Redusert foreldrebetaling SFO

Foresatte kan nå søke om redusert foreldrebetaling for elever i 1, 2, 3 og 4. klasse i kommunal SFO.

Ordningene gjelder fra 1. august 2020 for familier eller husholdninger som har lav inntekt. En husholdning skal ikke betale mer enn 6% av brutto årsinntekt for en plass i SFO. Den gjelder for elever på 1,2, 3 og 4. årstrinn i kommunal SFO.

For skoleåret 2022/23 er samlet inntektsgrense for husstanden: 458.333,-

Søknaden gjelder for maksimalt ett skoleår om gangen. For søknader kommet inn senest 30.09.2021 gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut skoleåret.
Søkes det etter 30.09.2021, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Inntekt
Beregningsgrunnlaget er den samlede person- og kapitalinntekten til husholdningen.

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere og samboere. Samboere er to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Dersom disse vilkårene er oppfylt og kan dokumenteres, skal altså inntekten til samboer tas med, selv om vedkommende ikke er forelder til barnet.

Dokumentasjon
Skattemelding for 2021 skal legges ved søknaden. 

Dersom du/dere ikke har skatteopplysninger for det siste året, må du legge ved annen dokumentasjon på husholdningens person- og kapitalinntekter. Det samme gjelder dersom inntekten din har gått vesentlig ned. Slik dokumentasjon kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver for de siste månedene, skattepliktig inntekt fra NAV eller lignende.

Slik søker du
Logg inn i Visma Flyt Skole med ID-porten

Når søknad er ferdig behandlet av SFO-leder vil de som har digital post motta brevet her, andre får brev i vanlig postkasse. Søknaden og vedtaket vil være tilgjengelig under arkfanen Dokumenter i Visma Flyt.

Dersom du har problemer, kan du ta kontakt med SFO-leder på skolen din.

Søknadsfrist
Søknader behandles fortløpende. 

Endringer i inntekt
Du kan søke endring i vedtak underveis i skoleåret, dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten og/eller i familiesituasjonen. Dette kan være stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Størrelsen på reduksjonen

 Eksempel: 

Reduksjon per måned

Bruttoinntekt

Full plass

Liten plass

450000

45,45

25,45

400000

318,18

178,18

350000

590,91

330,91

300000

863,64

483,64

250000

1136,36

636,36

200000

1409,09

789,09

150000

1681,82

941,82

100000

1954,55

1094,55

50000

2227,27

1247,27

0

2500,00

1400,00

 

Du kan lese mer om ordninga her: 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-07-02-1492