Oppstart planarbeid - Antonhaugen

Formannskapet vedtok 02.05, i sak 54/24 oppstart planarbeid for detaljregulering for Antonhaugen, jf. plan- og bygningsloven § 12-8.

Formålet med planen er å videreutvikle et allerede etablert næringsområde på Antonhaugen med lagerhaller, arealer til midlertidig lagring av utstyr og masser, samt tilhørende infrastruktur. 

Varslet planområde er på 59 dekar, og berører i hovedsak eiendommen 21/54 og 21/74. I tillegg berører adkomstveien eiendommene 21/1, 21/3 og 51/1.

Planområdet er i gjeldende kommuneplanens arealdel (02.11.2017) hovedsakelig avsatt til næringsvirksomhet. Adkomstveien er avsatt til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 

Eventuelle merknader må innen 09. august 2024 sendes til Mulitconsult Norge AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Sortland kommune på postmottak@sortland.kommune.no 

Plandokumenter
Varsel om planoppstart (PDF, 2 MB)
Planinitiativ_10.04.2024 (PDF, 984 kB)
Oppstartsmøtereferat_04.04.24 (PDF, 2 MB)
Forholdet til konsekvensutredning (PDF, 387 kB)

Kunngjøring hos Multiconsult