Kystsoneplan for Vesterålen

Årsmøtet i Vesterålen regionråd vedtok i 2016 å sette i gang prosjekt for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen og Lødingen. Prosjektet startet høsten 2018 og prosjektperioden er to år.


Bakgrunn

I 2016 vedtok årsmøtet i Vesterålen regionråd å sette i gang et prosjekt for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen. Invitasjon til plansamarbeid ble sendt ut til kommunene.  Alle seks kommuner vedtok å delta i samarbeidet, og 1. oktober 2018 ble prosjektleder tilsatt.

Målsetting

Prosjektmål

  • Felles kommunedelplan (pbl § 11) for sjøområdene vedtatt av kommunen med arealdel (plankart), bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning.
  • Opplegg for implementering og evaluering av felles planverk.
  • Etablere felles og åpent tilgjengelig kunnskapsbase.

Formål

  • Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer sjøbasert arealbruk.
  • Økt kunnskap om ulike interessenters bruk av sjøområdene i regionen.
  • Definere bærekraftbegrepet for arealforvaltning i sjø.

Bærekraft
Bærekraftbegrepet ligger som en forutsetning for planprosessen. Planprosessen skal gi svar på hvilken bruk og hvilket vern planen skal sikre for å gi enkeltindividet, samfunnet og fremtidige generasjoner de samme muligheter og ressurser som man i dag kan nyte godt av.
 

Organisering og finansiering

Kystsoneplanen gjennomføres som en felles plansamarbeid mellom kommunene i Vesterålen og Lødingen kommune.

Hvorfor felles plansamarbeid? 
Verken flo, fjære eller det biologiske mangfoldet, lar seg i særlig stor grad påvirke av kommunegrensene. Sjøarealene er en felles ressurs, der kommunegrenser og fylkesgrenser heller ikke stopper effekter av tiltak og virksomhet. Tiltak i en kommune kan få vesentlige virkninger for nabokommunen. Det er derfor viktig å sikre at arealforvaltningen i sjøarealene sees i en større sammenheng basert på et felles kunnskapsgrunnlag.

Prosjektet finansieres i form av egeninnsats fra deltakerkommunene, samt tilskudd fra Nordland fylkeskommune. 

Prosjektperioden er 2 år.

 

Du kan lese mer om regional kystsoneplan på prosjektets hjemmeside