Næringsutvikling

Næringstilskudd fra Sortland kommune

Kommunen har ulike næringsfond hvor det kan søkes tilskudd til etablering eller bedriftsutvikling av næringsvirksomhet. Har du for eksempel behov for ei grillhytte, gapahuk eller annet som kan utvikle/ videreutvikle hoved-/ tilleggsnæring på gården kan du kontakte kommunens næringsavdeling for å avklare om du er i målgruppa og evt. få hjelp i søknadsprosessen.
 

Innovasjon Norge

Hjelper deg som driver med bærekraftig matproduksjon eller andre næringer i tilknytning til landbruket med rådgivning, finansiering, kompetanse og nettverk.

Tjenestene for landbruket dekker tradisjonelt landbruk, tilleggsnæringer, bolig på gårdsbruk, tilskudd til bioøkonomi og klimatiltak m.m. 
 

Inn på tunet- aktivitet, mestring og inkludering i samarbeid med landbruket

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel.

Inn på tunet er en del av Sortland kommunes tjenestetilbud via samarbeid med gårdene. Marit Brenna Hansen gikk ut av sin stilling som Inn på tunet- koordinator i kommunen 31.12.2023,  men landbruksavdelingen er behjelpelig for deg som enten ønsker å starte opp et tilbud, eller om det gjelder kjøp av tjenesten. 

Tilbudet bygger på gårdens og bondens ressurser, og kan tilrettelegges for mange ulike brukergrupper. De fleste tilbudene er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg. Dagaktiviteter for hjemmeboende demente kan avlaste pårørende og i mange tilfeller utsette innlegging på institusjon. For barn og unge som har behov for alternativ opplæringsarena kan det utformes tilbud på gårdsbruk. Tilrettelagte tilbud til asylsøkere kan bidra til integrering osv.

For landbruksforetaket kan salg av tjenester til det offentlige bli en ny produksjon som gir inntekt og flere arbeidsplasser på gården.

Det er kommunen/institusjoner som står som faglig ansvarlig, og kvalitetssikringen og øvrige rammer av tilbudet er regulert i en samarbeidsavtale

I Sortland kommune har vi flere gårder som er i prosess for å bli godkjent og to som er godkjent.
Sørjordet gård - Inn på tunet Norge (innpatunet.no)
Vesterlandet Gård 


Statsforvalteren i Nordland
Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland har flere initiativ og løpende prosjekter knyttet til næringsutvikling
 

NIBIO- Norsk institutt for bioøkonomi 
NIBIO forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. De legger ut mye informasjon om prosjekter innenfor ulike produksjoner som man kan delta på. De tilbyr også mange kurs.
Kurskalender

Kontaktinfo

Marina Gjertsen Pettersen
Naturforvaltning
95264472