Prioriteringsnøkkel

Prioriteringsnøkkel over hvordan ergo- og fysioterapeutene i kommunen skal prioritere ift pasienter på venteliste

Formålet med prioriteringsnøkkelen er:
• Sikre lik prioritering av henvisninger uavhengig av bosted, kjønn og sosial status.
• Sikre at prioriteringer er i tråd med lovverk, nasjonale og lokale føringer og yrkesetiske retningslinjer.
• Sikre informasjon om prioritering av fysioterapitjenesten til pasienter og samarbeidspartnere.

Prioriteringsnøkkel for ergo- og fysioterapitjenesten i Sortland kommune
Prioritet Problemstilling Maks ventetid
Rask intervensjon vurderes å ha særlig stor betydning for brukerens funksjonsnivå, lindring og livskvalitet - Terminalfase/ kort forventet levetid - Brått funksjonstap og/eller akutte behov. - Overgangsfaser mellom 1., 2. og 3. linjetjenesten, der tiltak må påbegynnes raskt. 1 uke
Tidlig intervensjon vurderes å ha stor betydning for å sette brukeren i stand til å gjenvinne, utvikle eller opprettholde funksjonsnivå og hindre ytterligere funksjonstap - Akutt sykdom/skade/lidelse hvor funksjon eller smertetilstand vesentlig forverres dersom iverksetting av tiltak utsettes. - Alvorlig sykdom hvor tiltak er rettet mot lindring i betydelig grad, egenaktivitet eller sosial deltakelse. - Brått funksjonstap. 2 uker
Intervensjon forventes å ha betydning for brukeren for å forbedre og/eller opprettholde funksjonsnivå og livskvalitet. - Begynnende funksjonstap. - Kronisk sykdom/ funksjonsproblemer i faser med forverring. - Personer i overføringsfaser der tiltak kan vente inntil 1 måned. 1 måned
Intervensjon ansees som hensiktsmessig for bruker, men kan vente. - Funksjonsproblemer/ kronisk sykdom i stabil fase. - Planlagte overføringsfaser. - Oppfølging nødvendig. Kan planlegges i god tid. 3 måneder