Aktuelle byggeprosjekter

ene i lse av prosjektet e.​​​​

Storvatnet - ny inntaksledning

Ny inntaksledning på plass Johnny Johanse

25.10.2023


I 2022 er det utført 250 m ny inntaksledning mellom renseanlegget og ut i vannet. Det gjenstår 400 m inntaksledning som skal ligge nedsenket i Storvatnet.

Inntaksledningen er nå senket til riktig possisjon. Den blir satt i drift etter nødvendig rensing.

Øvrige oppryddingsarbeider blir gjort i vår 2024.

​​

Steiroveien - utbedring 200 meter

Strekningen mellom anleggsveien og Elvebakken blir utbedret med nytt veilegeme, fortau, busslomme og gatelys. - Klikk for stort bilde

(03.08.2023)
Sortland Kommune skal rehabilitere ca 200 m av Steiroveien. Det skal det bygges nytt veilegeme, fortau, nye gatelys og busslomme. Oppstart høsten 2023, med ferdigstillelse første halvår 2024. Utførende entreprenør er Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS.

Steiroveien vil bli stengt for gjennomkjøring i mesteparten av anleggsperioden, omkjøring vil bli skiltet.

​ ​

Overføringsledning Myrland

Myrland Johnny Johansen

(03.08.2023)
Avløpsprosjektet på Myrland - Strandskog; trinn I - bygging av  overføringsledning for spillvann fra Steiroveien (Prestdalen/Steirobakken/Elvebakken) til fremtidig renseanlegg på Myrland. 

Utførende entreprenør er Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS. Arbeidene startet i mai 2023.

Arbeider gjennom fylkesveien; disse fører med seg trafikkregulering, avsluttes i september 2023. Rørarbeider mellom gjennomboringspunktet og Steiroveien pågår høst 2023; ferdigstilles på våren2024. Opprydding/pussing forsommer 2024.

Artikkel om midlertidig fortau.

​ ​

Gatelysanlegg 2023

Lysanlegg nybygges og/eller oppgraderes - Klikk for stort bilde

(18.07.2023)
Sortland kommune skal oppgradere gatelysanlegg på Selnes, i Brekka- og Ringveien, i Tore Hunds vei og i Karles vei høsten/vinteren 2023. Prosjektet er finansiert ved tilskudd og egenfinansiering. Prosjektet er planlagt ferdig 1.halvår 2024

El-Team AS er utførende entreprenør.

​​​ ​​

Markveien

Markveien Marius Frantzen

(13.10.23)

Kommunestyret har vedtatt at også den nordre delen av Markveien, fram til Blåheiveien, skal rustes opp. Det skal bygges gang-/sykkelvei, ny vannledning og kulverter for elvene som krysses.

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er valgt som entreprenør, og arbeidene ventes utført i perioden fram til november 2023.

Markveien er ferdigstilt mellom kryss ved Statens vegvesen og kryss nye Verkstedveien nord høst 22.

Mellom Verkstedveien nord og Blåheiveien vil veien være stengt mens arbeidene pågår. 

Arbeidene skjer i tråd med gjeldende reguleringsplan. Ny regulering er underveis til politisk sluttbehandling første halvår 2023. Når denne planen er rettskraftig, vil det bli gjennomført grunnerverv og bygget gang-/sykkelvei.

Hovedvei og gang og sykkelveg inkl belysning er ferdigstilt frem til og med Selneselv. Her etableres skiltet og intensivbelyst kryssing for brukere av Selnessti. Resterende veg har midlertidig slitedekke frem til Blåheivei. Veien planlegges midlertidig åpnet primo november 2023. Veien blir stengt påny, når resterende arbeid skal utføres i 2024.

​​​ ​

Sortland sykehjem, Lamarka

Sortland sykehjem (høyreklikk og åpne bildet i ny fane) Johnny Dagfinn Johansen

(26.02.24)
Etter oppstart med Consto i august 23 har det skjedd mye på tomten. Som bildet viser har underetasjen som skal huse hjemmetjenesten, lager, garderober og teknisk rom, samt beboerfløy A i hoveretasjen reist seg og er tilnærmet lukket. Oppe til venstre i bildet ses de ferdige badkabinene som heises på plass etterhvert som gulvene er klar. Ellers er det mange ansatte på prosjektet og mye som skjer fremover.

