Aktuelle byggeprosjekter

Maurnes basseng - rehabilitering

Ann-Julie Nordgaard Nesmoen, VOL Kommunestyret har vedtatt at bassenget ved Maurnes skole skal rehabiliteres, og det er bevilget midler til prosjektet.

Konkurranse er gjennomført. Det er inngått avtale med Sortland Entreprenør AS om samhandling for å finne frem til en målpris og deretter en gjennomføringskontrakt gitt at prisen er innenfor rammen.

Det er et mål at den fysiske jobben starter umiddelbart etter skoleslutt juni 2023.

Storvatnet - ny inntaksledning

I 2022 er det utført 250 m ny inntaksledning mellom renseanlegget og ut i vannet. Det gjenstår 400 m inntaksledning som skal ligge nedsenket i Storvatnet. Utføres vår/sommer 2023. Avsluttende terrengbearbeiding gjennomføres sommeren 2023.

Utrykningsvei mellom Vesterålsgata og Strandgata

Kong Øysteins vei endres til å bli en enveis, smalere vei enn i dag. Den skal, etter bygging, kun nyttes til utrykningskjøretøy foruten eiendommer som naturlig må ha atkomst. I tillegg bygges en gang-/sykkelvei langs samme strekning.

Ottar Bergersen & Sønner AS er valgt som utførende. Arbeidet starter etter påske i 2023.

Sortland sykehjem, Lamarka

Sortland kommune bygger nytt sykehjem på Lamarka. Plasseringen er sør for/nær Lamarktunet.

Ottar Bergersen & Sønner AS er valgt som utførende for grunnarbeidene; uttrauing av myr. Kontrakt er inngått med Consto Nord AS om prosjektering for bygging.

Arbeidene med utgraving påbegynnes i februar 2023. Bygging av sykehjemmet vil deretter foregå fra mai/juni 2023 til 2025. 

Skogveien

 Skogveien er under utbedring. Veien, som er en del av trafikksikker gjennomfartsåre i Sortland, har fått nye lys. Asfalt kom på plass i den nordre delen av Skogveien i august 2022.

Sortland boligstiftelse har et byggeprosjekt i søndre del av veien. Av den årsak avventes asfaltering her til byggeprosjektet er ferdigstilt; denne asfalten antas å komme på plass høsten 2023.

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er utførende entreprenør.

Kjempenhøy rundkjøring

Sortland kommune skal bygge rundkjøring på Kjempenhøy. Prosjektet er omfattende, og startet januar 2023 med et VA-anlegg i Strandgata. Første halvår 2023 bygges Kjempenhøy mellom Strandgata og Vesterålsgata med fortau og rundkjøring. 

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er utførende entreprenør.

​​​

Ny teknisk utebase i Vestmarka

Sortland kommune har startet prosessen med å etablere en ny base for kommunens utestyrke; det er en målsetting å samle alle som er ansatt innenfor renhold, byggdrift, park, vei, vann og avløp på ett sted. Tomta er ferdig utgravd og delvis ferdig fylt opp.

I byggetrinn I er det to plasthaller som tidligere var montert på tidligere Norturaeiendommen som skal opp - en miljøbevisst handling med å bruke på nytt noe som er brukbart.

Kai & Anlegg AS er valgt som utførende entreprenør for remontering av hallene. Arbeidene vil foregå i august - desember 2022.

​​

Sigerfjord barnehage

Barnehagen står foran en liten oppgradering; noe ombygging, noe tilbygg - alt for å bedre forholdene for barn og personale.

Sortland Entreprenør AS er valgt som utførende i en samhandlingskontrakt. Arbeidene skal gjennomføres i 2. halvår 2022 - 1. halvår 2023.

​​​

Markveien

Kommunestyret har vedtatt at også den nordre delen av Markveien, fram til Blåheiveien, skal rustes opp. Det skal bygges gang-/sykkelvei, ny vannledning og kulverter for elvene som krysses.

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er valgt som entreprenør, og arbeidene ventes utført i perioden fram til oktober 2023.

Markveien er ferdigstilt mellom kryss ved Statens vegvesen og kryss nye Verkstedveien nord høst 22.

Mellom Verkstedveien nord og Blåheiveien vil veien være stengt mens arbeidene pågår. 

Arbeidene skjer i tråd med gjeldende reguleringsplan. Ny regulering er underveis til politisk sluttbehandling første halvår 2023. Når denne planen er rettskraftig, vil det bli gjennomført grunnerverv og bygget gang-/sykkelvei.