Publisert 21.11.2017

Norge er i ferd med å innføre et nytt høydesystem i alle kart, NN2000, som skal erstatte høydesystemet fra 1954, NN1954. I begynnelsen av 2017 er NN2000 innført i alle kommuner i Vesterålen.

 

Publisert 22.09.2017

Aksjonen går videre og det er fremdeles mulighet for å få økonomisk og organisasjonsmessig hjelp til transport av både personer og avfall inn og ut av områder som trengs å ryddes.

Lørdag 16. september er det internasjonal strandryddedag og uka 11.-16. september er det nasjonal strandryddeaksjon  "HOLD HØSTEN REN"

 

Publisert 25.08.2017

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av Strandskog næringsområde på Sortland. Planforslaget utarbeides av Plankontoret på oppdrag fra Sortland kommune.

Publisert 25.08.2017

Sortland kommune kunngjør med dette at arbeidet med å få på plass en utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplanen for «Strandskog Næringsområde – N/F 10» er startet.

Publisert 09.08.2017

Gebyrregulativ for Geodatatjenester 2017 ble vedtatt av kommunestyret 15. juni 2017, sak 16/1979.

Publisert 05.07.2017

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1 og 12-8 varsles igangsetting av arbeid med privat detaljregulering for nærings- og forretningsområde på Ånstadsjøen.

 

Publisert 21.02.2017

Reno-Vest åpner opp for å ta i mot avfall fra strandrydding allerede nå. 

Publisert 02.01.2017

Brøyting iverksettes utfra utløsende standard:

Vei inklusive gang- og sykkelvei: 5 cm sørpe/10 cm snø.

Alle områder skal holdes ryddig i det tidsrom som er vanlig for alminnelig ferdsel, det vil si fra kl. 07.00 til 23.00.

Ved snøvær om kvelden/natten skal roden være gjennombrøytet innen kl. 07.00.

Snørydding/brøyting mellom kl. 23.00 og kl. 05.00 begrenses til et minimum på grunn av hensynet til vanlig nattero. De samme tidsfrister gjelder for gang- og sykkelveier.

 

Strøing:

Dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy å komme opp bakker etc. skal det strøs (friksjonskoeffisient under ca. 0,25).

Strøing utføres som punktstrøing i vanskelig stigninger, kurver og mot vegkryss. Når friksjonskravene tilsier det, skal all strøing være utfør innen henholdsvis kl. 06.30 og 15.00.

Fortau og gang- og sykkelveier skal strøs minst så godt at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen.

Strøing skal også utføres på busslommer, parkeringsplasser og torg.

Det skal ikke strøs på rette, flate strekninger, med mindre veikryss eller annet gjør strøing nødvendig.
 

Brøyting i Sortland (kart)

Publisert 02.01.2017

Sortland kommune har fått henvendelser om biler som står parkert på kommunale veier.