Planlagt innflytting sept./okt. 2025

​​

Maurnes basseng - rehabilitering

Maurnes skole (høyreklikk og åpne bildet i ny fane) Johnny Dagfinn Johansen

(26.02.24)
Etter oppstart i august 2023 har det vært noen utfordringer som har skapt forsinkelse i prosjektet, men når vi fikk løst utfordringene ble det synlig fremgang på rehabiliteringen. Yttervegger ble revet slik at det bare var betongen som stod igjen. Veggene er i ferd med å bli kledd invvendig. Utvendig er gammelt tak revet og nytt er bygget opp. Som bildet viser er de godt i gang med å isolere ferdig å få lukket hele taket før  det lektres opp og nytt taktekk legges. Etter det er det oppbygging av utvendig yttervegger som skal isoleres og kles med ny kledning. Innvendig er nytt vetilasjonsanlegg påbegynt, i tillegg er en rekke andre tiltak under arbeid eller ferdigstilt,

Planlagt ferdigstillelse er mai 24

Ny base for uteseksjonen i Vestmarka

Utestyrkens tomt i fugleperspektiv. Plasthallene er på plass til venstre. - Klikk for stort bilde

(10.05.2023)
Sortland kommune har startet prosessen med å etablere en ny base for uteseksjonen i enheten Teknisk Drift; det er en målsetting å samle ansatte innenfor renhold, byggdrift, park, vei, vann og avløp på ett sted. Dette gjelder også de samme ansattes  behov for lager, uterom, og personalfasiliteter. Masseutskifting i tomta er ferdig.

Byggetrinn I omfatter to plasthaller som tidligere var montert på tidligere Norturaeiendommen. Hallene får nye porter og strøm og vann første halvår 2023, og er da klare for å tas i bruk.

Sortland kommune omtaler gjenbruken av hallene for en miljøbevisst handling ved at vi bruker på nytt noe som fremdeles er brukbart.

 

Strandgata avløpsanlegg

Nedsetting av pumpestasjon i Strandgata - Klikk for stort bildePumpestasjon nr 2 i Strandgata er klar for nedsetting i april 2023.

Prosjektet Strandgata avløpsanlegg nærmer seg en avslutning etter å ha vært under produksjon over lengre tid. Anlegget separerer avløp, samler avløp, sender overvann til havet, og pumper avløp til kommende renseanlegg. Arbeidene ferdigstilles i 2023.

Utførende entreprenør er Ottar Bergersen & Sønner AS, og Momek AS har levert de to pumpestasjonene.

 

Vannforsyning - Lilandsvatnet

Lilandsvatnet Marius Frantzen

Det skal etableres nytt inntak til Maurnes vannbehandlingsanlegg fra Lilandsvatnet, med tilstrekkelig kapasitet både for lakseslakteri og kommunal forsyning. I mottakskum før vannbehandlingsanlegget skal det etableres privat stikkledning til Holmen, delvis på land og som sjøledning. Det blir også etablert en forbindelse til eksisterende kommunalt nett og renseanlegget på lakseslakteriet for beredskapsforsyning til Sortland kommune. Disse arbeidene er i henhold til utbyggingsavtale inngått mellom Sortland Kommune og Holmøy Maritime AS.

Valgt totalentreprenør for prosjektering og utførelse er Ottar Bergersen & Sønner AS. Prosjektet er planlagt ferdigstilt september 2023. 

Ferdigstillelse av prosjektet er noe forsinket da grunnforholdene i fjellet er noe mer utfordrende enn først antatt.

Utrykningsvei mellom Vesterålsgata og Strandgata

Kong Øysteins veg Marius Frantzen

Kong Øysteins vei endres til å bli en enveis, smalere vei enn i dag. Den skal, etter bygging, kun nyttes til utrykningskjøretøy foruten eiendommer som naturlig må ha atkomst. I tillegg bygges en gang-/sykkelvei langs samme strekning.

Ottar Bergersen & Sønner AS er valgt som utførende. Arbeidene skal etter planen starte 1.kvartal i 2024.

Skogveien

Skogveien. Søndre del asfalteres i 2023. - Klikk for stort bilde

Skogveien er under utbedring. Veien, som er en del av trafikksikker gjennomfartsåre i Sortland, har fått nye lys. Asfalt kom på plass i den nordre delen av Skogveien i august 2022.

Sortland boligstiftelse har et byggeprosjekt i søndre del av veien. Av den årsak avventes asfaltering her til byggeprosjektet er ferdigstilt; denne asfalten antas å komme på plass sommeren 2024.

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS er utførende entreprenør.

​​

Kjempenhøy

Kjempenhøy Marius Frantze

Sortland kommune skal bygge ny rundkjøring på Kjempenhøy. Prosjektet er omfattende, og inkluderer også nye hovedledninger i VA-anlegg og fortau i Strandgata, mellom gamle Nortura og Søndre Frydenlund

Prosjektet startet opp januar 2023. I løpet av 2023 bygges det i Strandgata og Kjempenhøy mellom Vesterålsgata og Strandgata.

 

Strandgata planlegges gjenåpnet primo november 2023. Samtidig planlegges det åpning av det sørlige fortauet i Kjempenhøy mellom Strandgata og vesterålsgata, med intensivbelysning for kryssing av Vesterålsgata.

Det planlegges start med arbeider for selve rundkjøringen i Vesterålsgata, vår 2024. I anleggsperioden må det påregnes lysregulering, med ett kjørefelt åpnet i Vesterålsgata. Planlagt åpning for rundkjøringen er høst 2024.