Aktuelle byggeprosjekter

Skogveien

 Skogveien er under utbedring. Veien, som er en del av trafikksikker gjennomfartsåre i Sortland, har fått nye lys. Asfalt kom på plass i den nordre delen av Skogveien i august 2022.

Sortland boligstiftelse har et byggeprosjekt i søndre del av veien. Av den årsak avventes asfaltering her til byggeprosjektet er ferdigstilt; denne asfalten antas å komme på plass høsten 2023.

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er utførende entreprenør.

 

Kjempenhøy rundkjøring

Sortland kommune skal bygge rundkjøring på Kjempenhøy. Prosjektet er omfattende, og starter høsten 2022 med et VA-anlegg i Strandgata. Første halvår 2023 bygges Kjempenhøy mellom Strandgata og Vesterålsgata med fortau og rundkjøring. 

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er utførende entreprenør.

​​​

Ny teknisk utebase i Vestmarka

Sortland kommune har startet prosessen med å etablere en ny base for kommunens utestyrke; det er en målsetting å samle alle som er ansatt innenfor renhold, byggdrift, park, vei, vann og avløp på ett sted. Tomta er ferdig utgravd og delvis ferdig fylt opp.

I byggetrinn I er det to plasthaller som tidligere var montert på tidligere Norturaeiendommen som skal opp - en miljøbevisst handling med å bruke på nytt noe som er brukbart.

Kai & Anlegg AS er valgt som utførende entreprenør for remontering av hallene. Arbeidene vil foregå i august - september 2022.

Sortland sykehjem, Lamarka

 Sortland kommune bygger nytt sykehjem på Lamarka. Plasseringen er sør for/nær Lamarktunet.

Ottar Bergersen & Sønner AS er valgt som utførende for grunnarbeidene; uttrauing av myr. Kontrakt er inngått med Consto Nord AS om prosjektering for bygging.

Arbeidene påbegynnes i august-september 2022. Bygging av sykehjemmet vil deretter foregå i 2023 og 2024.

Asfaltering av kommunale veier 2022

 Flere kommunale veier skal asfalteres innenfor en budsjettramme på 6,5 mill. kr eks mva. Illustrasjonsbildet fra Sigerfjord forteller noe om behovet. Det kan bli noe ventetid og/eller omkjøringer i denne forbindelse.

Nord Vei & Anlegg AS er valgt som utførende. Arbeidene skjer i august-september 2022.

Se egen artikkel.

​​

Langbakkveien i Sigerfjord - rehabilitering av toppdekke

Toppdekket i øvre del av Langbakkveien blir rehabilitert i høst. Metoden er tilføring av frest asfalt med avsluttende komprimering og valsing. I forkant av dette er det skiftet stikkrenner.

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er valgt som utførende. Arbeidet skjer  september 2022.

Sigerfjord barnehage

Barnehagen står foran en liten oppgradering; noe ombygging, noe tilbygg - alt for å bedre forholdene for barn og personale.

Sortland Entreprenør AS er valgt som utførende i en samhandlingskontrakt. Arbeidene skal gjennomføres i 2. halvår 2022.

Fortau i Nordre Frydenlund allé

Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges fortau i Nordre Frydenlund allé mellom Kjøpmannsgata og Vesterålsgata.

Ottar Bergersen & Sønner AS er valgt som entreprenør, og arbeidene ventes utført i perioden august - oktober 2022.

​​

Markveien

Kommunestyret har vedtatt at også den nordre delen av Markveien, fram til Blåheiveien, skal rustes opp. Det skal bygges gang-/sykkelvei, ny vannledning og kulverter for elvene som krysses.

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er valgt som entreprenør, og arbeidene ventes utført i perioden fram til oktober 2022.

Det planlegges å ferdigstille Markveien mellom kryss ved Statens vegvesen og kryss nye Verkstedveien nord høst 22.

Mellom Verkstedveien nord og Blåheiveien vil veien være stengt mens arbeidene pågår. 

Arbeidene skjer i tråd med gjeldende reguleringsplan. Ny regulering er underveis til politisk sluttbehandling høsten 2022. Når denne planen er rettskraftig, vil det bli gjennomført grunnerverv og bygget gang-/sykkelvei.