Aktuelle byggeprosjekter

Ny base for uteseksjonen i Vestmarka

Utestyrkens tomt i fugleperspektiv. Plasthallene er på plass til venstre. - Klikk for stort bilde

10.05.2023:
Sortland kommune har startet prosessen med å etablere en ny base for uteseksjonen i enheten Teknisk Drift; det er en målsetting å samle ansatte innenfor renhold, byggdrift, park, vei, vann og avløp på ett sted. Dette gjelder også de samme ansattes  behov for lager, uterom, og personalfasiliteter. Masseutskifting i tomta er ferdig.

Byggetrinn I omfatter to plasthaller som tidligere var montert på tidligere Norturaeiendommen. Hallene får nye porter og strøm og vann første halvår 2023, og er da klare for å tas i bruk.

Sortland kommune omtaler gjenbruken av hallene for en miljøbevisst handling ved at vi bruker på nytt noe som fremdeles er brukbart.

Sigerfjord barnehage

Sigerfjord barnehage utvides med nytt møterom og utvidet vognskur. - Klikk for stort bilde

05.05.2023:
Barnehagen har vært gjennom en liten oppgradering; noe ombygging, noe tilbygg - alt for å bedre forholdene for barn og personale.

Sortland Entreprenør AS har vært utførende entreprenør i en samhandlingskontrakt. Arbeidene er ved inngangen til mai ferdigstilt med unntak av noe gjenstående utomhusarbeid.

 

Kjempenhøy rundkjøring

Ny rundkjøring i kryss Vesterålsgata - Kjempenhøy bygges sommeren 2023. - Klikk for stort bilde

Sortland kommune skal bygge rundkjøring på Kjempenhøy. Prosjektet er omfattende, og startet januar 2023 med et VA-anlegg i Strandgata. I løpet av første halvår 2023 påbegynnes/bygges Kjempenhøy mellom Strandgata og Vesterålsgata. Rundkjøringen i Vesterålsgata bygges høsten 2023 med oppstart i august.

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er utførende entreprenør.

​​​

Sortland sykehjem, Lamarka

Tomta til det nye sykehjemmet er nesten ferdig utgravd i slutten av april 2023. - Klikk for stort bildeDronebilde fra grunnentreprenøren i slutten av april 23.

26.04.2023:
Sortland kommune bygger nytt sykehjem på Lamarka. Plasseringen er sør for/nær Lamarktunet.

Ottar Bergersen & Sønner AS er valgt som utførende for grunnarbeidene; uttrauing av myr. Kontrakt er inngått med Consto Nord AS om prosjektering for bygging.

Arbeidene med utgraving ble påbegynt i februar 2023. Prosjektering er igangsatt. Oppstart bygging av sykehjemmet avventes inntil finansielle utfordringer er avklart. 

Overføringsledning Myrland

Trase for overføringsledning av spillvann mot fremtidig renseanlegg på Myrland. - Klikk for stort bilde

20.04.2023:
Avløpsprosjektet på Myrland - Strandskog; trinn I - bygging av  overføringsledning for spillvann fra Steiroveien (Prestdalen/Steirobakken/Elvebakken) til fremtidig renseanlegg på Myrland. 

Utførende entreprenør er Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS. Arbeidene starter i april 2023.

Artikkel om midlertidig fortau.

Maurnes basseng - rehabilitering

Eksisterende bassengrom på Maurnes skole før rehabilitering. - Klikk for stort bilde Ann-Julie Nordgaard Nesmoen, VOL

19.04.2023:
Kommunestyret har vedtatt at bassenget ved Maurnes skole skal rehabiliteres. Bevilgningen er ikke tilstrekkelig, og for å kunne signere kontrakt om utførelse må bevilgningen økes. Dette forventes avklart 22.06.2023 (kommunestyret).

Konkurranse er gjennomført. Det er inngått avtale med Sortland Entreprenør AS. Prosjektering er gjennomført; kontrakt om gjennomføring signeres dersom bevilgningen økes.

Det er et mål at den fysiske jobben starter umiddelbart etter skoleslutt juni 2023.

