Lokal forskrift om hundehold i Sortland kommune

 

Sortland kommunestyre vedtok 1. mars 2007 lokal forskrift om hundehold i Sortland kommune. Forskriften fastsetter båndtvangsbestemmelser i Sortland, og regler om hundeeiers forpliktelser om å fjerne hundeskitt.

Den lokale forskriften er fastsatt med hjemmel i Hundeloven av 4. juli 2003.


Hvor og når er det båndtvang?

  • I utmark der storfe, hest og sau beiter fra 1. april til 1. november.
  • På innmark, i nærheten av inngjerda områder der det går beitedyr, er det båndtvang hele året.
    Det samme gjelder i boligområder og andre regulerte områder.

Forskriften presiserer at Hinnøya er reinbeiteområder. Hundeloven har egne bestemmelser om sikring av hund i reinbeiteområder.


Skoler, barnehager og kirkegårder

Det er ikke lov å ta med dyr inn på skoleområder, barnehager uten etter avtale med ansvarlig for skolen eller barnehagen. Det er helt forbudt å slippe hunder løs inne på kirkgegårder.


Ta opp bæsj`n

Hundeskitt skal fjernes i tettbygde strøk og friområder i tettbygde strøk, langs gangveger, offentlige veger og lysløyper i hele kommunen.
 

Annet

Kommunestyret har gitt rådmannen adgang til å godkjenne øvingsområder for hundedressur m.m. Rådmannen har også adgang til å innføre ekstraordinære båndtvangsbestemmelser av hensyn til viltet.

Lokal forskrift om hundehold, Sortland kommune, Nordland

Hundeloven