Motorferdsel i utmark

Kommunen behandler dispensasjoner for kjøring i utmark i henhold til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (mottorferdselloven) og Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

 

Dispensasjoner for bruk av snøscooter kan gis til (forskriften, § 5):

  • Transport til egen hytte
  • Framkjøring av ved
  • Kjøring av funksjonshemmede
  • Ervervsmessig kjøring

 

Elektronisk søknadsskjema

Det må vedlegges kart som viser kjøretraseen. For framkjøring av ved må det framlegges hogstavtale med grunneier.

Dersom søknaden ligger innenfor Retningslinjer fastsatt av kommunestyret (PDF, 30 kB)innvilges tillatelse administrativt.
 

Barmarkskjøring

Søknader om kjøring på barmark avgjøres av driftsutvalget. Dette krever en del lengre saksbehandlingstid, slik at slike søknader må leveres i god tid.


Kjøring som ikke trenger tillatelse fra kommunen

Oppkjøring og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og konkurranser, kan foretas uten særskilt tillatelse når det foretas av kommunen, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter. Tillatelse fra grunneier må innhentes. Kjøring i forbindelse med landbruksdrift og reindrift krever ikke samtykke fra kommunen.

 

Bruk av motorfartøy på innsjøer

Motorferdselloven setter også forbud mot bruk av motorfartøy på innsjøer mindre enn to kvadratkilometer. Sortland kommune har lokal forskrift som åpner for ferdsel med motorfartøy på Nervatnet og Innervatnet i Blokkenvassdraget og Storvatnet i Djupfjordvassdraget. Bruk av motorfartøy på andre vann i kommunen krever dispensasjon fra kommunen.

 

Gitte tillatelser

Innvilga dispensjasjoner pr. 01.01.2024 (PDF, 280 kB)

Kontaktinfo

Jon Ødegård
Skog- og viltforvalter
95264491