 å legge forslag til kommuneplanen arealdel for 2016 – 2028 ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealdisponeringen, rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som skal settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommuneplanlegger Rune Stigen Kvannli på e-post:
rune.kvannli@sortland.kommune.no


Eventuelle merknader sendes innen 09.09.16 på e-post eller i papir til:
 

postmottak@sortland.kommune.no


Sortland kommune
postboks 117
8401 Sortland

 

Sending merkes:
Merknad ved offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2016 – 2028 Arkivsak: 16/1392

 

Dokumenter:

Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)

Planbestemmelser (PDF, 887 kB)

Plankart (PDF, 8 MB)

ROS_vedtatt i KS (PDF, 9 MB)

Saksfremlegg off.ettersyn (PDF, 533 kB)

Sigerfjord beskrivelse og strategi (PDF, 3 MB)

 

 

Publisert 19.07.2016
Kleiva

Sortland kommune har lagt ut reguleringsplan for Strandskogjordet til offentlig ettersyn; 2. gangs utlysing.

Det er utarbeidet forslag til utbyggingsavtale mellom Sortland kommune og utbygger. Dette forslag publiseres med dette, og er tilgjengelig for offentlig ettersyn i 30 dager.

Frist for å komme med innspill er 15. august 2016. Merk eventueller innspill/merknader med "sak 16/823", og send innspillet til postmottak@sortland.kommune.no

Aktuelle dokumenter i saken:

Saksfremlegg

Forslag til utbyggingsavtale 

Vedlegg 1 - plankart 

Vedlegg 2 - beskrivelse til plankartet 

Vedlegg 3 - k-sak  030/94 - utbyggingsreglement 

 

Publisert 19.07.2016
Bobilcamping

Sortland kommune har i samarbeid med grunneier avtalt at det denne sommeren kan parkeres bobiler på området som vises avbildet her.

Det er det gruslagte området ved sjøen nordøst for kulturfabrikken, like nord for Kvitbrygga-tomta, det er snakk om.

Det vil bli satt ut søppelkontainer på området, men ingen fasiliteter utover dette.  

Avtalen gjelder ut august måned.

 

Publisert 19.07.2016

Formannskapet vedtok 23.06.16 at det skulle etableres en miljøgate forbi torget som et prøveprosjekt i sommer.

I forbindelse med selve etableringen vil Strandgata forbi Torget kunne bli stengt i kortere perioder i uke 27, tidspunkt vil bl.a. være avhengig av værforhold.

På grunn av værforholdene i uke 27, ble ikke malearbeidene gjennomført som planlagt.  Strandgata forbi Torget vil i stedet bli stengt mandag 11.juli på kveld/natt. Omkjøring kan skje via Kjøpmannsata.