Aktuelle byggeprosjekter

Modulbygg til Sortland barneskole

 13.06.2024

Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges modulbygg til Sortland Barneskole, som skal bli gode fasiliteter for lærere med flere arbeidsrom og møterom. Det etableres også nye toaletter som elever kan benytte i friminuttene med inngang fra utsiden.

Utførende entreprenør er Øksnes Entreprenør AS. 

Prosjektet er nå godt i gang der fundamenter begynner å ta sin form i byggegropa. Modulbygget utformes slik at det kan flyttes senere og gjenbrukes andre plasser. 
Det er god fremdrift i produksjon hvor flere moduler er ferdigstilte og klare til frakt til byggeplass, så snart fundamenter er ferdige. Det planlegges å sette modulene på plass etter skolen har tatt sommerferie. 
Siden dette er et prosjekt som pågår på en barneskole i drift, er det planlagt at mesteparten av arbeidet gjennomføres i sommerferien når skolen er stengt. Dette for å skåne barneskolen med elever og ansatte best mulig.

 

Planlagt ferdigstillelse er midten av september 2024.

 

Sortland barneskole B-bygget - Nye toaletter

13.06.2024

Utfordringer med toalettforhold for førsteklassinger og elever på SFO ved Sortland barneskole har vært kjent. Der er dermed igangsatt et prosjekt hvor det skal bygges 5 nye toaletter i B-bygget til Sortland barneskole. Dette vil øke toalettantallet med 4 toaletter og alle 5 legges til første etasjen. Prosjektet skal gjennomføres i juli i år og skal stå ferdige til skolen starter i august.


Utførende entreprenør er GP-Invest AS. 

 

Storvatnet - ny inntaksledning og gjerde

24.06.2024

Oppryddingsarbeider etter senkningen av ny inntaksledning og arbeidene med å montere nytt gjerde rundt Storvannet som ble på begynt høsten 2023. Er ferdigstilt. Det gjenstår å hente restene av det gamle gjerdet. Dette blir utført til vinteren. Gjerdematerialet er lagret på innsiden av gjerdet slik at beitedyr ikke skal kunne sette seg fast eller skade seg.

Utførende entreprenør Tojo As og Bulldozer maskinlag entreprenør As

​​

Steiroveien - utbedring 200 meter

Strekningen mellom anleggsveien og Elvebakken blir utbedret med nytt veilegeme, fortau, busslomme og gatelys. - Klikk for stort bilde

(07.05.2024)
Sortland Kommune skal rehabilitere ca 200 m av Steiroveien. Det skal  bygges nytt veilegeme, fortau, nye gatelys og busslomme. Oppstart Juli 2024, med ferdigstillelse Høsten 2024. Utførende entreprenør er Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS.

Steiroveien vil bli stengt for gjennomkjøring i mesteparten av anleggsperioden, omkjøring vil bli skiltet.

​ ​

Overføringsledning Myrland

Myrland Johnny Johansen

(27.05.2024)
Avløpsprosjektet på Myrland - Strandskog; trinn I - bygging av overføringsledning for spillvann fra Steiroveien (Prestdalen/Steirobakken/Elvebakken) til fremtidig renseanlegg på Myrland. 

Utførende entreprenør er Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS. Ferdigstilles juli 2024.

Rørarbeider mellom Fylkesveg og Steiroveien er ferdigstilt Opprydding/pussing forsommer 2024.  Utslippsledning i hav ca.190 meter skal utskiftes, arbeidene med dette vil bli oppstartet juni. Dette medfører en del aktivitet på øst side av Fylkesveg, og i hav. Her vil det bli fylt midlertidig anleggsvei i sjø. Dette medfører en del begrenset aktivitet for publikum i strandsonen. Vidre arbeider på kommunal veg, Steirostranda og Myrlandsvegen vil bli oppstartet i slutten av Mai. Dette medfører at kommunal veg Steirostranda vil bli stengt. Myke trafikanter anmodes å benytte Steiroveien. Dette vil vare frem til slutten av juli mnd.

