Innbyggerforslag

Innbyggerne i kommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet, jfr. kommunelovens § 12-1.

Kommunestyret plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen alltid tilstrekkelig.

Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående plansak etter plan- og bygningsloven.

Initiativtakerne skal informeres om de avgjørelser som treffes og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.
I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelse, eller har samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden.


Et forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf, og som blir nedstemt i kommunestyret eller fylkestinget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler.


minsak.no

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) åpnet en egen nettportal for innbyggerinitiativ slik den er omtalt i §12-1 i kommuneloven. Nettportalen vil gjøre det mulig for innbyggerne å fremme innbyggerinitiativ elektronisk.

Gjennom nettportalen kan du foreslå saker i den kommunen du bor i og samtidig samle underskrifter til støtte for saken. Med tilstrekkelig antall underskrifter har forslagsstilleren krav på å få saken behandlet i kommunestyret i kommunen.

Når forslagstilleren har samlet inn tilstrekkelig med underskrifter vil han eller hun kunne sende listen som e-post til kommunens postmottak eller til
Sortland kommune
Postboks 117
8401 Sortland