Meldeplikt ved hogst

Skogeier er ansvarlig for at melding om hogst i vernskog sendes senest 3 uker før hogsten settes i gang. Unntak er hogst i lauvskogen på under 2 dekar. 

All skog er vernskog i Lofoten og Vesterålen.
Hvis kommunen har innvendinger, plikter de å svare innen 3 uker etter mottak av meldingen. Om kommunen trenger mer tid for å ta stilling til tiltaket, kan fristen forlenges med inntil 14 dager.
Hogst skal ikke igangsettes før svarfristen har gått ut.

Forvaltning etter verneskogreglement i Lofoten og Vesterålen

Kommunen kan godkjenne hogst, treffe vedtak om hogstnekt eller sette vilkår for hvordan hogsten skal utføres.

Kontroll 
Meldingen kan bli tatt ut i kontroll. Du plikter å godta kontroll, gi nødvendige opplysninger og hjelpe til med å gjennomføre kontrollen. Kontroller kan gjøre at saksbehandlingen tar lenger tid. 

Hogstformer
Flatehogst er mest vanlig, men andre hogstformer kan være aktuelt i områder med spesielle utfordringer i forhold til allmennhet eller vernskoghensyn. For eks. Småflatehogst, skjermtrestilling/frøtrestilling, tynning.

Foryngelsesmetode
Skogloven §6 slår fast at skogen skal forynges innen 3 år etter hogst. Dette skal gjøres med treslag som gir tilsvarende skogproduksjon, jfr. brev SLF om "Håndhevelse av foryngelsesplikt etter skogloven med forskrifter".
 

Melde hogst

Her melder du hogst i verneskog

Skjemaet krever innlogging med BankID. Det er skogeier som melder om hogst.

Har du problemer med å logge inn eller registrere skjemaet, ta kontakt med Sortland kommune.
Skogeiere som har problem med å bruke digitalt skjema, og har behov for hjelp, kan ta kontakt med en skogforvalter.
Her kan du få hjelp til utfylling av søknader og svar på andre spørsmål du har i forbindelse med melding om hogst og skogbruk.

Skogeierens forvalteransvar etter skogbruksloven

Hensyn ved hogst

Norsk PEFC Skogstandard

Særskilte miljøverdier

Kontaktinfo

Vladimir Matic
Skogforvalter
95264039