Artikkel om midlertidig fortau.

​ ​

Gatelysanlegg 2023

Lysanlegg nybygges og/eller oppgraderes - Klikk for stort bilde

(18.07.2023)
Sortland kommune skal oppgradere gatelysanlegg på Selnes, i Brekka- og Ringveien, i Tore Hunds vei og i Karles vei høsten/vinteren 2023. Prosjektet er finansiert ved tilskudd og egenfinansiering. Prosjektet er planlagt ferdig 1.halvår 2024

El-Team AS er utførende entreprenør.

​​​ ​​

Markveien

Markveien Marius Frantzen

(13.10.23)

Kommunestyret har vedtatt at også den nordre delen av Markveien, fram til Blåheiveien, skal rustes opp. Det skal bygges gang-/sykkelvei, ny vannledning og kulverter for elvene som krysses.

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er valgt som entreprenør, og arbeidene ventes utført i perioden fram til november 2023.

Markveien er ferdigstilt mellom kryss ved Statens vegvesen og kryss nye Verkstedveien nord høst 22.

Mellom Verkstedveien nord og Blåheiveien vil veien være stengt mens arbeidene pågår. 

Arbeidene skjer i tråd med gjeldende reguleringsplan. Ny regulering er underveis til politisk sluttbehandling første halvår 2023. Når denne planen er rettskraftig, vil det bli gjennomført grunnerverv og bygget gang-/sykkelvei.

Hovedvei og gang og sykkelveg inkl belysning er ferdigstilt frem til og med Selneselv. Her etableres skiltet og intensivbelyst kryssing for brukere av Selnessti. Resterende veg har midlertidig slitedekke frem til Blåheivei. Veien planlegges midlertidig åpnet primo november 2023. Veien blir stengt påny, når resterende arbeid skal utføres i 2024.

​​​ ​

Sortland sykehjem, Lamarka

24.06.24
Etter oppstart med Consto i august 23 har det skjedd mye på tomten. Byggearbeidene med Sortland sykehjem går fremover.

  • All gulvstøp er unnagjort. 
  • Taktekkere er ferdig med alle hovedtakene.
  • Startet med innervegger hjemmetjenesten
  • Platekledning I fløy A er kommet langt på vei
  • Elektrikere er godt i gang med sitt arbeid i beboerfløy A og dagsenter

Ellers mye som skjer og masse arbeidere i sving.

​​

Maurnes skole - Rehabilitering av bassengfløy

13.06.2024

Etter en del forsinkelser begynner det å gå mot slutten for prosjektet.

Det som gjenstår er legging av nye gulvfliser rundt bassenget og beslag utvendig rundt vinduer, ellers er det meste ferdig.

Flisarbeidet skal være ferdig innen 12. juli. Da fylles bassenget, som tar ca. 1 uke, slik at leverandør av ventilasjonsanlegget kan komme og kjøre det i gang og foreta nødvendige justeringer av anlegget.

Hele anlegget må gjennom en prøvedrift slik at vi er sikre på at alt virker, også de deler av teknisk anlegg som ikke er skiftet, men som har stått i ro ca. 6 år.

Vi håper at alt vil fungere slik at bassenget kan tas i bruk ved skolestart.

 

Ny base for uteseksjonen i Vestmarka

Utestyrkens tomt i fugleperspektiv. Plasthallene er på plass til venstre. - Klikk for stort bilde

(10.05.2023)
Sortland kommune har startet prosessen med å etablere en ny base for uteseksjonen i enheten Teknisk Drift; det er en målsetting å samle ansatte innenfor renhold, byggdrift, park, vei, vann og avløp på ett sted. Dette gjelder også de samme ansattes  behov for lager, uterom, og personalfasiliteter. Masseutskifting i tomta er ferdig.

