Søknad om redusert foreldrebetaling

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage 2023/2024


Slik er den nasjonale ordningen for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage. Søk så tidlig som mulig.

 • Foreldrebetaling skal utgjøre maksimalt 6% av husholdningens inntekt for en barnehageplass
 • Familier med en samlet inntekt på under kr. 550.000 ,-  gir rett til  redusert foreldrebetaling.
 • Det gis fritak i foreldrebetaling for 20 timer pr. uke for alle barn fra med 1. august det året de fyller to år og fram til skolestart, dersom husholdningens inntekt er lavere enn kr. 615.590,- pr. år.
 • Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre barna.
 • For barn nummer to skal det betales 70% av det husholdningen betaler for første barnet, og for barn nummer tre skal det betales 50% av det den betaler for det første barnet.
 • Maksprisen for en barnehageplass er 3.000,- kroner.


Dette kreves:

Ordningen er søknadsbasert og det må søkes for hvert barnehageår.

 • For søknader før 1. august gjelder kommunens vedtak fra 15. august (nytt barnehageår)og ut barnehageåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.
 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere, og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Dersom søker er samboer uten felles barn, må søker opplyse i søknaden om hvem som omfattes av husholdningen.
 • Beregningsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktige kapitalinntekt.
 • Foresatt som søker må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet. Det er kommunen barnet er folkeregistrert i, det skal søkes til.

Foresatte kan søke endring i vedtak underveis i barnehageåret, dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/eller familiesituasjon. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Søknadsskjema

 

Dokumentasjon:

 • Søker skal sende inn husholdningens siste års skattemelding. Søkes det via foreldreportalen hentes opplysninger om inntekt direkte fra skatteetaten.
 • Dersom søkers husholdning ikke har skatteopplysninger for det siste året, kan kommunen be søker om annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter. Dette kan være lønnslipp fra arbeidsgiver for de 4 siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende.
   

Nyttige lenker

Kontaktinfo