 

Strandgata avløpsanlegg

Nedsetting av pumpestasjon i Strandgata - Klikk for stort bildePumpestasjon nr 2 i Strandgata er klar for nedsetting i april 2023.

Prosjektet Strandgata avløpsanlegg nærmer seg en avslutning etter å ha vært under produksjon over lengre tid. Anlegget separerer avløp, samler avløp, sender overvann til havet, og pumper avløp til kommende renseanlegg. Arbeidene ferdigstilles i 2023.

Utførende entreprenør er Ottar Bergersen & Sønner AS, og Momek AS har levert de to pumpestasjonene.

 

Vannforsyning - Lilandsvatnet

Kartutsnittet viser ledningstrase fra Lilandsvannet via behandlingsanlegget på Maurnes, og videre den private stikkledningen mot Holmen. - Klikk for stort bilde

Det skal etableres nytt inntak til Maurnes vannbehandlingsanlegg fra Lilandsvatnet, med tilstrekkelig kapasitet både for lakseslakteri og kommunal forsyning. I mottakskum før vannbehandlingsanlegget skal det etableres privat stikkledning til Holmen, delvis på land og som sjøledning. Det blir også etablert en forbindelse til eksisterende kommunalt nett og renseanlegget på lakseslakteriet for beredskapsforsyning til Sortland kommune. Disse arbeidene er i henhold til utbyggingsavtale inngått mellom Sortland Kommune og Holmøy Maritime AS.

Valgt totalentreprenør for prosjektering og utførelse er Ottar Bergersen & Sønner AS. Prosjektet er planlagt ferdigstilt september 2023.

Storvatnet - ny inntaksledning

Ny inntaksledning med nytt inntak på ca 17 m dyp. - Klikk for stort bilde

I 2022 er det utført 250 m ny inntaksledning mellom renseanlegget og ut i vannet. Det gjenstår 400 m inntaksledning som skal ligge nedsenket i Storvatnet. Utføres vår/sommer 2023. Avsluttende terrengbearbeiding gjennomføres sommeren 2023.

Utrykningsvei mellom Vesterålsgata og Strandgata

Ombygging av veien mellom Strandgata og Vesterålsgata. Blir utrykningsvei med gang-/sykkelvei på sørsiden. - Klikk for stort bilde

Kong Øysteins vei endres til å bli en enveis, smalere vei enn i dag. Den skal, etter bygging, kun nyttes til utrykningskjøretøy foruten eiendommer som naturlig må ha atkomst. I tillegg bygges en gang-/sykkelvei langs samme strekning.

Ottar Bergersen & Sønner AS er valgt som utførende. Arbeidet starter etter påske i 2023.

Skogveien

Skogveien. Søndre del asfalteres i 2023. - Klikk for stort bilde

Skogveien er under utbedring. Veien, som er en del av trafikksikker gjennomfartsåre i Sortland, har fått nye lys. Asfalt kom på plass i den nordre delen av Skogveien i august 2022.

Sortland boligstiftelse har et byggeprosjekt i søndre del av veien. Av den årsak avventes asfaltering her til byggeprosjektet er ferdigstilt; denne asfalten antas å komme på plass høsten 2023.

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er utførende entreprenør.

​​

Markveien

Markveien utbedres. Ny gang-/sykkelvei. Ny hovedvannledning. - Klikk for stort bilde

Kommunestyret har vedtatt at også den nordre delen av Markveien, fram til Blåheiveien, skal rustes opp. Det skal bygges gang-/sykkelvei, ny vannledning og kulverter for elvene som krysses.

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er valgt som entreprenør, og arbeidene ventes utført i perioden fram til oktober 2023.

Markveien er ferdigstilt mellom kryss ved Statens vegvesen og kryss nye Verkstedveien nord høst 22.

Mellom Verkstedveien nord og Blåheiveien vil veien være stengt mens arbeidene pågår. 

Arbeidene skjer i tråd med gjeldende reguleringsplan. Ny regulering er underveis til politisk sluttbehandling første halvår 2023. Når denne planen er rettskraftig, vil det bli gjennomført grunnerverv og bygget gang-/sykkelvei.