Graving i forurenset grunn

Sortland kommune er en kommune med høy utbyggingsaktivitet og mange grave- og byggearbeider foregår i områder med en historie, som gjør det sannsynlig at grunnen kan være forurenset. Stadig oftere tas arealer i bruk til nye formål, bygningsmasse rives og det bygges nytt på tomta. Dette utløser oftere og oftere behov for vurderinger knyttet til forurensning i grunnen.

Graving i forurenset grunn reguleres av en egen forskrift
Forurensningsforskriften kapittel 2, Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider, har som formål å sikre at områder med forurenset grunn ikke skal medføre uakseptabel helse- og miljørisiko i omgivelsene.

Tiltaksplan
Før det igangsettes arbeider i et område med forurenset grunn, eller mistanke om forurenset grunn, skal det alltid utarbeides tiltaksplan. Innholdet i tiltaksplanen fremkommer i overnevnte forskrift § 2-6. Planen skal godkjennes av Sortland kommune før arbeidene kan starte og behandles derfor parallelt med søknad om tiltak.

Aktsomhetsområde - Prestelva-Selneselva 
Kommunen har definert et aktsomhetsområde for mulig forurenset grunn på østsiden av Fv. 82 og Fv. 820 mellom Prestelva og Selneselva. Før tiltak i dette området iverksettes, skal det, som et minimum, gjøres en vurdering av tidligere aktivitet i området og om denne kan ha forårsaket forurensning i grunnen. 

Deler av Sortland by er etablert i områder som var strandlinje og sjøgrunn tidligere og det har foregått store utfyllingsarbeider de siste 50 årene. Vi har store områder som tidligere ble brukt til avfallsplass og vi har utfyllingsområder der avfall ble brukt som fyllmasse i nederste delen av fyllingen. Graving i slike områder kan medføre spredning av forurensning og gravearbeidene må derfor planlegges og utføres i tråd med en tiltaksplan utarbeidet av personer/firmaer med kompetanse på dette fagfeltet.

Andre steder som krever ekstra oppmerksomhet
Dersom det skal gjøres gravearbeider i områder der det har vært/er verksteder, garasjeanlegg, bensinstasjoner, småindustri av forskjellig art, lagerområder mm, kreves det også at det gjøres vurderinger av om grunnen kan være forurenset. Dersom grunnen kan være forurenset må det utarbeides en tiltaksplan. 

Databasen Grunnforurensning
Databasen Grunnforurensning, som administreres av Miljødirektoratet, viser eiendommer der det er mistanke om forurenset grunn og registrert forurenset grunn i kommunen. Denne oversikten er imidlertid ikke fullstendig og dersom du har kunnskap om grunnforurensning, som følge av tidligere aktivitet i et område, tar vi gjerne i mot informasjon om det.  

Sortland kommune vil fortløpende legge inn flere aktuelle eiendommer i databasen.  Når dette gjøres vil grunneier bli tilskrevet og gjort oppmerksom på saken.

Informasjon
Mer informasjon om graving i forurenset grunn finner du på Miljødirektoratets internettsider.  Vi kan spesielt anbefale følgende materiell:

 

Beslektede tema:

Gjenbruk av betong og andre rive- og anleggsmasser
Fylkesmannen i Nordland sine internettsider kan du lese mer om dette.

Kontaktinfo

Lene Kristin Tronrud
Rådgiver forurensning
95264489