Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling

Hvordan kan man samordne areal-, transport- og sentrumsutvikling på en måte som bidrar til framtidsrettet stedsutvikling på mindre tettsteder? 

Kunnskapsutvikling og statlige virkemidler har i stor grad vært rettet mot storbyregionene og ikke de mindre tettsteder. Målet med prosjektet er å utvikle samarbeidsmodeller og tiltakspakker på mindre tettsteders premisser, og utvikle en overførbar metodikk for organisering og utforming av tiltak – såkalte «tettstedspakker».

I prosjektet utgjør fire tettsteder de empiriske casene; Stryn, Sortland, Bø og Geilo. Disse har mellom 2400 og 5200 innbyggere. I Norge er det 96 tettsteder med en befolkning i dette spennet og en ambisjon er at prosjektet skal være relevant i stedsutviklingsarbeidet til disse og andre tettsteder.