Klage på helse- og omsorgstjenester

Vi skal gi tjenester med god kvalitet og som folk er fornøyd med. Dersom du likevel ikke er fornøyd har du mulighet til å klage. Her får du vite hvordan du går frem for å klage. 

Hva kan du klage på?

  • Vedtaket/enkeltvedtaket du har fått
  • Ansatte eller tjenesten du har fått

 

Klage på vedtak

Vedtak om tjenester er i følge Forvaltningsloven et enkeltvedtak. Vedtaket kan derfor påklages for å sikre brukere/pasientenes rettssikkerhet. Dersom du mener du ikke får nødvendig helse- og omsorgshjelp fra kommunen kan du klage på vedtaket innen fire uker etter at du har mottatt dette. Klagen skal være skriftlig og skal være undertegnet av pasient/bruker eller dennes representant. Ved behov kan kommunen være behjelpelig med å skrive ned klagen.
Dersom kommunen opprettholder sitt vedtak, sender kommunen klagen videre til Statsforvalteren i Nordland. 

 

Klage på ansatt eller tjeneste

Du kan klage på innholdet i tjenesten eller personellet som utøver tjenesten. Vi ønsker at saker løses på lavest mulige nivå, og ønsker derfor at du først tar forholdet opp med de som yter tjenester til deg, eller ansvarlig avdelingsleder.
Dersom dette ikke løser saken, kan du sende en klage til kommunalsjef Helse og Omsorg, postboks 117, 8401 Sortland.

Du kan også ta kontakt med Statsforvalteren eller Pasient- og brukerombudet i Nordland. De kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

 
Adresse er:
Statsforvalteren i Nordland
Statens hus
Postboks 1405
8002 Bodø

 

Hva du kan forvente av oss

  • At vi informerer om din anledning til å klage i vedtaket
  • At vi bistår med å utforme klagen dersom det er behov
  • At vi behandler din klage i tråd med forvaltnigslovens krav
     

Hva vi forventer av deg

  • At du bidrar til at vi får nødvendig informasjon i sakens anledning

 

Skjema for klage

 

Praktiske opplysninger

Pasient og brukerombudet i Nordland.
Telefon: 75 56 66 70.
E-post: nordland@pasientogbrukerombudet.no

 

Viktige lover

Disse lovene finner du på Lovdata:

Lov om pasient og brukerrettigheter
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Kvalitetsforskriften
Forskrift om sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

Kontaktinfo

Gøril Pettersen
Saksbehandler
95264498
Grethe Mehammer
Saksbehandler
91815059
Ellisiv Tollefsen
Saksbehandler Tjenestekontoret
95264109