Byggetrinn I omfatter to plasthaller som tidligere var montert på tidligere Norturaeiendommen. Hallene får nye porter og strøm og vann første halvår 2023, og er da klare for å tas i bruk.

Sortland kommune omtaler gjenbruken av hallene for en miljøbevisst handling ved at vi bruker på nytt noe som fremdeles er brukbart.

 

Strandgata avløpsanlegg

Nedsetting av pumpestasjon i Strandgata - Klikk for stort bildePumpestasjon nr 2 i Strandgata er klar for nedsetting i april 2023.

Prosjektet Strandgata avløpsanlegg nærmer seg en avslutning etter å ha vært under produksjon over lengre tid. Anlegget separerer avløp, samler avløp, sender overvann til havet, og pumper avløp til kommende renseanlegg. Arbeidene ferdigstilles i 2023.

Utførende entreprenør er Ottar Bergersen & Sønner AS, og Momek AS har levert de to pumpestasjonene.

 

Vannforsyning - Lilandsvatnet

Lilandsvatnet Marius Frantzen

Det skal etableres nytt inntak til Maurnes vannbehandlingsanlegg fra Lilandsvatnet, med tilstrekkelig kapasitet både for lakseslakteri og kommunal forsyning. I mottakskum før vannbehandlingsanlegget skal det etableres privat stikkledning til Holmen, delvis på land og som sjøledning. Det blir også etablert en forbindelse til eksisterende kommunalt nett og renseanlegget på lakseslakteriet for beredskapsforsyning til Sortland kommune. Disse arbeidene er i henhold til utbyggingsavtale inngått mellom Sortland Kommune og Holmøy Maritime AS.

Valgt totalentreprenør for prosjektering og utførelse er Ottar Bergersen & Sønner AS. Prosjektet er planlagt ferdigstilt september 2023. 

Ferdigstillelse av prosjektet er noe forsinket da grunnforholdene i fjellet er noe mer utfordrende enn først antatt.

Utrykningsvei mellom Vesterålsgata og Strandgata

Kong Øysteins veg Marius Frantzen

Kong Øysteins vei endres til å bli en enveis, smalere vei enn i dag. Den skal, etter bygging, kun nyttes til utrykningskjøretøy foruten eiendommer som naturlig må ha atkomst. I tillegg bygges en gang-/sykkelvei langs samme strekning.

Ottar Bergersen & Sønner AS er valgt som utførende. Arbeidene skal etter planen starte 1.kvartal i 2024.

Skogveien

Skogveien. Søndre del asfalteres i 2023. - Klikk for stort bilde

Skogveien er under utbedring. Veien, som er en del av trafikksikker gjennomfartsåre i Sortland, har fått nye lys. Asfalt kom på plass i den nordre delen av Skogveien i august 2022.

Sortland boligstiftelse har et byggeprosjekt i søndre del av veien. Av den årsak avventes asfaltering her til byggeprosjektet er ferdigstilt; denne asfalten antas å komme på plass sommeren 2024.

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er utførende entreprenør.

​​

Kjempenhøy

Kjempenhøy Marius Frantze

Sortland kommune skal bygge ny rundkjøring på Kjempenhøy. Prosjektet er omfattende, og inkluderer også nye hovedledninger i VA-anlegg og fortau i Strandgata, mellom gamle Nortura og Søndre Frydenlund

Prosjektet startet opp januar 2023. I løpet av 2023 bygges det i Strandgata og Kjempenhøy mellom Vesterålsgata og Strandgata.

 

Strandgata planlegges gjenåpnet primo november 2023. Samtidig planlegges det åpning av det sørlige fortauet i Kjempenhøy mellom Strandgata og vesterålsgata, med intensivbelysning for kryssing av Vesterålsgata.

Det planlegges start med arbeider for selve rundkjøringen i Vesterålsgata, vår 2024. I anleggsperioden må det påregnes lysregulering, med ett kjørefelt åpnet i Vesterålsgata. Planlagt åpning for rundkjøringen er høst 2024.