Omdisponering og deling av landbrukseiendom

Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord og deling av landbrukseiendom krever tillatelse etter jordloven.
Det er kommunen som avgjør søknader.
I de fleste tilfeller søkes det om tillatelse etter plan- og bygningsloven, og behandlingen etter jordloven blir da et ekstra ledd i behandlingen av byggesaken eller delingssaken.
Når søknaden omfatter omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, eller deling av landbrukseiendom, er det viktig at en begrunner søknaden i forhold til landbrukshensyn.

Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet rundskriv som beskriver saksbehandlingen og de hensyn som skal ivaretas. De viktigste momentene er:

  • Det er et nasjonal mål å redusere tapet av dyrka og dyrkbar jord
  • Det er et nasjonalt mål å skape rasjonelle driftsenheter i landbruket, dvs deling med formål tilleggsjord vurderes som positivt
  • I områder preget av fraflytting kan det legges stor vekt på bosettingshensyn, mens det i mer tettstedsnære områder bør bosettingen styres av kommunens arealplan

For behandling av deling etter jordloven krever kommunen et gebyr på kr 2000.
For omdisponering av dyrka og dyrkbar jord kreves ikke gebyr.
 

Søknad om deling av eiendom

Kontaktinfo

Marina Gjertsen Pettersen
Naturforvaltning
95264472
Gerhard Osvoll
Fagkoordinator
95264102