Barnekoordinator

Barnekoordinator er en rettighet for familier med barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som trenger ulike velferdstjenester. Barnekoordinatoren skal blant annet koordinere velferdstjenestene til familien og barnet, og passe på at kommunen ivaretar sitt ansvar for oppfølging og tilrettelegging, jft. Lov om pasient- og brukerrettigheter §2-5c.

Familien har rett til barnekoordinator når alle disse vilkårene er oppfylt:

  • familien har barn under 18 år eller venter barn
  • barnet har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne 
  • barnet vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester

Barnekoordinators oppgaver er blant annet å sørge for:

  • koordinering av det samlede tjenestetilbudet til familien og barnet
  • å ha oversikt over og bidra til å ivareta kommunens ansvar for oppfølging og tilrettelegging samt veiledning for familien og barnet om helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Det betyr blant annet:

  • å arbeide aktivt for at familien og barnet får nødvendig oppfølging fra velferdstjenestene
  • å veilede familien og barnet i kontakten med ulike deler av hjelpeapparatet
  • at familien og barnet får informasjon og veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet, andre velferdstjenester og pasient- og brukerorganisasjoner
  • fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Kontaktinfo

Marlen Elvenes Hasselberg
Barnekoordinator
95264103